ï»? 关于组织参加2018新密市首届科技创新大赛的通知-郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><q id='gh362'></q><tt id='gh362'><dd id='gh362'><noscript id='gh362'><dl id='gh362'><i id='gh362'></i><dd id='gh362'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='gh362'></tr><td id='gh362'></td><q id='gh362'></q><dd id='gh362'></dd><div id='gh362'><button id='gh362'><tfoot id='gh362'><i id='gh362'><dl id='gh362'><i id='gh362'><strike id='gh362'><dt id='gh362'></dt></strike></i></dl></i><pre id='gh362'></pre></tfoot><u id='gh362'></u><small id='gh362'></small></button><tr id='gh362'></tr></div><strike id='gh362'></strike><label id='gh362'></label><button id='gh362'></button><optgroup id='gh362'></optgroup><dd id='gh362'></dd><sup id='gh362'><del id='gh362'><strike id='gh362'><dd id='gh362'></dd></strike></del></sup><fieldset id='gh362'><p id='gh362'></p></fieldset><big id='gh362'><big id='gh362'><address id='gh362'><dl id='gh362'></dl></address><dd id='gh362'></dd><table id='gh362'><abbr id='gh362'><strong id='gh362'><blockquote id='gh362'></blockquote></strong></abbr><td id='gh362'><pre id='gh362'></pre></td></table></big></big><q id='gh362'><abbr id='gh362'><thead id='gh362'></thead></abbr></q><li id='gh362'><q id='gh362'><acronym id='gh362'><dd id='gh362'><td id='gh362'><noframes id='gh362'><tr id='gh362'><strong id='gh362'></strong><small id='gh362'></small><button id='gh362'></button><li id='gh362'><noscript id='gh362'><big id='gh362'></big><dt id='gh362'></dt></noscript></li></tr><ol id='gh362'><option id='gh362'><table id='gh362'><blockquote id='gh362'><tbody id='gh362'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='gh362'></u><kbd id='gh362'><kbd id='gh362'></kbd></kbd></noframes><abbr id='gh362'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='gh362'><button id='gh362'><abbr id='gh362'></abbr></button></thead><button id='gh362'><u id='gh362'><u id='gh362'></u></u><tr id='gh362'><optgroup id='gh362'><dd id='gh362'><dfn id='gh362'><tt id='gh362'><thead id='gh362'><optgroup id='gh362'></optgroup></thead></tt><legend id='gh362'></legend><noframes id='gh362'><b id='gh362'><form id='gh362'></form></b></noframes></dfn><pre id='gh362'></pre></dd></optgroup><dl id='gh362'><big id='gh362'><dd id='gh362'><td id='gh362'><dir id='gh362'></dir></td></dd></big><optgroup id='gh362'></optgroup><dfn id='gh362'></dfn></dl></tr></button><strong id='gh362'></strong><ol id='gh362'><dfn id='gh362'><kbd id='gh362'></kbd></dfn></ol><ul id='gh362'></ul><noframes id='gh362'></noframes><blockquote id='gh362'></blockquote><fieldset id='gh362'></fieldset><sup id='gh362'><p id='gh362'><tt id='gh362'><sup id='gh362'><bdo id='gh362'><ol id='gh362'><sup id='gh362'><dl id='gh362'><em id='gh362'><label id='gh362'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='gh362'></address></sup></tt></p><fieldset id='gh362'><noframes id='gh362'><code id='gh362'><strong id='gh362'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='gh362'></sup><div id='gh362'><pre id='gh362'><select id='gh362'></select><td id='gh362'></td></pre></div><kbd id='gh362'><u id='gh362'></u></kbd><div id='gh362'></div><blockquote id='gh362'></blockquote><q id='gh362'></q><th id='gh362'></th><big id='gh362'></big><address id='gh362'><b id='gh362'><select id='gh362'></select></b></address><code id='gh362'></code><ul id='gh362'><strike id='gh362'></strike></ul><noscript id='gh362'></noscript><pre id='gh362'></pre><div id='gh362'><p id='gh362'></p></div><tfoot id='gh362'></tfoot><thead id='gh362'><bdo id='gh362'></bdo></thead><kbd id='gh362'></kbd><p id='gh362'><fieldset id='gh362'><style id='gh362'></style></fieldset></p><acronym id='gh362'><big id='gh362'><code id='gh362'></code></big></acronym><noframes id='gh362'><fieldset id='gh362'></fieldset></noframes><ol id='gh362'></ol><font id='gh362'></font><td id='gh362'><ol id='gh362'></ol></td><center id='gh362'></center><option id='gh362'></option><legend id='gh362'></legend><big id='gh362'></big><sub id='gh362'><ol id='gh362'><li id='gh362'><label id='gh362'></label></li></ol></sub><i id='gh362'><ol id='gh362'></ol></i><del id='gh362'></del><tr id='gh362'><tr id='gh362'><bdo id='gh362'><form id='gh362'><em id='gh362'></em><ins id='gh362'><center id='gh362'><center id='gh362'></center></center></ins><pre id='gh362'><em id='gh362'></em><abbr id='gh362'><legend id='gh362'><div id='gh362'><center id='gh362'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='gh362'></b><noframes id='gh362'><span id='gh362'></span></noframes><font id='gh362'><ol id='gh362'></ol></font><td id='gh362'><abbr id='gh362'><option id='gh362'><big id='gh362'></big></option></abbr><dfn id='gh362'></dfn></td><form id='gh362'><legend id='gh362'></legend></form><td id='gh362'><strike id='gh362'><blockquote id='gh362'></blockquote></strike></td><sup id='gh362'><fieldset id='gh362'><li id='gh362'></li></fieldset></sup><option id='gh362'></option><thead id='gh362'></thead><del id='gh362'></del><b id='gh362'><tfoot id='gh362'></tfoot><i id='gh362'></i></b><sup id='gh362'></sup><thead id='gh362'></thead><kbd id='gh362'></kbd><acronym id='gh362'><strike id='gh362'></strike></acronym><table id='gh362'><select id='gh362'></select></table><strong id='gh362'></strong><center id='gh362'></center><p id='gh362'><b id='gh362'><bdo id='gh362'><span id='gh362'></span></bdo></b></p><tr id='gh362'><form id='gh362'><strong id='gh362'><dir id='gh362'></dir></strong><th id='gh362'></th></form><strong id='gh362'><select id='gh362'></select></strong></tr><form id='gh362'><pre id='gh362'></pre></form><code id='gh362'></code><optgroup id='gh362'></optgroup><strong id='gh362'><td id='gh362'><table id='gh362'><legend id='gh362'><legend id='gh362'><big id='gh362'><fieldset id='gh362'><q id='gh362'><tfoot id='gh362'><big id='gh362'><tt id='gh362'><thead id='gh362'></thead></tt></big><p id='gh362'></p><button id='gh362'><table id='gh362'><ins id='gh362'></ins><tt id='gh362'><li id='gh362'><thead id='gh362'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='gh362'><td id='gh362'></td><tfoot id='gh362'></tfoot></tr><strong id='gh362'><span id='gh362'><dfn id='gh362'></dfn><bdo id='gh362'><thead id='gh362'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='gh362'></button><ol id='gh362'><font id='gh362'><blockquote id='gh362'><center id='gh362'></center></blockquote></font></ol><strong id='gh362'></strong><dl id='gh362'><legend id='gh362'></legend><sub id='gh362'><small id='gh362'></small></sub></dl><style id='gh362'></style><pre id='gh362'><code id='gh362'></code></pre><big id='gh362'></big><font id='gh362'></font><bdo id='gh362'></bdo><dfn id='gh362'><dd id='gh362'><button id='gh362'><strike id='gh362'><div id='gh362'><div id='gh362'><legend id='gh362'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='gh362'><q id='gh362'></q></optgroup></dd><ol id='gh362'><q id='gh362'><dfn id='gh362'><button id='gh362'><tbody id='gh362'><tbody id='gh362'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='gh362'></dl><fieldset id='gh362'></fieldset><u id='gh362'></u><div id='gh362'><ins id='gh362'></ins></div><strong id='gh362'></strong><center id='gh362'></center><strong id='gh362'></strong><small id='gh362'></small><td id='gh362'><q id='gh362'><q id='gh362'><b id='gh362'><optgroup id='gh362'></optgroup></b></q><ol id='gh362'><bdo id='gh362'></bdo></ol><dd id='gh362'><th id='gh362'></th></dd><blockquote id='gh362'></blockquote><ul id='gh362'><style id='gh362'></style></ul></q></td><noscript id='gh362'></noscript><ol id='gh362'></ol><p id='gh362'></p><strong id='gh362'><big id='gh362'></big><strike id='gh362'><q id='gh362'><sup id='gh362'></sup></q></strike></strong><p id='gh362'><thead id='gh362'><acronym id='gh362'><tfoot id='gh362'><kbd id='gh362'></kbd><form id='gh362'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='gh362'></fieldset><b id='gh362'><dt id='gh362'></dt></b><sup id='gh362'></sup><label id='gh362'></label><noframes id='gh362'><ins id='gh362'></ins></noframes><td id='gh362'></td><dfn id='gh362'></dfn><font id='gh362'><style id='gh362'></style></font><tr id='gh362'><td id='gh362'></td></tr><dfn id='gh362'><ul id='gh362'></ul></dfn><tr id='gh362'></tr><abbr id='gh362'></abbr><strong id='gh362'></strong><dt id='gh362'></dt><span id='gh362'><label id='gh362'><td id='gh362'></td></label><address id='gh362'></address></span><label id='gh362'><bdo id='gh362'><dt id='gh362'><dl id='gh362'></dl></dt></bdo></label><abbr id='gh362'><optgroup id='gh362'></optgroup></abbr><code id='gh362'></code><address id='gh362'><thead id='gh362'></thead></address><td id='gh362'><style id='gh362'><tbody id='gh362'></tbody><strong id='gh362'></strong></style></td><ul id='gh362'><ul id='gh362'></ul></ul><del id='gh362'></del><th id='gh362'><option id='gh362'><legend id='gh362'></legend></option></th><b id='gh362'></b><i id='gh362'><noscript id='gh362'></noscript></i><q id='gh362'></q><select id='gh362'></select><option id='gh362'></option><optgroup id='gh362'><big id='gh362'></big></optgroup><noframes id='gh362'><acronym id='gh362'><em id='gh362'></em><td id='gh362'><div id='gh362'></div></td></acronym><address id='gh362'><big id='gh362'><big id='gh362'></big><legend id='gh362'></legend></big></address></noframes><ul id='gh362'></ul><abbr id='gh362'><p id='gh362'><small id='gh362'><bdo id='gh362'><code id='gh362'><i id='gh362'><legend id='gh362'></legend></i><sub id='gh362'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='gh362'></noscript><tr id='gh362'></tr><select id='gh362'><button id='gh362'><dfn id='gh362'><p id='gh362'></p><q id='gh362'></q></dfn></button><noframes id='gh362'></noframes><b id='gh362'></b></select><font id='gh362'></font><option id='gh362'></option><fieldset id='gh362'></fieldset><noframes id='gh362'><i id='gh362'><div id='gh362'><ins id='gh362'></ins></div></i></noframes><tr id='gh362'></tr><label id='gh362'><small id='gh362'></small><b id='gh362'></b></label><noscript id='gh362'><tr id='gh362'></tr><div id='gh362'></div><noscript id='gh362'></noscript><tr id='gh362'></tr></noscript><center id='gh362'></center><dl id='gh362'></dl><blockquote id='gh362'></blockquote><pre id='gh362'><dl id='gh362'><noframes id='gh362'><i id='gh362'></i></noframes><dt id='gh362'></dt></dl><label id='gh362'><dfn id='gh362'></dfn></label></pre><dir id='gh362'></dir><strike id='gh362'></strike><thead id='gh362'></thead><span id='gh362'></span><i id='gh362'></i><font id='gh362'></font><style id='gh362'></style><font id='gh362'></font><td id='gh362'><select id='gh362'><b id='gh362'><address id='gh362'><noscript id='gh362'><acronym id='gh362'></acronym></noscript></address><style id='gh362'><tbody id='gh362'></tbody></style></b></select><ul id='gh362'><thead id='gh362'></thead></ul></td><strike id='gh362'><dt id='gh362'></dt></strike><dfn id='gh362'></dfn><dir id='gh362'><b id='gh362'></b><font id='gh362'></font></dir><ul id='gh362'></ul><q id='gh362'></q><acronym id='gh362'></acronym><center id='gh362'><strong id='gh362'></strong></center><ins id='gh362'><label id='gh362'></label><span id='gh362'></span></ins><li id='gh362'><blockquote id='gh362'></blockquote></li><th id='gh362'><table id='gh362'></table></th><tfoot id='gh362'></tfoot><ins id='gh362'></ins><table id='gh362'></table><noscript id='gh362'><del id='gh362'><ol id='gh362'><center id='gh362'><ul id='gh362'></ul><div id='gh362'></div></center></ol></del></noscript><strong id='gh362'><legend id='gh362'></legend><td id='gh362'></td></strong><font id='gh362'><font id='gh362'></font></font><noscript id='gh362'><em id='gh362'><form id='gh362'><sub id='gh362'></sub></form><bdo id='gh362'></bdo></em></noscript><address id='gh362'></address><center id='gh362'><del id='gh362'></del><sup id='gh362'></sup></center><kbd id='gh362'></kbd><font id='gh362'><b id='gh362'></b><table id='gh362'></table><blockquote id='gh362'></blockquote></font><big id='gh362'><q id='gh362'><center id='gh362'><button id='gh362'></button></center></q></big><i id='gh362'><form id='gh362'><option id='gh362'></option><dir id='gh362'><thead id='gh362'></thead></dir></form><tr id='gh362'><strike id='gh362'><noframes id='gh362'><dl id='gh362'></dl></noframes></strike><dt id='gh362'></dt></tr></i><dfn id='gh362'></dfn><tbody id='gh362'></tbody><select id='gh362'><dir id='gh362'><noscript id='gh362'><th id='gh362'><strike id='gh362'></strike><small id='gh362'></small></th></noscript><tbody id='gh362'><em id='gh362'><optgroup id='gh362'></optgroup><style id='gh362'><tr id='gh362'></tr><address id='gh362'></address></style></em></tbody><code id='gh362'><noscript id='gh362'><ins id='gh362'><font id='gh362'></font></ins></noscript></code></dir><p id='gh362'></p><dl id='gh362'></dl></select><form id='gh362'><bdo id='gh362'></bdo><optgroup id='gh362'><tbody id='gh362'></tbody></optgroup><blockquote id='gh362'><button id='gh362'><pre id='gh362'><li id='gh362'><tfoot id='gh362'><kbd id='gh362'></kbd></tfoot><fieldset id='gh362'><dd id='gh362'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='gh362'></table><span id='gh362'><dl id='gh362'></dl></span></blockquote></form><em id='gh362'><small id='gh362'><blockquote id='gh362'></blockquote></small></em><tfoot id='gh362'></tfoot><del id='gh362'><pre id='gh362'></pre></del><em id='gh362'><acronym id='gh362'><th id='gh362'></th></acronym></em><fieldset id='gh362'></fieldset><code id='gh362'><noframes id='gh362'></noframes></code><form id='gh362'><optgroup id='gh362'><dir id='gh362'></dir></optgroup></form><strong id='gh362'></strong><ins id='gh362'><option id='gh362'></option></ins><dd id='gh362'></dd><span id='gh362'><tbody id='gh362'></tbody></span><strong id='gh362'><pre id='gh362'><form id='gh362'></form></pre></strong><li id='gh362'><abbr id='gh362'><dir id='gh362'></dir><acronym id='gh362'></acronym></abbr></li><ol id='gh362'></ol><strike id='gh362'></strike><label id='gh362'></label><legend id='gh362'><address id='gh362'><thead id='gh362'><tr id='gh362'></tr></thead></address><dt id='gh362'></dt></legend><thead id='gh362'></thead><ins id='gh362'><big id='gh362'></big></ins><kbd id='gh362'></kbd><center id='gh362'><acronym id='gh362'></acronym><code id='gh362'></code></center><ul id='gh362'><pre id='gh362'></pre></ul><style id='gh362'><dt id='gh362'><noframes id='gh362'></noframes></dt><sub id='gh362'></sub><b id='gh362'></b></style></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公å‘?> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公å‘?/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于组织参加2018新密市首届科技创新大赛的通知</h1> <div class="info">发布时间ï¼?018å¹?8æœ?1日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=2587"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p>各乡镇、办事处,各有关单位ï¼?/p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">为持续贯彻落实党中央、国务院关于“打造‘双创升级版’”的决策部署,进一步激发全社会创新创业热情,扶持中小微企业创新发展,促进大众创业、万众创新上水平,打é€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">新密</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">“双创”服务品牌,</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">经市委市政府同意,决定举åŠ?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">新密市首届科技创新</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">大赛,现将具体要求公告如下:</span> </p> <ul> <li style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; background: white">活动组织</li> </ul> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 32pt; background: white">主办单位:中共新密市委、新密市人民政府</p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white">承办单位:新密市科学技术局、郑州城市职业学院、中国科学院北京国家技术转移中心郑州分中心、 西安交通大学国家技术转移中心河南运营中å¿?/p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white">二、参赛要æ±?/p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">新密市首届科技创新大赛以新产品、新技术、新工艺、新发明、新创意作为比赛项目。参赛项目应符合国家产业、技术政策,符合我市高新技术战略发展,创新性强,拥有合法的知识产权且无知识产权纠纷。大赛分企业组和创意(个人和团队)组进行</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(一ï¼?/span> </strong> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">企业组参赛资æ ?/span> </strong> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">1</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">具有高成</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">é•?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">性和投资价值的科技型企业;</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">2</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">企业经营规范,社会信誉良好,无不良记录;</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">3</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">有研发场所和专业研发队伍,研发投入符合相关要求</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">;</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">4</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">、注册地在新密市或预计赛å?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">6</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">个月内落地新密ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(二)创意组参赛资格</span> </strong> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">1</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">具有创新创业和创新成果的创业个人和团队(如海外留学回国创业人员,进入创业实施阶段的优秀管理、科研、技术人员,在校大中专生等)</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ï¼?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">2</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">、预计赛å?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">6</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">个月内在新密市内成立企业或落地创业;</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">3</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">、有较强创业愿望,有自主知识产权或关键技术,项目计划书完备、商业模式清晰、市场发展前景较好、能产生预期经济效益ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(三)报名提交材æ–?/span> </strong> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">1</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line">报名表ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line">项目主要负责人资历证明,å?span style="background: white">赛项目商业计划书、项目创新点介绍(重点描述五æ–?/span></span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">â€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">新产品、新技术、新工艺、新发明、新创意</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">â€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">相关情况和有关证明)等材料;</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">2</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">企业工商营业执照和税务登记证原件及复印件,复印件加盖公司章(仅有创业计划尚未注册公司的可以不用提交)ï¼?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">3</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">其他能说明个人、单位,参赛项目资格及荣誉的材料(如知识产权、各类证书、批文、检验检测报告、查新报告、产品图片、合同文本等)ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white">三、比赛流ç¨?/p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">1</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">报名渠道:各参赛单位和个人可</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">通过脉点科技</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">APP</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">、新密科技微信公众号(</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">kjj69823823</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">)、郑州城市职业学院官方网站(</span> <span style="color: #ff0000"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">http://www.zcu.edu.cn/</span> </span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">)等</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">自行下载申报表或到大赛组委会办公室(科技局法制与科研条件科)现场报名。申报材料可以选择纸质邮寄或电邮报送,参赛人员必须真实无误填写申报ä¹?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ï¼?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">2</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">报名截止日期ï¼?/span> <span style="color: #ff0000"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">2018</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">å¹?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">9</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">æœ?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">16</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">æ—?/span> </span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ï¼?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">3</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">参赛项目确认和初审:各推荐单位对报名项目进行初审,大赛组织委员会办公室进行确è®?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ï¼?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">4</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">、大赛包括预赛、复赛和决赛三个阶段ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white">四、奖项设ç½?/p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(一ï¼?/span> </strong> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">大赛获奖奖励ã€?/span> </strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">企业组和创意组分别设一等奖一个、二等奖两个、三等奖三个和优秀奖若干。由新密市政府为优胜者颁发《新密市首届创新大赛奖励证书》及</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">奖金ã€?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">同时对于在本次大赛中组织得力的乡镇及单位给予表彰奖励ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(二ï¼?/span> </strong> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">科技计划支持ã€?/span> </strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">对获奖的企业、创业个人和团队(获奖后</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">6</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">个月内在我市注册成立企业),在科技计划项目推荐申报上予以优先支持ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(三)科技金融扶持ã€?/span> </strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">对于获奖的企业,优先联系科技金融机构、风投机构给予金融支持。鼓励创业投资机构投资参赛企业、个人和团队,对于具体实施投资,给予一定的风险补助ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32.15pt; background: white"> <strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">(四)落地孵化支持ã€?/span> </strong> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">获奖项目优先入驻新密市科技创新创业综合ä½?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">等载ä½?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">发展</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">,并享受</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">专家团队</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">çš?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">免费指导和后续服务,</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">同时优先</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">享受一系列创新创业优惠政策</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white">五、联系方å¼?/p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">大赛其他有关具体事项请咨è¯?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">大赛组委会办公室(科技局法制与科研条件科ï¼?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">,联系电话:</span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">0371-69823257</span> ;郑州城市职业学院联系电è¯?371-69210127ï¼?127ï¼?span style="layout-grid-mode: line; background: white">ã€?/span></p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 21pt; background: white"> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">é™?/span> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">件:</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; background: white">1.<span style="layout-grid-mode: line; background: white">2018</span><span style="layout-grid-mode: line; background: white">新密市首届科技创新大赛报名è¡?/span></p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="layout-grid-mode: line; background: white">2.新密市首届科技创新大赛商业计划书模æ?/span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="background: white">3.新密市首届科技创新大赛参赛者名单汇总表</span> </p> <p style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; background: white"> <span style="background: white">4.企业组参赛项目学科分ç±?/span> </p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"> </p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"> <span style="background: white">2018</span> <span style="background: white">å¹?/span> <span style="background: white">8</span> <span style="background: white">æœ?/span> <span style="background: white">29</span> <span style="background: white">æ—?/span> </p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"> </p> <p style="line-height: 150%"> <a href="/UploadFiles/pgw/2018/8/201808310930238073.doc"> <span style="background: white">新密市首届科技创新大赛附件(含附件1.2.3.4ï¼?/span> </a> </p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4c906ea99aca00434942274d380f8cef"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19986687.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>