ï»? 教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》的通知-郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><td id='teu4h'></td><small id='teu4h'></small><dd id='teu4h'><dl id='teu4h'></dl><big id='teu4h'></big></dd><font id='teu4h'></font><strike id='teu4h'></strike><table id='teu4h'></table><strong id='teu4h'><ol id='teu4h'></ol></strong><tr id='teu4h'><table id='teu4h'><strike id='teu4h'></strike><form id='teu4h'></form><tbody id='teu4h'></tbody></table><dl id='teu4h'><sub id='teu4h'></sub><tfoot id='teu4h'><tbody id='teu4h'><address id='teu4h'><blockquote id='teu4h'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='teu4h'></address><dd id='teu4h'></dd><dd id='teu4h'><span id='teu4h'></span></dd><label id='teu4h'><center id='teu4h'><dl id='teu4h'><p id='teu4h'></p></dl><label id='teu4h'><b id='teu4h'></b></label></center></label><small id='teu4h'></small><abbr id='teu4h'></abbr><ins id='teu4h'><q id='teu4h'></q><fieldset id='teu4h'><thead id='teu4h'><div id='teu4h'><q id='teu4h'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='teu4h'></u><code id='teu4h'></code><table id='teu4h'><dt id='teu4h'></dt></table><tt id='teu4h'></tt><center id='teu4h'></center><strike id='teu4h'><u id='teu4h'></u></strike><dir id='teu4h'><b id='teu4h'></b><dfn id='teu4h'></dfn><dd id='teu4h'></dd><tfoot id='teu4h'></tfoot></dir><big id='teu4h'></big><tfoot id='teu4h'></tfoot><sub id='teu4h'></sub><noframes id='teu4h'></noframes><strong id='teu4h'><q id='teu4h'><th id='teu4h'></th><dt id='teu4h'></dt></q></strong><fieldset id='teu4h'><b id='teu4h'></b><fieldset id='teu4h'><dd id='teu4h'></dd></fieldset></fieldset><table id='teu4h'></table><small id='teu4h'><button id='teu4h'><li id='teu4h'></li></button></small><table id='teu4h'><optgroup id='teu4h'></optgroup><th id='teu4h'></th></table><ul id='teu4h'></ul><select id='teu4h'></select><tbody id='teu4h'></tbody><label id='teu4h'></label><select id='teu4h'><dd id='teu4h'><p id='teu4h'></p></dd></select><center id='teu4h'><th id='teu4h'></th></center><dir id='teu4h'></dir><table id='teu4h'></table><label id='teu4h'></label><bdo id='teu4h'><tt id='teu4h'><kbd id='teu4h'></kbd></tt></bdo><b id='teu4h'><style id='teu4h'><option id='teu4h'><kbd id='teu4h'><dd id='teu4h'><dd id='teu4h'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='teu4h'></blockquote></style></b><dt id='teu4h'><button id='teu4h'></button></dt><dfn id='teu4h'></dfn><small id='teu4h'></small><label id='teu4h'><del id='teu4h'><dd id='teu4h'><code id='teu4h'></code><acronym id='teu4h'><center id='teu4h'></center><tbody id='teu4h'><thead id='teu4h'><ins id='teu4h'></ins></thead></tbody><ins id='teu4h'><em id='teu4h'><button id='teu4h'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='teu4h'></option><u id='teu4h'></u><strong id='teu4h'></strong><strike id='teu4h'><fieldset id='teu4h'><small id='teu4h'><thead id='teu4h'></thead></small></fieldset></strike><label id='teu4h'><u id='teu4h'></u><del id='teu4h'></del></label><sub id='teu4h'></sub><strike id='teu4h'></strike><tbody id='teu4h'><small id='teu4h'></small><pre id='teu4h'></pre></tbody><u id='teu4h'></u><table id='teu4h'></table><p id='teu4h'></p><td id='teu4h'></td><code id='teu4h'></code><del id='teu4h'><style id='teu4h'><option id='teu4h'><fieldset id='teu4h'></fieldset><tt id='teu4h'></tt></option></style></del><legend id='teu4h'><kbd id='teu4h'><acronym id='teu4h'><bdo id='teu4h'><strike id='teu4h'><span id='teu4h'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='teu4h'></del><option id='teu4h'><ins id='teu4h'></ins></option><table id='teu4h'><span id='teu4h'></span><sub id='teu4h'><tt id='teu4h'></tt></sub></table><small id='teu4h'><ol id='teu4h'><strong id='teu4h'><kbd id='teu4h'><code id='teu4h'><option id='teu4h'></option><u id='teu4h'><center id='teu4h'></center></u></code></kbd></strong><li id='teu4h'><i id='teu4h'></i></li></ol></small><noframes id='teu4h'><dir id='teu4h'><del id='teu4h'><del id='teu4h'></del><pre id='teu4h'><pre id='teu4h'><option id='teu4h'><address id='teu4h'></address><bdo id='teu4h'><tr id='teu4h'><acronym id='teu4h'><pre id='teu4h'></pre></acronym><div id='teu4h'></div></tr></bdo></option></pre><small id='teu4h'><address id='teu4h'><u id='teu4h'><legend id='teu4h'><option id='teu4h'><abbr id='teu4h'></abbr><li id='teu4h'><pre id='teu4h'></pre></li></option></legend><select id='teu4h'></select></u></address></small></pre></del><sup id='teu4h'></sup><blockquote id='teu4h'><dt id='teu4h'></dt></blockquote><blockquote id='teu4h'></blockquote></dir><tt id='teu4h'></tt><u id='teu4h'><tt id='teu4h'><form id='teu4h'></form></tt><td id='teu4h'><dt id='teu4h'></dt></td></u></noframes><optgroup id='teu4h'><tfoot id='teu4h'></tfoot></optgroup><pre id='teu4h'><tfoot id='teu4h'><address id='teu4h'></address><blockquote id='teu4h'></blockquote></tfoot></pre><strong id='teu4h'><option id='teu4h'><option id='teu4h'><style id='teu4h'></style></option></option></strong><tr id='teu4h'></tr><form id='teu4h'></form><form id='teu4h'><form id='teu4h'></form><ol id='teu4h'><sup id='teu4h'></sup></ol></form><th id='teu4h'></th><td id='teu4h'></td><code id='teu4h'><li id='teu4h'><dl id='teu4h'><button id='teu4h'><sub id='teu4h'><span id='teu4h'><ins id='teu4h'></ins></span></sub></button><li id='teu4h'><li id='teu4h'><form id='teu4h'></form><blockquote id='teu4h'></blockquote></li><code id='teu4h'></code><dir id='teu4h'><noframes id='teu4h'></noframes></dir><kbd id='teu4h'></kbd><dir id='teu4h'></dir></li><td id='teu4h'><tfoot id='teu4h'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='teu4h'><small id='teu4h'></small><kbd id='teu4h'><select id='teu4h'><tt id='teu4h'><p id='teu4h'></p><address id='teu4h'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='teu4h'></pre><tr id='teu4h'></tr><noframes id='teu4h'><code id='teu4h'><i id='teu4h'><q id='teu4h'><legend id='teu4h'><pre id='teu4h'><style id='teu4h'><acronym id='teu4h'><i id='teu4h'><form id='teu4h'><option id='teu4h'><center id='teu4h'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='teu4h'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='teu4h'></center></noframes><thead id='teu4h'><sub id='teu4h'></sub></thead><sup id='teu4h'><div id='teu4h'></div></sup><td id='teu4h'><dd id='teu4h'><fieldset id='teu4h'><code id='teu4h'><blockquote id='teu4h'><tfoot id='teu4h'></tfoot></blockquote></code><td id='teu4h'></td></fieldset></dd><tr id='teu4h'><label id='teu4h'><dir id='teu4h'></dir></label></tr></td><style id='teu4h'></style><option id='teu4h'></option><legend id='teu4h'><fieldset id='teu4h'><u id='teu4h'></u></fieldset><strike id='teu4h'><td id='teu4h'></td><tfoot id='teu4h'></tfoot><u id='teu4h'><tr id='teu4h'></tr></u></strike></legend><fieldset id='teu4h'><dir id='teu4h'><form id='teu4h'><optgroup id='teu4h'></optgroup></form></dir><font id='teu4h'><dl id='teu4h'></dl></font></fieldset><blockquote id='teu4h'></blockquote><style id='teu4h'></style><p id='teu4h'></p><label id='teu4h'><ol id='teu4h'><sub id='teu4h'><noscript id='teu4h'><code id='teu4h'></code></noscript><td id='teu4h'><tr id='teu4h'><b id='teu4h'><dl id='teu4h'><ol id='teu4h'></ol></dl></b></tr></td><dt id='teu4h'></dt></sub></ol><address id='teu4h'></address></label><legend id='teu4h'><pre id='teu4h'><style id='teu4h'><acronym id='teu4h'></acronym><ul id='teu4h'><u id='teu4h'></u><table id='teu4h'><acronym id='teu4h'><tt id='teu4h'><blockquote id='teu4h'></blockquote></tt></acronym><big id='teu4h'></big></table><noframes id='teu4h'><font id='teu4h'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='teu4h'></p><dfn id='teu4h'><blockquote id='teu4h'></blockquote><u id='teu4h'><ol id='teu4h'><bdo id='teu4h'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='teu4h'><noscript id='teu4h'></noscript></acronym><i id='teu4h'></i><button id='teu4h'><ol id='teu4h'></ol><legend id='teu4h'></legend></button><label id='teu4h'></label><ol id='teu4h'></ol><address id='teu4h'><legend id='teu4h'><u id='teu4h'><font id='teu4h'><tt id='teu4h'></tt><strong id='teu4h'><span id='teu4h'><q id='teu4h'></q></span></strong></font></u><u id='teu4h'></u></legend></address><ins id='teu4h'></ins><q id='teu4h'><address id='teu4h'><option id='teu4h'></option></address></q><p id='teu4h'></p><dd id='teu4h'></dd><td id='teu4h'><style id='teu4h'></style></td><em id='teu4h'><optgroup id='teu4h'></optgroup><address id='teu4h'><tfoot id='teu4h'><address id='teu4h'></address></tfoot></address></em><p id='teu4h'><table id='teu4h'><option id='teu4h'></option><tt id='teu4h'></tt></table></p><ins id='teu4h'><style id='teu4h'><tbody id='teu4h'><span id='teu4h'><thead id='teu4h'></thead></span><li id='teu4h'><button id='teu4h'></button></li><del id='teu4h'><div id='teu4h'><small id='teu4h'></small></div><i id='teu4h'></i></del></tbody></style><noscript id='teu4h'><thead id='teu4h'><tr id='teu4h'></tr></thead></noscript></ins><p id='teu4h'><dd id='teu4h'><button id='teu4h'></button><del id='teu4h'><label id='teu4h'><b id='teu4h'></b><li id='teu4h'></li></label><big id='teu4h'></big></del><pre id='teu4h'><tbody id='teu4h'><style id='teu4h'><dt id='teu4h'></dt></style><legend id='teu4h'><noframes id='teu4h'><dd id='teu4h'></dd></noframes></legend></tbody><button id='teu4h'></button></pre><li id='teu4h'><span id='teu4h'></span></li></dd></p><li id='teu4h'></li><fieldset id='teu4h'><ol id='teu4h'></ol></fieldset><kbd id='teu4h'></kbd><small id='teu4h'><b id='teu4h'><optgroup id='teu4h'></optgroup><div id='teu4h'></div></b><div id='teu4h'></div></small><u id='teu4h'></u><big id='teu4h'><ul id='teu4h'></ul></big><button id='teu4h'><sup id='teu4h'><ol id='teu4h'></ol><strong id='teu4h'></strong></sup></button><option id='teu4h'></option><tr id='teu4h'></tr><b id='teu4h'><div id='teu4h'></div></b><tbody id='teu4h'><acronym id='teu4h'><acronym id='teu4h'></acronym></acronym><dfn id='teu4h'></dfn></tbody><ol id='teu4h'><kbd id='teu4h'></kbd></ol><kbd id='teu4h'><em id='teu4h'><dir id='teu4h'><thead id='teu4h'></thead></dir></em></kbd><table id='teu4h'></table><select id='teu4h'></select><table id='teu4h'></table><sup id='teu4h'></sup><bdo id='teu4h'></bdo><noscript id='teu4h'><dfn id='teu4h'><fieldset id='teu4h'><button id='teu4h'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='teu4h'></thead><table id='teu4h'></table><font id='teu4h'></font><button id='teu4h'></button><legend id='teu4h'><p id='teu4h'><select id='teu4h'></select><abbr id='teu4h'></abbr></p></legend><del id='teu4h'><del id='teu4h'></del></del><dt id='teu4h'></dt><blockquote id='teu4h'></blockquote><strike id='teu4h'></strike><button id='teu4h'></button><u id='teu4h'></u><legend id='teu4h'><del id='teu4h'><i id='teu4h'></i></del></legend><noframes id='teu4h'></noframes><tbody id='teu4h'></tbody><dir id='teu4h'><dir id='teu4h'><select id='teu4h'></select></dir></dir><font id='teu4h'></font><u id='teu4h'></u><bdo id='teu4h'><optgroup id='teu4h'></optgroup></bdo><sub id='teu4h'></sub><tr id='teu4h'><font id='teu4h'><tbody id='teu4h'><dfn id='teu4h'></dfn></tbody></font></tr><font id='teu4h'></font><table id='teu4h'><blockquote id='teu4h'><em id='teu4h'><dl id='teu4h'><acronym id='teu4h'><code id='teu4h'><thead id='teu4h'></thead><bdo id='teu4h'><option id='teu4h'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='teu4h'></button><legend id='teu4h'><tt id='teu4h'></tt><li id='teu4h'></li></legend><pre id='teu4h'></pre><center id='teu4h'><label id='teu4h'><dl id='teu4h'><td id='teu4h'></td></dl></label><abbr id='teu4h'></abbr></center><del id='teu4h'><noscript id='teu4h'></noscript><thead id='teu4h'></thead></del><ol id='teu4h'><noscript id='teu4h'><tbody id='teu4h'><acronym id='teu4h'></acronym></tbody></noscript><b id='teu4h'></b><dt id='teu4h'></dt><option id='teu4h'></option></ol><strong id='teu4h'><button id='teu4h'></button></strong><sub id='teu4h'></sub><del id='teu4h'><strong id='teu4h'><td id='teu4h'></td></strong><p id='teu4h'><button id='teu4h'><ul id='teu4h'><dfn id='teu4h'></dfn><label id='teu4h'></label></ul></button></p></del><acronym id='teu4h'><form id='teu4h'><noframes id='teu4h'></noframes></form><th id='teu4h'><u id='teu4h'><small id='teu4h'><span id='teu4h'></span></small></u><tr id='teu4h'><abbr id='teu4h'><strike id='teu4h'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='teu4h'><button id='teu4h'><td id='teu4h'><select id='teu4h'><li id='teu4h'><sub id='teu4h'><style id='teu4h'></style><tfoot id='teu4h'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='teu4h'></label><span id='teu4h'><u id='teu4h'></u></span><style id='teu4h'><bdo id='teu4h'><noscript id='teu4h'><b id='teu4h'></b></noscript><thead id='teu4h'><dt id='teu4h'><form id='teu4h'></form></dt></thead></bdo><button id='teu4h'><form id='teu4h'><del id='teu4h'></del></form><q id='teu4h'><address id='teu4h'><ol id='teu4h'><acronym id='teu4h'><label id='teu4h'><span id='teu4h'><li id='teu4h'></li><font id='teu4h'><span id='teu4h'></span></font><b id='teu4h'></b></span></label><button id='teu4h'></button><big id='teu4h'></big><form id='teu4h'><div id='teu4h'><dir id='teu4h'><strong id='teu4h'><label id='teu4h'></label></strong></dir></div></form><dt id='teu4h'></dt><tt id='teu4h'></tt></acronym><li id='teu4h'><li id='teu4h'><dt id='teu4h'><acronym id='teu4h'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='teu4h'></sub></q></button><table id='teu4h'></table></style><td id='teu4h'><dd id='teu4h'></dd></td><label id='teu4h'></label><button id='teu4h'><td id='teu4h'></td></button><table id='teu4h'><select id='teu4h'><label id='teu4h'><tr id='teu4h'></tr><noframes id='teu4h'></noframes><select id='teu4h'><small id='teu4h'></small></select></label></select></table><span id='teu4h'></span><label id='teu4h'></label><tfoot id='teu4h'></tfoot><abbr id='teu4h'></abbr><option id='teu4h'><button id='teu4h'><tbody id='teu4h'><strike id='teu4h'><select id='teu4h'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='teu4h'><option id='teu4h'></option><u id='teu4h'><b id='teu4h'></b></u></abbr><font id='teu4h'></font><form id='teu4h'></form><ins id='teu4h'><noframes id='teu4h'></noframes><pre id='teu4h'><u id='teu4h'><i id='teu4h'><em id='teu4h'><option id='teu4h'></option></em></i></u><ol id='teu4h'><kbd id='teu4h'><span id='teu4h'></span><abbr id='teu4h'><i id='teu4h'><ins id='teu4h'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='teu4h'></optgroup><noframes id='teu4h'><style id='teu4h'></style><sub id='teu4h'><dfn id='teu4h'><abbr id='teu4h'><big id='teu4h'><bdo id='teu4h'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='teu4h'></strike><td id='teu4h'></td><sub id='teu4h'><center id='teu4h'></center><abbr id='teu4h'></abbr><noframes id='teu4h'><dir id='teu4h'></dir></noframes></sub><tfoot id='teu4h'></tfoot><style id='teu4h'></style><legend id='teu4h'><tfoot id='teu4h'><b id='teu4h'></b><q id='teu4h'><del id='teu4h'><style id='teu4h'><address id='teu4h'></address></style><kbd id='teu4h'><li id='teu4h'></li><small id='teu4h'></small></kbd></del></q><small id='teu4h'><strike id='teu4h'></strike></small></tfoot><dd id='teu4h'><tt id='teu4h'><strong id='teu4h'><big id='teu4h'></big></strong></tt></dd></legend><form id='teu4h'></form><style id='teu4h'></style></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 政策文件 > 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>政策文件</h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》的通知</h1> <div class="info">发布时间ï¼?016å¹?6æœ?1日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1572"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p><span><span id="ContentPlaceHolder1_content">  </span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">各省(自治区、直辖市)教育厅(教委)、国资委、发展改革委、工业和信息化主管部门、财政厅(局)、人力资源社会保障厅(局)、税务局,新疆生产建设兵团教育局、国资委、发展改革委、工信委、财务局、人力资源社会保障局ï¼?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 为贯彻落实全国职业教育工作会议精神以及《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发ã€?014ã€?9号)要求,进一步加强职业学æ ?ldquo;双师åž?rdquo;教师队伍建设,促进职业学校教师专业发展,提升教师实践教学水平,特制定《职业学校教师企业实践规定》。现印发给你们,请遵照执行ã€?/span></span></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 执行中如遇问题,请及时反馈ã€?/span></span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> </span></span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 教育éƒ?nbsp; 国务院国有资产监督管理委员会</span></span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 国家发展和改革委员会  工业和信息化éƒ?财政éƒ?/span></span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 人力资源和社会保障部  国家税务总局</span></span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 2016å¹?æœ?1æ—?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">附件</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center; line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">职业学校教师企业实践规定</span></strong></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">第一ç«?æ€?åˆ?</span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第一æ?为建设高水平职业教育教师队伍,根据《中华人民共和国职业教育法》《中华人民共和国教师法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,制定本规定ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二æ?组织教师企业实践,是加强职业学校“双师åž?rdquo;教师队伍建设,实行工学结合、校企合作人才培养模式,提高职业教育质量的重要举措。企业依法应当接纳职业学校教师进行实践。地方各级人民政府及有关部门、行业组织、职业学校和企业要高度重视,采取切实有效措施,完善相关支持政策,有效推进教师企业实践工作ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第三æ?定期到企业实践,是促进职业学校教师专业发展、提升教师实践教学能力的重要形式和有效举措。职业学校应当保障教师定期参加企业实践的权利。各级教育行政部门和职业学校要制定具体办法,不断完善教师定期到企业实践制度ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">第二ç«?内容和形å¼?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第四æ?职业学校专业课教师(含实习指导教师)要根据专业特点每5年必须累计不少于6个月到企业或生产服务一线实践,没有企业工作经历的新任教师应先实践再上岗。公共基础课教师也应定期到企业进行考察、调研和学习ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第五æ?教师企业实践的主要内容,包括了解企业的生产组织方式、工艺流程、产业发展趋势等基本情况,熟悉企业相关岗位职责、操作规范、技能要求、用人标准、管理制度、企业文化等,学习所教专业在生产实践中应用的新知识、新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准等ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第六æ?教师企业实践的形式,包括到企业考察观摩、接受企业组织的技能培训、在企业的生产和管理岗位兼职或任职、参与企业产品研发和技术创新等。鼓励探索教师企业实践的多种实现形式ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第七æ?教师企业实践要有针对性和实效性。职业学校要会同企业结合教师专业水平制订企业实践方案,根据教师教学实践和教研科研需要,确定教师企业实践的重点内容,解决教学和科研中的实际问题。要将组织教师企业实践与学生实习有机结合、有效对接,安排教师有计划、有针对性地进行企业实践,同时协助企业管理、指导学生实习。企业实践结束后,要及时总结,把企业实践收获转化为教学资源,推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">第三ç«?组织与管ç?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第八æ?各地要将教师企业实践工作列为职业教育工作部门联席会议的重要内容,组织教育、发展改革、工业和信息化、财政、人力资源社会保障等相关部门定期研究,将教师企业实践纳入教师培训规划,加强与行业主管部门和行业组织的沟通与协调,建立健全教师企业实践的激励机制和保障体系,统筹管理和组织实施教师企业实践工作ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第九æ?省级教育行政部门负责制订本省(区、市)教师企业实践工作总体规划和管理办法,依托现有资源建立信息化管理平台,制定教师企业实践基地遴选条件及淘汰机制,确定教师企业实践时间折算为教师培训学时(学分)的具体标准,对各地(市)教师企业实践工作进行指导、监督和评估,会同人力资源社会保障、财政、发展改革等相关部门研究制定支持教师企业实践的政策措施ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十æ?地(市)级教育行政部门负责制订本地区教师企业实践实施细则和鼓励支持政策,建立区域内行业组织、企业与职业学校的沟通、磋商、联动机制,管理和组织实施教师企业实践工作ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十一æ?各行业主管部门和行业组织应积极引导支持行业内企业开展教师企业实践活动,配合教育行政部门、人力资源社会保障行政部门落实教师企业实践基地,对行业内企业承担教师企业实践任务进行协调、指导与监督ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十二条 企业应根据自身实际情况发挥接收教师企业实践的主体作用,积极承担教师企业实践任务。承担教师企业实践任务的企业,将其列入企业人力资源部门工作职责,完善教师企业实践工作管理制度和保障机制,并与教育、人力资源社会保障部门联合制定教师企业实践计划,按照“对口”原则提供技术性岗位(工种),解决教师企业实践必需的办公、生活条件,明确管理责任人和指导人员(师傅),实施过程管理和绩效评估ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十三条 职业学校要做好本校教师企业实践规划、实施计划、组织管理、考核评价等工作。除组织教师参加教育行政部门统一安排的教师企业实践外,职业学校还应自主组织教师定期到企业实践ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十四条 教师参加企业实践,要充分发挥自身优势,积极承担企业职工教育与培训、产品研发、技术改造与推广等工作,严格遵守相关法律法规及企业生产、管理、安全、保密、知识产权及专利保护等各方面规定,必要时双方应签订相关协议ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">第四ç«?保障措施</span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十五条 建立政府、学校、企业和社会力量各方多渠道筹措经费机制,推动职业学校教师企业实践工作。鼓励引导社会各方通过设立专项基金、捐资赞助等方式支持教师企业实践ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十六条 教师企业实践所需的设施、设备、工具和劳保用品等,由接收企业按在岗职工岗位标准配置。企业因接收教师实践所实际发生的有关合理支出,按现行税收法律规定在计算应纳税所得额时扣除ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十七条 鼓励支持具有行业代表性的规模以上企业在接收教师企业实践方面发挥示范作用ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十八条 国家和省级教育行政部门应会同行业主管部门依托现有资源,遴选一批共享开放的示范性教师企业实践基地,引导职业学校整合校内外企业资源建设具备生产能力的校级教师企业实践基地,逐步建立和完善教师企业实践体系ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第十九条 经学校批准到企业实践的教师,实践期间享受学校在岗人员同等的工资福利待遇,培训费、差旅费及相关费用按各地有关规定支付。教师参加企业实践应根据实际需要办理意外伤害保险ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">第五ç«?考核与奖æƒ?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十条 各地要将教师企业实践工作情况纳入对办学主管部门和职业学校的督导考核内容,对于工作成绩突出的基层部门、学校按照国家有关规定给予表彰,并予以鼓励宣传ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十一æ?省级教育行政部门应会同有关行政部门和行业组织定期对所辖企业的教师企业实践工作进行监督、指导、考核,对工作成绩突出的企业、个人按照国家有关规定予以表彰奖励。采取有效措施,鼓励支持有条件的企业常设一批教师企业实践岗位ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十二æ?地方各级教育行政部门要会同人力资源社会保障行政部门建立教师企业实践考核和成绩登记制度,把教师企业实践学时(学分)纳入教师考核内容。引导支持有条件的企业对参加实践的教师进行职业技能鉴定,取得相应职业资格证书ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十三æ?职业学校要会同企业对教师企业实践情况进行考核,对取得突出成绩、重大成果的教师给予表彰奖励ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十四æ?教师无正当理由拒不参加企业实践或参加企业实践期间违反有关纪律规定的,所在学校应督促其改正,并视情节给予批评教育;有违法行为的,按照有关规定处理ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px">第六ç«?é™?åˆ?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十五æ?本规定所称职业学校教师指中等职业学校和高等职业学校教师。技工院校教师企业实践有关工作由各级人力资源社会保障行政部门负责ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十六æ?本规定所称企业指在各级工商行政管理部门登记注册的各类企业。教师到机关、事业单位、社会团体和组织、境外企业等其他单位或机构实践,参照本规定执行ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十七æ?本规定由教育部等部门根据职责分工,对本部门职责范围内事项负责解释ã€?/span></span></span></p> <p style="line-height: 200%"><span><span id="ContentPlaceHolder1_content"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 19px"> 第二十八æ?本规定自公布之日起施行ã€?/span></span></span></p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4c906ea99aca00434942274d380f8cef"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19986687.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>