ï»? 高职需要“一专多能型”教å¸?郑州城市职业学院-评估办公å®?/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><pre id='bpzun'><dl id='bpzun'></dl></pre><strike id='bpzun'></strike><p id='bpzun'><legend id='bpzun'></legend><noframes id='bpzun'><small id='bpzun'></small><noframes id='bpzun'></noframes></noframes></p><style id='bpzun'><q id='bpzun'></q></style><big id='bpzun'></big><form id='bpzun'></form><blockquote id='bpzun'><ul id='bpzun'><span id='bpzun'><b id='bpzun'><ol id='bpzun'><big id='bpzun'><span id='bpzun'></span></big></ol><small id='bpzun'></small><ol id='bpzun'><ul id='bpzun'><tbody id='bpzun'><fieldset id='bpzun'><strong id='bpzun'><li id='bpzun'><bdo id='bpzun'><abbr id='bpzun'></abbr></bdo><span id='bpzun'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='bpzun'><noframes id='bpzun'><tbody id='bpzun'></tbody></noframes></legend></b><strong id='bpzun'></strong></span></ul></blockquote><center id='bpzun'><small id='bpzun'><ins id='bpzun'><td id='bpzun'><div id='bpzun'></div></td></ins></small></center><del id='bpzun'><p id='bpzun'></p><noscript id='bpzun'><small id='bpzun'><b id='bpzun'></b><style id='bpzun'></style><i id='bpzun'></i><small id='bpzun'><dl id='bpzun'></dl><fieldset id='bpzun'><form id='bpzun'><dt id='bpzun'><code id='bpzun'></code><code id='bpzun'><div id='bpzun'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='bpzun'><kbd id='bpzun'></kbd><sup id='bpzun'><th id='bpzun'></th></sup></thead><sup id='bpzun'><strong id='bpzun'><i id='bpzun'></i></strong><small id='bpzun'><div id='bpzun'></div></small><ins id='bpzun'></ins></sup><legend id='bpzun'><table id='bpzun'></table></legend></noscript></del><li id='bpzun'><optgroup id='bpzun'></optgroup></li><label id='bpzun'></label><label id='bpzun'></label><sub id='bpzun'></sub><del id='bpzun'></del><em id='bpzun'><dd id='bpzun'></dd></em><small id='bpzun'></small><optgroup id='bpzun'><dfn id='bpzun'></dfn></optgroup><option id='bpzun'><tr id='bpzun'><code id='bpzun'></code></tr></option><fieldset id='bpzun'></fieldset><strong id='bpzun'></strong><noframes id='bpzun'><tfoot id='bpzun'></tfoot></noframes><q id='bpzun'><code id='bpzun'><select id='bpzun'></select></code></q><fieldset id='bpzun'><big id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt></big><p id='bpzun'></p></fieldset><li id='bpzun'></li><li id='bpzun'></li><tfoot id='bpzun'></tfoot><small id='bpzun'></small><ul id='bpzun'></ul><option id='bpzun'></option><pre id='bpzun'><ins id='bpzun'></ins></pre><select id='bpzun'></select><ins id='bpzun'><td id='bpzun'><i id='bpzun'></i></td><u id='bpzun'><code id='bpzun'><thead id='bpzun'><button id='bpzun'><thead id='bpzun'><option id='bpzun'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='bpzun'><em id='bpzun'><big id='bpzun'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='bpzun'><strong id='bpzun'></strong><del id='bpzun'></del></sup><label id='bpzun'></label><q id='bpzun'><b id='bpzun'><acronym id='bpzun'></acronym><div id='bpzun'><button id='bpzun'><table id='bpzun'></table><sup id='bpzun'><dd id='bpzun'><tfoot id='bpzun'></tfoot></dd><blockquote id='bpzun'><noframes id='bpzun'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='bpzun'><ul id='bpzun'><li id='bpzun'></li></ul></div></q><tfoot id='bpzun'><font id='bpzun'><i id='bpzun'><dd id='bpzun'></dd></i></font></tfoot><tr id='bpzun'><optgroup id='bpzun'></optgroup></tr><address id='bpzun'><tfoot id='bpzun'></tfoot><dd id='bpzun'></dd></address><option id='bpzun'><abbr id='bpzun'><style id='bpzun'></style><tt id='bpzun'></tt><font id='bpzun'></font><u id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt></u></abbr></option><dd id='bpzun'><ol id='bpzun'></ol></dd><bdo id='bpzun'><acronym id='bpzun'><pre id='bpzun'></pre></acronym><b id='bpzun'><span id='bpzun'></span></b><form id='bpzun'></form></bdo><dl id='bpzun'></dl><thead id='bpzun'></thead><tt id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt><sub id='bpzun'><i id='bpzun'><dt id='bpzun'></dt><p id='bpzun'></p></i></sub></tt><acronym id='bpzun'><dd id='bpzun'></dd></acronym><small id='bpzun'><acronym id='bpzun'><i id='bpzun'><label id='bpzun'><kbd id='bpzun'><form id='bpzun'><div id='bpzun'><strike id='bpzun'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='bpzun'></bdo><strike id='bpzun'><table id='bpzun'></table></strike></small><strike id='bpzun'></strike><abbr id='bpzun'></abbr><tbody id='bpzun'></tbody><sup id='bpzun'></sup><code id='bpzun'><ul id='bpzun'><tfoot id='bpzun'></tfoot></ul></code><bdo id='bpzun'></bdo><tr id='bpzun'></tr><sup id='bpzun'></sup><abbr id='bpzun'></abbr><dfn id='bpzun'><dir id='bpzun'><p id='bpzun'></p></dir><small id='bpzun'><div id='bpzun'></div></small></dfn><th id='bpzun'><noscript id='bpzun'></noscript></th><address id='bpzun'><abbr id='bpzun'></abbr><big id='bpzun'></big></address><ol id='bpzun'><dd id='bpzun'><address id='bpzun'></address></dd></ol><sub id='bpzun'><optgroup id='bpzun'></optgroup><thead id='bpzun'></thead></sub><th id='bpzun'><del id='bpzun'></del></th><dd id='bpzun'><small id='bpzun'></small></dd><option id='bpzun'><thead id='bpzun'></thead></option><blockquote id='bpzun'></blockquote><option id='bpzun'></option><noframes id='bpzun'><legend id='bpzun'><style id='bpzun'><dir id='bpzun'><q id='bpzun'></q></dir></style></legend></noframes><u id='bpzun'></u><table id='bpzun'><table id='bpzun'><dir id='bpzun'><thead id='bpzun'><dl id='bpzun'><td id='bpzun'></td></dl></thead></dir><noframes id='bpzun'><i id='bpzun'><tr id='bpzun'><dt id='bpzun'><q id='bpzun'><span id='bpzun'><b id='bpzun'><form id='bpzun'><ins id='bpzun'></ins><ul id='bpzun'></ul><sub id='bpzun'></sub></form><legend id='bpzun'></legend><bdo id='bpzun'><pre id='bpzun'><center id='bpzun'></center></pre></bdo></b><th id='bpzun'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='bpzun'><optgroup id='bpzun'><dfn id='bpzun'><del id='bpzun'><code id='bpzun'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='bpzun'><div id='bpzun'><tfoot id='bpzun'></tfoot><dl id='bpzun'><fieldset id='bpzun'></fieldset></dl></div></noframes><label id='bpzun'></label></table><tfoot id='bpzun'></tfoot></table><span id='bpzun'></span><dfn id='bpzun'></dfn><tr id='bpzun'></tr><th id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt><dd id='bpzun'></dd></th><optgroup id='bpzun'></optgroup><blockquote id='bpzun'></blockquote><center id='bpzun'></center><em id='bpzun'><kbd id='bpzun'></kbd><li id='bpzun'><span id='bpzun'></span></li><pre id='bpzun'></pre></em><ol id='bpzun'><tt id='bpzun'><label id='bpzun'><kbd id='bpzun'></kbd></label></tt></ol><sub id='bpzun'><sup id='bpzun'><dl id='bpzun'></dl><td id='bpzun'></td><tt id='bpzun'><blockquote id='bpzun'><big id='bpzun'><ol id='bpzun'><tt id='bpzun'><code id='bpzun'><p id='bpzun'></p><small id='bpzun'><li id='bpzun'></li><button id='bpzun'><tfoot id='bpzun'><i id='bpzun'></i></tfoot></button><tbody id='bpzun'><em id='bpzun'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='bpzun'><i id='bpzun'><span id='bpzun'></span><dt id='bpzun'><ol id='bpzun'></ol><b id='bpzun'></b><strike id='bpzun'><dir id='bpzun'></dir></strike></dt><legend id='bpzun'></legend><tr id='bpzun'><optgroup id='bpzun'><label id='bpzun'><select id='bpzun'><tt id='bpzun'><blockquote id='bpzun'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='bpzun'></b></i><dfn id='bpzun'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='bpzun'></option><td id='bpzun'><big id='bpzun'><tfoot id='bpzun'></tfoot></big><strong id='bpzun'></strong></td><tfoot id='bpzun'></tfoot><tfoot id='bpzun'><pre id='bpzun'><acronym id='bpzun'><table id='bpzun'><dir id='bpzun'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='bpzun'></tt><strong id='bpzun'><u id='bpzun'><div id='bpzun'><div id='bpzun'><q id='bpzun'></q></div><strong id='bpzun'><dt id='bpzun'><sub id='bpzun'><li id='bpzun'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='bpzun'></big><th id='bpzun'></th><dd id='bpzun'><center id='bpzun'></center></dd><td id='bpzun'></td><ol id='bpzun'><dd id='bpzun'><th id='bpzun'></th></dd></ol><dt id='bpzun'><div id='bpzun'><abbr id='bpzun'><strike id='bpzun'></strike></abbr></div></dt><center id='bpzun'></center><center id='bpzun'></center><bdo id='bpzun'><dd id='bpzun'><abbr id='bpzun'><strike id='bpzun'></strike><ul id='bpzun'><del id='bpzun'><q id='bpzun'><tbody id='bpzun'><noframes id='bpzun'><bdo id='bpzun'></bdo><ul id='bpzun'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='bpzun'><big id='bpzun'><dt id='bpzun'><acronym id='bpzun'></acronym><q id='bpzun'><select id='bpzun'><center id='bpzun'><dir id='bpzun'></dir></center></select><noscript id='bpzun'><strong id='bpzun'><tr id='bpzun'></tr></strong><label id='bpzun'></label><strike id='bpzun'></strike><option id='bpzun'><u id='bpzun'><ol id='bpzun'><blockquote id='bpzun'></blockquote></ol></u></option><table id='bpzun'></table></noscript><i id='bpzun'><abbr id='bpzun'></abbr></i><thead id='bpzun'><strong id='bpzun'><b id='bpzun'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='bpzun'></acronym><sub id='bpzun'></sub><optgroup id='bpzun'><del id='bpzun'><optgroup id='bpzun'></optgroup></del><button id='bpzun'></button></optgroup><ul id='bpzun'><em id='bpzun'></em><dir id='bpzun'><td id='bpzun'></td><address id='bpzun'></address><td id='bpzun'></td><thead id='bpzun'><thead id='bpzun'></thead><ul id='bpzun'></ul></thead></dir><del id='bpzun'></del><thead id='bpzun'></thead></ul><acronym id='bpzun'></acronym></bdo><legend id='bpzun'><font id='bpzun'><font id='bpzun'><span id='bpzun'><tr id='bpzun'><option id='bpzun'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='bpzun'><b id='bpzun'><select id='bpzun'></select></b></tbody><div id='bpzun'><form id='bpzun'></form><fieldset id='bpzun'><pre id='bpzun'><kbd id='bpzun'><u id='bpzun'><form id='bpzun'><li id='bpzun'><th id='bpzun'><dt id='bpzun'></dt></th></li><span id='bpzun'></span></form><address id='bpzun'></address></u><u id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt></u></kbd></pre><p id='bpzun'></p></fieldset></div><tbody id='bpzun'><blockquote id='bpzun'><style id='bpzun'></style></blockquote><u id='bpzun'></u></tbody><fieldset id='bpzun'></fieldset><form id='bpzun'></form><li id='bpzun'><abbr id='bpzun'></abbr></li><acronym id='bpzun'></acronym><tt id='bpzun'><dl id='bpzun'></dl></tt><fieldset id='bpzun'></fieldset><em id='bpzun'></em><b id='bpzun'></b><p id='bpzun'></p><tbody id='bpzun'><address id='bpzun'></address><dd id='bpzun'></dd></tbody><dir id='bpzun'></dir><tbody id='bpzun'></tbody><ul id='bpzun'><select id='bpzun'></select></ul><td id='bpzun'></td><kbd id='bpzun'><tt id='bpzun'><q id='bpzun'></q></tt></kbd><tfoot id='bpzun'><select id='bpzun'><abbr id='bpzun'></abbr><table id='bpzun'></table></select></tfoot><em id='bpzun'><optgroup id='bpzun'><label id='bpzun'></label><ol id='bpzun'><dir id='bpzun'><label id='bpzun'></label><form id='bpzun'><thead id='bpzun'><tbody id='bpzun'></tbody></thead></form></dir><table id='bpzun'><form id='bpzun'><table id='bpzun'><legend id='bpzun'><li id='bpzun'></li><big id='bpzun'><span id='bpzun'><optgroup id='bpzun'><span id='bpzun'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='bpzun'></noscript><div id='bpzun'><code id='bpzun'><sup id='bpzun'><kbd id='bpzun'></kbd></sup><thead id='bpzun'><small id='bpzun'></small></thead></code></div><dt id='bpzun'></dt></table></form></table><abbr id='bpzun'><small id='bpzun'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='bpzun'><optgroup id='bpzun'></optgroup></abbr><sup id='bpzun'></sup><abbr id='bpzun'><style id='bpzun'><strike id='bpzun'><b id='bpzun'><i id='bpzun'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='bpzun'></table><dl id='bpzun'></dl><strike id='bpzun'></strike><tt id='bpzun'><p id='bpzun'></p></tt><div id='bpzun'><noscript id='bpzun'></noscript><dt id='bpzun'><bdo id='bpzun'><strong id='bpzun'><sup id='bpzun'><acronym id='bpzun'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='bpzun'><tbody id='bpzun'></tbody><tbody id='bpzun'><dl id='bpzun'></dl><del id='bpzun'></del><ins id='bpzun'><dfn id='bpzun'><button id='bpzun'></button></dfn></ins><td id='bpzun'></td><option id='bpzun'></option><tbody id='bpzun'><sub id='bpzun'><acronym id='bpzun'><font id='bpzun'><ins id='bpzun'></ins></font><tr id='bpzun'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='bpzun'></dir><address id='bpzun'><bdo id='bpzun'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='bpzun'><q id='bpzun'><dd id='bpzun'><fieldset id='bpzun'></fieldset></dd></q></form><ol id='bpzun'></ol><tfoot id='bpzun'></tfoot></dt></div><pre id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt><noframes id='bpzun'></noframes></pre><dir id='bpzun'><tt id='bpzun'><q id='bpzun'></q><select id='bpzun'><dir id='bpzun'></dir><ins id='bpzun'><li id='bpzun'></li></ins><small id='bpzun'><ul id='bpzun'></ul></small><pre id='bpzun'></pre></select></tt><ul id='bpzun'></ul></dir><th id='bpzun'></th><ol id='bpzun'><sup id='bpzun'><i id='bpzun'><pre id='bpzun'><table id='bpzun'></table></pre></i></sup></ol><option id='bpzun'></option><dt id='bpzun'></dt><sup id='bpzun'></sup><big id='bpzun'></big><thead id='bpzun'></thead><p id='bpzun'></p><td id='bpzun'><acronym id='bpzun'><div id='bpzun'><tt id='bpzun'></tt></div><fieldset id='bpzun'></fieldset><bdo id='bpzun'></bdo><em id='bpzun'><font id='bpzun'></font></em></acronym></td><dir id='bpzun'></dir><u id='bpzun'></u><strong id='bpzun'><td id='bpzun'></td></strong><tt id='bpzun'></tt><q id='bpzun'><legend id='bpzun'><bdo id='bpzun'><bdo id='bpzun'><legend id='bpzun'><b id='bpzun'><strong id='bpzun'><label id='bpzun'><sup id='bpzun'><u id='bpzun'><sup id='bpzun'></sup></u><big id='bpzun'></big><select id='bpzun'></select></sup><p id='bpzun'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='bpzun'></noscript><dt id='bpzun'></dt></bdo></legend></q><small id='bpzun'></small><b id='bpzun'></b><li id='bpzun'><p id='bpzun'><label id='bpzun'><table id='bpzun'><sup id='bpzun'><em id='bpzun'></em></sup></table><blockquote id='bpzun'></blockquote></label></p></li><blockquote id='bpzun'></blockquote><dd id='bpzun'><thead id='bpzun'></thead><abbr id='bpzun'><noscript id='bpzun'><tbody id='bpzun'><style id='bpzun'><sup id='bpzun'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 高职研究 > 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公å®?/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动æ€?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠ?/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>高职研究</h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>高职需要“一专多能型”教å¸?/h1> <div class="info">发布时间ï¼?017å¹?5æœ?8日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1846"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">近年来,关于大学学术与教å­?/font>“两张çš?rdquo;的争议颇多。不但普通本科高校(尤其是名校)莫衷一是,以培养技能人才为己任的高职院校亦复如此。作为高职院校,培养高质量的技能人才既要有适当的理论教育,更要有校企一体化的专业实践。此外,教师还要通过高水平的应用型研究和一定的发明创造等创新性活动,不断提高自身的学术能力,并引导学生从“知其ç„?rdquo;å?ldquo;知其所以然”转变ã€?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">事实上,在高职院校内部,学术研究与教学也明显存在强弱分野、泾渭分明的现象。学术当阳称尊,成为教师名利双收的直接载体,教学则逐步边缘化ã€?/font></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">将两者对立起来本身就陷入认识误区,而受害最深者则是广大莘莘学子。学术研究与教学本来就是一体两面,既不应该也不可能针尖对麦芒。要想提高教育教学质量,任何教师都必须进行形式多样的学术研究。美国著名教育学家博耶认为,学术可分为四类:发现的学术、综合的学术、应用的学术、教学的学术。每个大学教师都需要结合自己的教学进行学术研究。当然,不同类型的学校应有所偏重,甚è‡?/font>“有所为,有所不为”。高职院校应该将“教学的学æœ?rdquo;ä¸?ldquo;应用的学æœ?rdquo;有机结合,并将两者融为一体,巧妙地渗透于技能人才培养的各个环节,直接或间接让学生受益ã€?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">一流的高职院校、一流的职业教育专业必须首先有一流的教学,一流教学的本身就蕴藏着深厚的学术思想和娴熟的专业技能。舍此,不过是人云亦云,既不çŸ?/font>“是什ä¹?rdquo;,更不知“为什ä¹?rdquo;。如æ­?ldquo;以其昏昏”,何ä»?ldquo;使人昭昭”?这样的教师永远不可能成为高水平的职业教育专家,最多是止步äº?ldquo;舌è€?rdquo;的教书匠,其区别只在于教龄长短而已。他们容易成为知识的“传声ç­?rdquo;å’?ldquo;摄影å¸?rdquo;,而非点燃学生思想火花、创新激情的“太阳”ã€?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">在高等职业教育中ï¼?/font>“教学的学æœ?rdquo;ä¸?ldquo;应用的学æœ?rdquo;有着天然的内在联系,后者着重进行科技成果转化,同时,“应用的学æœ?rdquo;还是一种重要的,更具显示度的学术形态。一旦水平低下,那么,再好的理论都无法变成高质量的产品,亦无助于提高技能人才的培养质量ã€?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">因此,任何高职院校的教师要想迈上卓越、成为学生景仰的名师,需要高度重è§?/font>“教学的学æœ?rdquo;å’?ldquo;应用的学æœ?rdquo;之间的有机联系,了解本课程体系所涉主要内容的发展轨迹和科学前沿,并掌握学生学习动态、心理状况,采用最优、最适合的教学方法,提高教学质量。特别是对于少数个性较强、特点鲜明的学生,更要因材施教、扬其所长。须知,随着立体传媒的影响日益广泛和深远ï¼?ldquo;秀才不出门,熟知天下事”,学生获得一般知识的途径越来越多,知识储备日益厚实,传统教育中的“一桶水”理论å’?ldquo;君子动口不动æ‰?rdquo;的教学方式已经远远不能满足高职院校学生的渴求。在这种“新常æ€?rdquo;下,教师只有更多付出、更加深入地开展探索式、研究型教学,才能奉献高质量的教学ã€?ldquo;名师出高å¾?rdquo;,学养贫乏、教学手段单一、方法僵化的教师要想赢得学生的尊重和钦佩难乎其难,他们又如何有能力培养高水平的技能人才?</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">所以,按照博耶的学术分类,高职院校既要确ä¿?/font>“教学的学æœ?rdquo;作为全部工作的中心,也需要高度重è§?ldquo;应用的学æœ?rdquo;,高水平教师应成为将二者无缝对接、有机融合,集理论探索与专业实践于一身的“一专多能型”人才ã€?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p> </o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 200%; text-indent: 24pt; margin: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric; mso-char-indent-count: 2.0000; mso-pagination: none; mso-para-margin-right: 0.0000gd; mso-para-margin-left: 0.0000gd"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><font face="宋体">(作者胡解旺,系广东省嘉应学院教育科学与发展规划研究所所长、教授)</font></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p><!--EndFragment--></p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICPå¤?2014925å? </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>